Odszedł prof. Alfons Pilorz

prof. Alfons PilorzZ głębokim żalem pragniemy zawiadomić, że 24 lipca 2017 r. zmarł śp. prof. Alfons Pilorz, emerytowany profesor Instytutu Filologii Romańskiej KUL, kierownik Katedry Języków Romańskich, autorytet i wychowawca wielu pokoleń romanistów, człowiek niezwykłej dobroci, skromności i prostoty oraz wrażliwości na potrzeby bliźnich. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 29 lipca 2017 r. (sobota) o godz. 11.00 na cmentarzu przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie.

 

Alfons Pilorz urodził się 2 czerwca 1928 r. w Pruchnej na Śląsku Cieszyńskim. W drugiej połowie lat 40-tych uczęszczał do Gimnazjum i Liceum im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, gdzie w 1948 r. uzyskał tzw. małą maturę, a w roku 1950 dyplom dojrzałości. W tym samym roku podjął studia wyższe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na kierunku filologia romańska, które ukończył w 1955 r. Tytuł magistra otrzymał na podstawie pracy Anatole France, critique littéraire, której promotorem był prof. Kalikst Morawski. W tym samym roku rozpoczął pracę w Sekcji Filologii Romańskiej KUL na stanowisku stażysty-aspiranta, a od 1957 na stanowisku asystenta. W okresie 1964-1971, po restrykcjach nałożonych na KUL przez ówczesne władze PRL i likwidacji jednostki, w której był zatrudniony, A. Pilorz otrzymał zatrudnienie jako asystent w Katedrze Językoznawstwa, należącej do Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. Po tym okresie powrócił na KUL, gdzie najpierw pracował jako lektor języka francuskiego w Studium Języków Obcych, a od roku 1972 na stanowisku asystenta w Sekcji Filologii Romańskiej. W 1984 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, na podstawie rozprawy: Rôle et structure de la proposition relative dans la prose d’Antoine de la Sale, której promotorem była prof. Urszula Dąmbska-Prokop. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli prof. Józef Sypnicki (UAM) i prof. Marek Gawełko (UJ). W roku 1985 awansował na stanowisko adiunkta w Sekcji Filologii Romańskiej KUL. W 1999 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego, którego główną pozycją była monografia: Évolution sémantique des emprunts français en polonais. Recenzentami w przewodzie habilitacyjnym byli: prof. Bogdan Walczak (UAM), prof. Leszek Bednarczuk (UP w Krakowie), prof. Marek Gawełko KUL, prof. Eugeniusz Ucherek (UWr). W tym samym roku uzyskał awans na stanowisko profesora KUL. W latach 2001-2003 pełnił funkcję kierownika Katedry Języków Romańskich, a w 2002 roku, przez pewien czas, funkcję dyrektora Instytutu Filologii Romańskiej.

A. Pilorz odbył kilka staży badawczych za granicą: XII 1966 – VI 1967, Liège, Belgia, (Stypendium Rządu Królestwa Belgii), rok akademicki 1972-1973, Leuven, Belgia (stypendium doktoranckie), VII.1982 Grenoble, Francja, IX.1982, Leuven, Belgia, XI.1985 –VI.1986, Genewa, Szwajcaria (stypendium habilitacyjne).

Aktywność badawcza A. Pilorza koncentrowała się wokół różnorodnej tematyki romańskiej, kontrastywnej i typologicznej, z której na pierwszy plan wychodzą geografia językowa, dialektologia leksykalna i zapożyczenia międzyjęzykowe. Wiele prac A. Pilorza dotyczy ewolucji historycznej języka francuskiego, zarówno jeśli chodzi o kwestie fonetyczne i leksykalne, jak i o gramatykę zdania. Zagadnieniom składni języka francuskiego poświęcone zostały prace z pierwszego okresu działalności naukowej. Do głównych publikacji A. Pilorza należy zaliczyć monografie: Role et structure de la proposition relative dans la prose d’Antoine de la Sale, Lublin 1976; Evolution sémantique des emprunts français en polonais, Lublin 1998; oraz artykuły i rozdziały:  Notion de niveau de langue et analyse du style, Actas del XI Congreso internacional de Lingüística y Filología Románicas, C.S.I.C. Madrid (1968), s. 355-364; Importance de recherches détaillées sur la syntaxe d’un écrivain, Biuletyn Lub TN, sec. A, 9 (1971), s. 43-47; Zapożyczenia romańskie w gwarze Śląska Cieszyńskiego, Rocznik Cieszyński 4-5 (1983), s. 183-196; Quelques éclats lexicaux français et italiens en silésien, Studia Romanica Posnaniesia 13 (1988), s. 121-127; La proposition relative minimale chez Antoine de la Sale RHum31 z. 5 (1983), s. 183-196; Homonymie : phénomène intra- et interlinguistique RHum 49 z. 5 (2001), s. 159-193 ; Gallicismes polonais venus par l’intermédiaire de l’allemand, RHum, 50 z.5 (2002), s. 103-118.

Z okazji 80. rocznicy urodzin prof. A. Pilorzowi została dedykowana księga pamiątkowa: Bień J., Sowa M., Wołowski W. (red.) Glissades. Lublin 2008.

---

oprac. Janusz Bień


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona
ikona