PREZENTACJA INSTYTUTU

 

Instytut Filozofii dysponuje bogatą paletą rozwijanych subdyscyplin filozoficznych, w obrębie których prowadzone są badania, co stanowi mocną stronę uprawianej tu filozofii pozwalając na wszechstronne podejście do podejmowanych problemów. Wśród rozwijanych subdyscyplin są: logika, ontologia formalna, metodologia nauk i filozofia nauki, epistemologia i kognitywistyka, filozofia przyrody i nauk przyrodniczych, historia filozofii, teoria bytu, antropologia filozoficzna, filozofia religii i filozofia Boga, filozofia kultury i sztuki, retoryka, filozofia prawa, etyka, w niej bioetyka.

 

Badania prowadzone są we współpracy z czołowymi światowymi ośrodkami filozoficznymi co zapewnia dostęp do najnowszych idei. Znacząca część badań prowadzonych w Instytucie ma charakter interdyscyplinarny, łącząc zagadnienia i metody filozoficzne z pochodzącymi z innych nauk takich jak językoznawstwo, psychologia, ekonomia, prawo, informatyka i ogólniej nowe technologie, nauki o zdrowiu. Jakość badań prowadzonych na Wydziale potwierdzają kolejne parametryzacje, w których filozofia na KUL uzyskiwała dotąd każdorazowo kategorię A.

 

Z natury swojej filozofia jest dyscypliną przede wszystkim teoretyczną, jednakże niektóre wypracowane narzędzia, metody i rezultaty mogą być wykorzystane w praktyce życia społecznego i gospodarczego w szczególności do rozwiązywania problemów z zakresu reprezentacji wiedzy, komunikacji, relacji poznawczych, ocen aksjologicznych, określania przyczyn i skutków podejmowanych działań. Te aspekty wiedzy i umiejętności stanowią przedmiot oferty komercjalizacyjnej Instytutu Filozofii.

 

OFERTA INSTYTUTU

 

  • usługi w zakresie budowania systemów informatycznych z użyciem technologii semantycznych (ontologii w sensie informatycznym), przetwarzania języka naturalnego i maszynowego uczenia oraz systemów reprezentacji wiedzy na potrzeby sztucznej inteligencji,
  • usługi eksperckie w zakresie kulturowego uwarunkowania procesów poznawczych, głównie w dziedzinie poznania społecznego, zrozumienia społecznie osadzonych procesów kulturowego dopasowania i kulturowego uczenia,
  • ekspertyzy z zakresu szeroko rozumianej analizy i optymalizacji przekazu informacji
    w komunikacji społecznej wykorzystujące narzędzia teorii argumentacji, retoryki oraz nauk kognitywnych,
  • ekspertyzy dotyczące projektów naukowych i technologicznych z punktu widzenia wartości zwłaszcza etycznych i społecznych ex ante i ex post oraz oceny potencjału innowacyjnego,
  • przygotowanie ekspertyz dotyczących oceny etycznej procedur i przepisów z zakresu bioetyki, etyki organizacji, przygotowanie kodeksów etycznych dla firm i urzędów.

 

 

KONTAKT W SPRAWIE KOMERCJALIZACJI

 

Broker Innowacji – Eugeniusz Hyz

Centrum Transferu Wiedzy, pok. CTW 15

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14

20-950 Lublin

e-mail:eugeniuszhyz1@kul.lublin.pl, 

tel.  + 48 81 454 56 86

 

Autor: Dorota Prokopiak
Ostatnia aktualizacja: 09.07.2020, godz. 09:07 - Monika Prokopiak-Raczkowska