Odczyty i prezentacje

na posiedzeniach Wydziałów i Komisji TN KUL

Przedmiotem posiedzeń naukowych Wydziałów TN KUL są odczyty, referaty, komunikaty i dyskusje. Przewodniczący Wydziału może zaprosić na posiedzenie naukowe gości celem wygłoszenia referatu lub udziału w dyskusji. (por. Statut TN KUL § 40-41)

 

Wydział Nauk Społecznych

30 IX 2008
Prof. dr hab. Mieczysław Wieliczko (UMCS) wygłosił odczyt pt. Działalność Biura Informacyjno-Prasowego w Rzymie w latach 1911-1918 w sprawie niepodległości Polski.

________

 

5 V 2007

Dr hab., prof. nadzw. Grażyna Karolewicz wygłosiła referat Ks. Wojciech Piwowarczyk jako wychowawca.

 

19 VI 2007

Prof. dr hab. Mieczysław Wieliczko wygłosił referat Wartości poznawcze "Władysław Anders-Collection" w Instytucie Hoover'a w Stanford.

 

4 XII 2007

Dr Władysław Partyka wygłosił referat Działalność opiekuńcza ordynatów zamojskich.

_________________________

Wydział Historyczno-Filologiczny

22 II 2008
Dr Tadeusz Malec wygłosił referat pt. Lingwistyczna sfera leksemu „życie" w polszczyźnie (na tle słowiańskim).
Prezentacja książek zgłaszanych do druku:

 1. Dr Piotr Gawryszczak: Postawy niezależne wobec władz PRL na Lubelszczyźnie w latach 1956-1976;
 2. Dr Robert Wójcik: Cukrownia Garbów 1906-2007.

30 V 2008
Prezentacja książek zgłaszanych do druku:

 1. Dr Artur Bartnik: Struktura frazy nominalnej w języku staroangielskim: kwantyfikatory i inne kategorie funkcjonalne;
 2. Dr Dariusz Małyszek: Wizje niepodległości Polski w pisarstwie historycznym Zygmunta Miłkowskiego - T. T. Jeża.
 3. Dr Andrzej Tyszczyk, dr Ireneusz Piekarski: Prawda w literaturze.
 4. Dr Urszula Paprocka-Piotrowska: Conter au risque de tout changer. Complexité conceptelle et référence aux procès dans l'acquisition du français L2 et du polonais L2.

24 X 2008
Prezentacja książek zgłaszanych do druku:

 1. Ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński: Credo w sztuce.
 2. Dr Urszula Paprocka-Piotrowska: Nauczanie/uczenie się języka francuskiego jako obcego.
 3. Dr Judyta Niedokos: Teatr Emile’a Verhaerena: od dramatu do obrazu.
 4. Dr Anna Szylar: Kronika bernardynek lubelskich 1618-1885.

________

 

19 I 2007

Prace swoje przedstawili:

 1. Dr Katarzyna Wołowska: Paradoks w języku i w dyskursie (Le paradoxe en langue et en discours);
 2. Dr Joanna Szady: Księgozbiory parafialne w prepozyturze wiślickiej w II połowie XVIII wieku;
 3. Dr Arkadiusz Adamczuk: Iluminowany rękopis "Concordia discordan­tium canonum" Gracjana (ms 1) w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Prawo i obraz w miniatorstwie średniowiecznym;
 4. Dr Angelika Modlińska: Votum Davidicum. Poetyckie parafrazy psal­mów w języku łacińskim w XVI i XVII wieku.

16 II 2007

Dr Tadeusz Malec wygłosił referat O zasięgu leksemu "prawda" w języku polskim (na tle słowiańskim). Uwagi i refleksje.

 

16 III 2007

Prof. dr hab. Stanisław Fita przedstawił swoją książkę Pozytywista ewange­liczny. Studia o Bolesławie Prusie.

 

18 V 2007

Dr Zygmunt Gałecki wygłosił referat pt. Studia z leksykografii historycznej i regionalnej.

 

26 X 2007

Prezentacja książek zgłoszonych do druku:

 1. Prof. dr hab. Sławomir J. Żurek: Literatura emigracyjna w szkole.
 2. Dr Magdalena Marzec: Miłość jako kategoria nadrzędna w kształtowa­niu świata wartości gimnazjalistów na lekcjach języka polskiego.

