Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza konkurs zamknięty nr 4/POKL/8.2.1/PWP/2012 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów z komponentem ponadnarodowym w ramach Poddziałania 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

 

W ramach konkursu mogą być realizowane projekty z komponentem ponadnarodowym zaplanowanym do realizacji na etapie opracowania wniosku o dofinansowanie obejmujące następujące typy projektów:

 

1) Staże i szkolenia praktyczne dla:

  1. pracowników przedsiębiorstw w jednostkach naukowych
  2. pracowników naukowych jednostek naukowych oraz pracowników naukowych i naukowo - dydaktycznych uczelni - w przedsiębiorstwach;

2) Wsparcie dla przedsiębiorstw obejmujące szkolenia i/lub doradztwo dla pracowników   przedsiębiorstw prowadzone przez (lub z udziałem) pracowników naukowych jednostek  naukowych i uczelni ukierunkowane na wdrożenie danych przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

 

Beneficjenci:

 

Wnioskodawcami są wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

O dofinansowanie mogą występować ww. podmioty, które spełnią kryteria określone w Dokumentacji Konkursowej z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

 

Termin naboru: od dnia 17 września 2012 r. do dnia 17 października 2012 r.

 

Grupy docelowe:

 

Projekty realizowane w ramach Poddziałania 8.2.1 muszą być kierowane do następujących grup docelowych:

- przedsiębiorców,

- pracowników przedsiębiorstw,

- uczelni,

- jednostek naukowych,

- pracowników naukowych jednostek naukowych,

- pracowników naukowych i naukowo – dydaktycznych uczelni.

 

Kryteria dostępu:

  1. Wartość komponentu współpracy ponadnarodowej wynosi nie więcej niż 60% wartości projektu (temat nr 1).
  2. Wartość komponentu współpracy ponadnarodowej wynosi nie więcej niż 40% wartości projektu (temat nr 2)
  3. Maksymalna liczba partnerów zagranicznych w projekcie wynosi 3 (temat 1 i 2).
  4. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa lubelskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa lubelskiego). Temat 1 i 2.
  5. Projektodawca składa nie więcej niż dwa wnioski o dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu (temat 1 i 2).
  6. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa lubelskiego z możliwością udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz zapewniające uczestnikom projektu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu (temat 1 i 2).

Dodatkowe informacje:

 

ogłoszenie o konkursie

dokumentacja_konkursowa_8.2.1.pdf

Autor: Beata Kaczan
Ostatnia aktualizacja: 02.08.2012, godz. 08:48 - Beata Kaczan