Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs zamknięty nr 36/POKL/9.6.3/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Poddziałanie 9.6.3  Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji – projekty konkursowe.

 

Typy projektów możliwe do realizacji w ramach konkursu:

 

­usługi doradcze dla osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru i znalezienia odpowiedniej oferty edukacyjno – szkoleniowej.

 

Alokacja na konkurs:

 

Na realizację projektów wyłonionych do realizacji w ramach konkursu dostępna jest kwota 2 000 000,00 PLN pochodząca z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 

Termin naboru: od 3 września 2012 r. do 1 października 2012 r.

 

Beneficjenci:

 

O dofinansowanie realizacji projektu mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Grupy docelowe:

 

Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców:

- osoby w wieku 18 – 64 lat. Zgodnie z zapisami Planu Działania na 2012 r. projekt musi być skierowany do grup docelowych z obszaru powiatu Miasta Rzeszowa/powiatu sanockiego.

 

Kryteria dostępu:

  1. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru powiatu Miasta Rzeszów lub powiatu sanockiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa podkarpackiego).
  2. Okres realizacji projektu nie może być krótszy niż 24 miesiące.
  3. Wartość projektu jest nie mniejsza niż 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy 00/100 zł) i jednocześnie nie przekracza 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion 00/100 zł).
  4. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu.
  5. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie powiatu Miasta Rzeszów (w przypadku realizacji projektu na terenie ww. powiatu) lub powiatu sanockiego (w przypadku realizacji projektu na terenie ww. powiatu) z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
  6. Projektodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt (świadczenie usług doradczych).
  7. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych co najmniej 500 osób.

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

Dokumentacja_9.6.3_Rzeszow.pdf

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2012, godz. 09:59 - Beata Kaczan