16 XI 2007

Prezentacja książek zgłoszonych do druku:

 1. Prof. dr hab. Anna Woźniak: Ryszard Łużny - myśl słowiańska Jana Pawła II.
 2. Dr Oleg Behen: Akcja Katolicka Archidiecezji Lwowskiej obrządku greckokatolickiego.
 3. Dr Krzysztof Gombin: Pałac Eustachego Potockiego w świetle tekstów panegirycznych z XVIII w.

_________________________

Wydział Filozoficzny

9 IV 2008
Dr Stanisław Majdański wygłosił referat pt. Logiczna klasyczność-sympliczność i generowanie nieklasyczności.

__________

 

30 I 2007

Ks. dr Marcin Tkaczyk wygłosił wykład Czy logia jest nauką empiryczną?

 

9 V 2007

Dr Stanisław Majdański wygłosił referat pt. Naukoznawsto: propozycja kierunku w strukturze uniwersyteckich studiów.

 

20 VI 2007

Dr Stanisław Majdański wygłosił wykład O przekonaniach i przeświad­czeniach (z semiotyki modalności pragmatycznych).

 

12 XI 2007

Prof. Desirée Park wygłosiła odczyt Tolerance and Human Rights.

 

14 XI 2007

Dr Marek Piwowarczyk wygłosi odczyt Działanie Boga w świecie - per­spektywa filozofii procesu.

_________________________

Wydział Nauk Prawnych

28 V 2008
Dr Andrzej Herbet wygłosił referat pt. Pojęcie i propozycje ujęcia legislacyjnego spółki w przyszłym kodeksie cywilnym.


17 XI 2008
Ks. dr Mirosław Sitarz wygłosił referat pt. Kontrola aktów normatywnych kościelnego prawa partykularnego.

 

W dniach 3-4 IX 2008 r. Wydział Nauk Prawnych wspólnie ze Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich, Kurią Metropolitalną w Łodzi, Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Wydziałem Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie zorganizował w Łodzi ogólnopolską konferencję nt. 25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce. Konferencja odbyła się pod patronatem JE Abpa Władysława Ziółka, Metropolity Łódzkiego. Referaty wygłosili: Kard. Zenon Grocholewski, Nauczanie prawa kanonicznego; Bp prof. dr I. Arrieta, Rola Papieskiej Rady do spraw Tekstów Prawnych; Ks. prof. dr hab. Józef Krukowski, Prawo powszechne a prawo partykularne Kościoła w Polsce. Konferencja Episkopatu i synody; Ks. prof. dr hab. Jan Dyduch, Podstawowe prawa i obowiązki wiernych w KPK i partykularnym prawie polskim; Bp dr hab., prof. KUL Andrzej Dzięga i ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut, Ochrona sądowa praw wiernych; Ks. prof. dr hab. Grzegorz Leszczyński, Sprawiedliwość administracyjna w Kościele; Ks. dr Mirosław Sitarz, Organy kolegialne w Kościele partykularnym; Ks. dr Zbigniew Tracz, Przynależność do Kościoła katolickiego; Ks. prof. dr hab. Edward Górecki, Parafia terytorialna i personalna w KPK i partykularnym prawie polskim.

___________

 

16 III 2007

Ks. dr Tomasz Barankiewicz wygłosił referat Zagadnienia moralnej oceny prawa w doktrynie umiarkowanego pozytywizmu.

 

24 X 2007

Ks. mgr Wiesław Kacprzyk wygłosił referat Ochrona prawa do prywat­ności w prawie kanonicznym i w prawie polskim.

 

W dniach 4-5 września 2007 r. Wydział Nauk Prawnych zorganizował wspólnie ze Stowarzyszeniem Kanonistów Polskich i Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu oraz Katedrą Kościelnego Prawa Publicznego i Kon­sty­tucyjnego KUL Jana Pawła konferencję ogólnopolską pt. Zadania nauczy­cielskie Kościoła wobec wyzwań XXI wieku. Program konferencji za­mieszczo­no w Sprawozda­niu Sekretarza Generalnego za rok 2007.

_________________________

Wydział Teologii

26 II 2008
Ks. prof. dr hab. Zygmunt Zieliński wygłosił referat pt. PAX - próba aktywizacji laikatu czy dywersji? (1945-1956).

