Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II                                     Lublin, 6 II 2017 r.

             Wydział Nauk Społecznych

                   Instytut Pedagogiki

   Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej

  Droga Męczenników Majdanka 70

                      20-325 Lublin

 

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

 

Pragniemy poinformować, że w trosce o wychowanie dzieci i młodzieży inspirowane wzorcami osobowymi, Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL, pod patronatem prof. dr hab. Kazimierza Wiatra – przewodniczącego Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, ogłasza po raz drugi Ogólnopolski Konkurs na biografie uczniów – wzorów godnych naśladowania. Konkurs adresowany jest do nauczycieli. Pragniemy kontynuować podjęte zadanie zmierzające do opracowania serii publikacji książkowych pt. „Młodzież jakiej nie znacie  - Wzory osobowe godne naśladowania”.  W ten sposób pragniemy ukazać sylwetki tych uczniów, którzy swoją postawą, zaangażowaniem w  działania dają przykład zagospodarowywania swojego młodzieńczego życia budowaniem różnorodnego dobra.

Zwracamy się więc z prośbą do Państwa dyrektorów, wychowawców, nauczycieli poszczególnych przedmiotów, opiekunów organizacji szkolnych, katechetów o nadesłanie biografii Waszych wspaniałych uczniów, klas V – VI szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Struktura opracowania będzie obejmować biografie uczniów zaangażowanych:

 • poznawczo – biorących udział w olimpiadach przedmiotowych, z pasją rozwijających swe zainteresowania i uzdolnienia, pasjonatów nauki;
 • społecznie – z pasją podejmujących działania w organizacjach szkolnych, podejmujących służbę na rzecz osób będących w potrzebie;
 • w twórcze budowanie wartości kultury – podejmujących działalność artystyczną (muzyczną, teatralną itp.), tworzących własne dzieła sztuki;
 • religijnie – podejmujących działania w młodzieżowych ruchach i organizacjach religijnych oraz na rzecz parafii;
 • zaangażowanych w uprawianie sportu – czynnie uprawiających sport i osiągających wysokie wyniki.

W biografii prosimy uwzględnić:

 • wiek ucznia;
 • proces budowania wzoru osobowego i jego społeczny kontekst – w jaki sposób ''rysuje" się jego sylwetka;
 • postawy i zachowania oraz sposób rozwiązywania różnych napotykanych problemów;
 • konkretne urzeczywistniane dobro;
 • miejsce i rolę, jaką odgrywa w klasie i szkole;
 • stosunek do problemów globalnych.

Bardzo prosimy o ,,żywe" opisy, poparte przykładami zdarzeń, inspirujące młodych czytelników do naśladowania tej postaci.

Autorami prac mogą być: dyrektorzy szkół, nauczyciele,  wychowawcy klas;  opiekunowie organizacji szkolnych; nauczyciele przedmiotów.

Struktura pierwszej strony powinna przedstawiać się następująco:

Imię i nazwisko autora pracy

Stanowisko np. dyrektor szkoły, wychowawca, etc.

Nazwa i adres szkoły (także e-mail)

Tytuł własny biografii, np. Jacek Kowalski – pasjonat informatyki

Tekst biograficzny

Na ostatniej stronie prosimy umieścić pieczątkę i podpis dyrektora szkoły stwierdzającego zgodność treści z faktami (np. „Potwierdzam przedstawione fakty”), podpis ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego) wyrażającego zgodę na opis jego sylwetki i publikację w opracowaniu książkowym (np. „Zgadzam się na użycie mojego imienia i nazwiska oraz opisanie mojej sylwetki w przedstawionym opracowaniu i książce”). Ze względu na prawa autorskie prosimy o dołączenie oświadczenia autora (autorów) pracy, załączonego pod niniejszym pismem.

Praca powinna zawierać nie mniej niż 10 stron wydruku komputerowego czcionką Times New Roman (rozmiar „12”, interlinia 1,5, ewentualne przypisy w stopce dolnej). Wydrukowaną pracę wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na publikację oraz podpisaną płytą z nagraniem opracowania należy nadesłać do dnia 30 kwietnia 2017 r. na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Pedagogiki

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej
ul. Droga Męczenników Majdanka 70

20-325 Lublin

 

O zakwalifikowaniu pracy do druku zdecyduje komitet redakcyjny.

 

Bardzo serdecznie prosimy Państwa o zainteresowanie powyższą inicjatywą środowisko szkolne i pisemne utrwalenie sylwetek młodzieży jako przykładu dobra obecnego w poszczególnych szkołach i wzorcowych postaw godnych naśladowania. Informacje na temat przedsięwzięcia znajdują się na stronie Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL: https://www.kul.pl/ogolnopolski-konkurs-na-biografie-uczniow-wzorow-godnych-nasladowania,art_67354.html

Dziękując Państwu za współpracę, pozostaję z wyrazami szacunku.

 

 

prof. dr hab. Krystyna Chałas

Kierownik Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej


Kontakt:

kryschal@kul.lublin. pl
tel: 501968087

 

 

Oświadczenie autora/autorów pracy (należy odciąć i dołączyć do pracy):

Wyrażam zgodę na druk mojej/naszej pracy w serii publikacji pt. ,,Młodzież szkolna. Wzory osobowe godne naśladowania", bez uzyskania honorarium. Również zgadzam się na wprowadzenie skrótów i korekty redakcyjnej w moim opracowaniu oraz jego tytule.

Data: ……………………………………….

Podpis autora/autorów:

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Podpis rodziców/prawnych opiekunów (w przypadku autora niepełnoletniego):

........................................................................

........................................................................

........................................................................

 

 

Autor: Marta Buk-Cegiełka
Ostatnia aktualizacja: 06.02.2017, godz. 13:48 - Marta Buk-Cegiełka