Pogotowie Opiekuńcze w Lublinie

Celem Pogotowia Opiekuńczego jest działanie na rzecz dziecka i rodziny.

Służy dzieciom wymagającym zapewnienia doraźnej oraz całodobowej opieki. Zapewnia stabilność emocjonalną i rozwój intelektualny.

Wspiera rodziny w procesie wychowania i edukacji dzieci. Pogotowie Opiekuńcze to placówka dla dzieci i młodzieży, w wieku od 3 do 18 lat.

 

W Pogotowiu Opiekuńczym , które służy jako centrum pomocy dzieciom, wsparcia na rzecz rodziny oraz edukacji dziecięcej:

  • Dzieci są pod stałą opieką wyspecjalizowanej i odpowiedzialnej kadry opiekuńczo-wychowawczej i pedagogicznej.
  • Zapewniamy dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
  • Stwarzamy warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
  • Sprawujemy opiekę nad dziećmi, których rodzice pracują w systemie zmianowym.
  • Dzieci mogą korzystać z pomocy pedagoga i pomocy psychologicznej.
  • Rodziny mają do dyspozycji wsparcie wykwalifikowanego pracownika socjalnego, jak również pomoc psychologa.

Pogotowie Opiekuńcze zapewnia całodobowe wyżywienie i bieżącą, pełną obsługę logistyczną. Posiada nadzór opieki medycznej.

Dzieci mają zapewnioną pomoc dydaktyczną i zajęcia edukacyjne, uczestniczą w grach, zabawach i imprezach okolicznościowych. Mają możliwość uczestniczyć w wyjazdach wycieczkach i w ciekawych akcjach. Do dyspozycji dzieci w placówce jest sala gimnastyczna i siłownia. Na działce przyległej do budynku znajdują się: sad, ogród, boiska sportowe (siatkówka, piłka nożna) i place zabaw.

Podopieczni naszej placówki biorą udział w projekcie obejmującym wiele interesujących imprez kulturalnych i warsztatów zajęciowych

 

Więcej informacji na stronie: http://www.po.net-line.pl/

 

 

2015-06-18

Fundacja Alpha w Lublinie

 logo_alpha_2


Fundacja to organizacja pożytku publicznego. Celem naszym jest:
- niesienie pomocy dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
- udzielanie wsparcia ich rodzinom;
- rzecznictwo interesów i praw dzieci i osób dorosłych z autyzmem, upośledzeniem umysłowym, bądź też pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi;
- promocja problemu i potrzeb osób dotkniętych autyzmem oraz przeciwdziałania ich marginalizacji społecznej;
- prowadzenie kompleksowej terapii i edukacji, rehabilitacji medycznej, fizycznej, psychicznej, społecznej i zawodowej, zgodnej z najnowszymi standardami krajowymi i międzynarodowymi.

Prowadzimy Centrum Terapii Autyzmu.

Więcej na stronie: www.autyzmlublin.pl

2015-06-17

Dom Opieki Dla Seniorów Pensjonat Turzyna

turzyna

 

Wszyscy marzymy o spokojnej i szczęśliwej starości, dlatego powstał "Pensjonat Turzyna", zapewniający całodobową opiekę osobom starszym lub niepełnosprawnym, w którym staramy się tworzyć rodzinną atmosferę.

 

Więcej informacji na stronie: http://www.pensjonatturzyna.pl/

2015-06-17

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe

logo_SlonecznyStok

 

W ramach działalności Obywatelskiego Stowarzyszenia Uwłaszczeniowego prowadzony jest Punkt Doradztwa Spółdzielczego, w którym członkowie organizacji udzielają kilkunastu tysięcy bezpłatnych porad mieszkańcom Białegostoku w zakresie prawa spółdzielczego, mieszkaniowego oraz własnościowego. W związku z niesłabnącym zainteresowaniem usługami doradczymi mieszkańców, otworzony został Obywatelski Punkt Porad, w którym doradcy udzielają bezpłatnych porad prawnych oraz udzielają pomocy mieszkańcom Białegostoku m.in. w uporządkowaniu spraw własności lokali, uzyskaniu poszczególnych świadczeń socjalnych z pomocy społecznej, uzyskaniu dodatków mieszkaniowych, energetycznych oraz dopłat do opłat za gospodarowanie odpadami.