 

29 IV 2008
Ks. dr Piotr Paćkowski wygłosił referat pt. Polonica w Procesjonale Andrzeja Piotrkowczyka z 1621 roku.


3 XI 2008
Ks. dr Krzysztof Kwiatkowski wygłosił referat pt. Posługa szafarza sakramentu pokuty i pojednania - aspekt eklezjalny.


15 XII 2008
Ks. dr Marek Szymański wygłosił referat pt. Eklezjologiczny aspekt urzędu i posługi diakonatu.

_________

 

22 I 2007

Dr hab. Marek Marczewski wygłosił odczyt Ku eklezjologicznej syntezie w twórczości i dziele ks. Franciszka Blachnickiego (1921-1987).

 

6 XI 2007

Ks. dr Waldemar Pałęcki wygłosił odczyt Encyklika "Mediator Dei" a teo­logia misteriów o. Odo Casela OSB.

 

11 XII 2007

Dr hab. Roland Prejs OFMCap., prof. KUL wygłosił referat Prałatura pilska w świetle schematyzmu z 1940 r.

_________________________

Komisja Filozofii Przyrody

31 I 2007

Ks. prof. dr hab. MIchał Heller wygłosił referat Matematyczność świata w działaniu.

 

21 VI 2007

Dr Zbigniew Wróblewski wygłosił referat pt. Uwagi o ontologicznych odniesieniach pojęć natury i naturalności.

_________________________

Komisja Badań nad Antykiem Chrześijańskim [www]

17 I 2008
Ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski (UW) wygłosił referat pt. Marcin z Bragi - mnich - apostoł - humanista.


21 II 2008.
Prof. dr hab. Danuta Musiał (UMK) wygłosiła referat pt. Rzymskie Bakchanalia, czyli o dylematach współczesnej historiografii.


27 III 2008
Prof. dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (KUL) wygłosiła referat pt. Problem grobu Apostoła Narodów przy Bazylice św. Pawła za Murami.

 

17 IV 2008
Dr Maciej Jońca (KUL) wygłosił referat pt. Ius vitae ac necis w kręgu mitów o rodzinie rzymskiej.


15 V 2008
Dr Anna Zmorzanka (KUL) wygłosiła referat pt. Boża Mądrość w piśmie gnostyckim „Grzmot: Umysł Doskonały" w świetle tradycji mądrościowych.

 

16 X 2008
Prof. dr hab. Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska (KUL) wygłosiła zaprezentowała Relację z XV Międzynarodowego Kongresu Archeologii Chrześcijańskiej w Toledo (8-12 IX 2008 r.)


18 XII 2008
Dr Dariusz Słapek (UMCS) i członkowie Koła Amatorów Antyku UMCS zaprezentowali referat nt. Czy antyczny atleta był dobrym żołnierzem?


_________

 

18 I 2007

Ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski (UW) wygłosił referat Judasz w apokryfach Nowego Testamentu.

 

15 II 2007

Prof. dr hab. Maria Dzielska (UJ) wygłosiła referat Tajemnica upadku Biblioteki Aleksandryjskiej.

 

15 III 2007

Dr Jerzy Frejlich (KUL) wygłosił referat Od żywej ikony do ikony święte­go + sprawozdanie z XXI Kongresu Bizantynologicznego.

 

19 IV 2007

Dr Wojciech Bejda (UMCS) wygłosił referat Przedchrześcijański antysemi­tyzm na przykładzie Aleksandrii.

 

17 V 2007

Dr Ireneusz Milewski (UG) wygłosił referat Biskupi i ich dzieci we wschodnich prowincjach Cesarstwa w IV i V wieku.

 

18 X 2007

Ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (UŚ) wygłosił referat "Ewangelia Judasza" i jej znaczenie w badaniach nad gnostycyzmem.

 

22 XI 2007

Ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński (KUL) wygłosił referat Wybrane przykłady ikonografii Ojców Kościoła i wczesnochrześcijańskich eremitów.

 

13 XII 2007

Dr Dariusz Słapek (UMCS) i członkowie Koła Amatorów Antyku UMCS, przedstawili referat "Nosem po antyku". O zapachach i kosmetykach starożyt­nych.

Autor: Stanisław Sarek
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2009, godz. 11:07 - Stanisław Sarek