 

 

Obywatelskie Stowarzyszenie Uwłaszczeniowe

ul. Upalna 1A lok. 84

15-668 Białystok

 

Strona internetowa organizacji: www.slonecznystok.pl

2015-06-17

Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE

Stowarzyszenie EuroPartner Akie

 

Stowarzyszenie EUROPARTNER AKIE powstało w 2004 roku. Po ponad 10 latach działalności jest jedną z najprężniej działających organizacji pozarządowych w województwie podlaskim. Stowarzyszenie zrealizowało bądź uczestniczy w realizacji ponad 40 projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej. Skupia osoby aktywnie działające na rzecz społeczności lokalnej, samorządowej i akademickiej. Członkami Stowarzyszenia są osoby związane z sektorem publicznym, pozarządowym, jak też prywatni przedsiębiorcy. Prezes Europartnera, Krzysztof Mnich, jest członkiem krajowego Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jako zrzeszenie osób, Stowarzyszenie nieustannie dba o rozwój swojego potencjału, którego najważniejszym elementem są ludzie. Tworzy warunki rozwoju dla kilkuset innych organizacji pozarządowych, wspiera ich aktywność i inicjatywy.

Europartner AKIE prowadzi Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Białymstoku. Z jego pomocy – zarówno merytorycznej jak i finansowej – skorzystało ponad 200 organizacji pozarządowych oraz 12 spółdzielni socjalnych.

Głównymi działaniami Europartner AKIE są: tworzenie i zarządzanie projektami finansowanymi z funduszy europejskich, organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju szkoleń, pomoc w realizacji programów europejskich; doradztwo biznesowe i pomoc organizacyjno - finansowo - prawna.

 

EuroPartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

ul. Warszawska 44/1 (III piętro)

15-077 Białystok

tel. 085 732 02 58

 

Więcej informacji na stronach:

        http://www.europartner-akie.pl/

        http://www.przedsiebiorczepodlasie.pl/

2015-06-17

Fundacja Rozwiązania HR

 hr_logo

 

Fundacja Rozwiązania HR powstała, by rozwijać Podlasie poprzez inwestycje w ludzi, by wdrażać w firmach nowe idee i rozwiązania w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Fundacja daje firmom nowoczesne narzędzia do analizy kompetencji, zasobów i możliwości pracowników. Propaguje idee biznesu odpowiedzialnego społecznie. Prezes Fundacji, Paweł Backiel, jest członkiem krajowych komitetów monitorujących dwa programy operacyjne - Wiedza Edukacja Rozwój oraz Polska Wschodnia. Działalność Fundacji skupia się przede wszystkim na: nowoczesnych szkoleniach dla firm produkcyjnych, coachingu; rekrutacjach zewnętrznych pracowników; wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań IT. Fundacja Rozwiązania HR angażuje się w akcje społeczne. Brała udział między innymi w akcji „Pasuje mi 1200”, „Odpowiedzialny manager”, „Koalicja na rzecz przyjaznej rekrutacji”. Fundacja Rozwiązania HR jest Certyfikowaną Agencją Zatrudnienia.

 

 

Fundacja Rozwiązania HR

ul. Warszawska 44/1 (II piętro)

15-077 Białystok

tel. 085 732 02 58

 

Więcej na stronie: www.rozwiazaniahr.com.pl

2015-06-17

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tarnowie

  psouuwtarnowie 

   „Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym” (art. 4 Statutu)

 

PSOUU Koło w Tarnowie jest organizacją pożytku publicznego założoną i prowadzoną przez rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie. Działalność w Tarnowie prowadzi od 1974 roku. Obejmuje opieką dzieci już od urodzenia, młodzież i dorosłych m.in. z Autyzmem, Dziecięcym Porażeniem Mózgowym, Zespołem Downa, upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wsparcie otrzymują także ich rodziny.

Jest liderem wśród organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych w regionie tarnowskim. Obecnie wsparciem objętych jest ponad 80 dzieci i 50 osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, którzy korzystają z kompleksowej, wielodyscyplinarnej rehabilitacji, terapii, edukacji, przygotowania do pracy, opieki mieszkaniowej, rekreacji, wspierania w samodzielności. Zatrudnia 50 osób m.in. specjalistów z dziedziny psychologii, logopedii, fizjoterapii, oligofrenopedagogiki, terapii zajęciowej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, edukacji wczesnoszkolnej. Wykwalifikowany zespół ciągle doskonalący swoje umiejętności gwarantuje wysoki poziom rehabilitacji i opieki oparty o nowoczesne metody i z wykorzystanie specjalistycznego sprzętu.

Działalność PSOUU Koło w Tarnowie to szansa na lepsze i bardziej samodzielne życie dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych z całego regionu tarnowskiego.

 

Więcej informacji na stronie: www.psouutarnow.org

2015-06-17

Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK

Polmak_MAKARONIARNIA

Wytwórnia Makaronu Domowego POL-MAK jest jednym z największych
producentów makaronów w Polsce Środkowo-Wschodniej. Powstała w
1995 r. jako jednoosobowa firma i szybko przekształciła się w
prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo, zatrudniające blisko
90 osób. POL-MAK sprzedaje swoje produkty nie tylko na terenie całej
Polski, ale także eksportuje je do Czech, Irlandii , Niemiec, Stanów
Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i na Ukrainę.

 

 

Więcej informacji na stronie:www.makaroniarniapolmak.pl   
Informacje na temat staży do pobrania tutaj

2015-06-17

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie

poradnia_mopr

 

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie prowadzi działania terapeutyczne i psychoprofilaktyczne dla mieszkańców miasta Lublin.

 

Do zadań Poradni należy w szczególności:

- poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne

- terapia psychologiczna i pedagogiczna: indywidualna, małżeńska, rodzinna lub grupowa;

- prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców, małżonków, dzieci i młodzieży

- tworzenie grup samopomocowych i grup wsparcia;

- działalność informacyjna, edukacyjna i psychoprofilaktyczna;

- prowadzenie form doskonalenia, wsparcia i konsultacji dla specjalistów

 

Poradnia pracuje w oparciu o systemową koncepcję rodziny, zgodnie z którą skuteczna pomoc, która może przynieść trwałe, pozytywne zmiany obejmuje całą rodzinę.

 

Więcej na stronie: http://www.mopr.lublin.pl/

Informacje na temat staży do pobrania tutaj

 
2015-06-17

Stowarzyszenie Równych Szans "BONA FIDES" Lublin

Logo Stowarzyszenia Równych Szans Bona Fides

 

Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES jest organizacją pozarządową działającą od 2003 roku. Podstawowym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie aktywności obywatelskiej, przyczynianie się tym samym do budowy i wzmacniania społeczeństwa lokalnego. Celami szczególnymi są:

- Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej i pochodzącym ze środowisk dysfunkcyjnych;

- Działanie na rzecz aktywizacji kobiet w rodzinie i społeczeństwie;

- Zwiększanie szans niepełnosprawnych w procesie integracji ze społecznością;

- Przełamywanie apatii i zniechęcenia bezrobotnych do podejmowania aktywnych form poszukiwania pracy;

- Wspieranie inicjatyw społecznych w zakresie dobroczynności, rozwijanie  i popularyzowanie postaw filantropijnych sprzyjających rozwojowi społecznemu i gospodarczemu;

- Udzielanie informacji o możliwościach działań, podejmowania inicjatyw  w zakresie członkostwa w Unii Europejskiej.

Od 2013 roku Stowarzyszenie realizuje na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości projekt „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej” skierowany do osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin. W ramach naszych działań zapewniamy osobom pokrzywdzonym interdyscyplinarną, bezpłatną pomoc psychologiczną, prawną, socjalną i inną której celem jest zapobieganie negatywnym konsekwencjom doświadczonego przestępstwa. Obecnie realizujemy również inne projekty skierowane do: Dorosłych Dzieci Alkoholików, dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, osób współuzależnionych, kobiet, liderek społeczności lokalnej itp.

Więcej na stronie: http://stowarzyszeniebonafides.pl/

 

2015-06-16

Ostatnia aktualizacja: 18.06.2015, godz. 10:09