Komisja Stypendialna na posiedzeniu w dniu 24 października 2019 r., zgodnie z § 14 ust. 4 Regulaminu świadczeń KUL, w porozumieniu z Prorektorem ds. studentów, ks. dr hab. Andrzejem Kicińskim, prof. KUL, jednomyślnie uchwaliła wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie studenta i doktoranta (tzw. podstawa naliczania), która uprawnia do otrzymania stypendium socjalnego oraz zgodnie z § 6 ust. 1 Regulaminu, jednomyślnie uchwaliła miesięczne wysokości stypendiów w roku akademickim 2019/2020.

 

 

WYSOKOŚCI STYPENDIÓW DLA STUDENTÓW

 

STYPENDIUM SOCJALNE

podstawa naliczania stypendium socjalnego(dochód netto)

1051 zł

maksymalna wysokość stypendium socjalnego

900 zł

minimalna wysokość stypendium socjalnego

400 zł

zwiększenie stypendium socjalnego ze względu na szczególnie uzasadniony przypadek

250 zł

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I grupa (stopień znaczny)

600 zł

II grupa (stopień umiarkowany)

500 zł

III grupa (stopień lekki)

300 zł

 

STYPENDIUM REKTORA DLA STUDENTÓW

I przedział

otrzymują studenci I roku w roku egzaminu maturalnego (tj. laureaci olimpiady międzynarodowej albo laureaci lub finaliści olimpiady stopnia centralnego lub medaliści co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie)

1 200 zł

I przedział

otrzymuje 2% studentów

1200 zł

II przedział

otrzymuje 3% studentów

900 zł

III przedział

otrzymuje 5% studentów

700 zł

 

Komisja zgodnie z kryteriami zawartymi w § 2 Zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów (załącznik nr 11 do zarządzenie nr ROP-0104-1/19 Prorektora ds. studentów i kontaktów międzynarodowych KUL z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie świadczeń, sposobu dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów oraz dla doktorantów) ustaliła, że stypendium rektora dla studentów otrzymuje nie więcej niż 10% studentów spośród wszystkich wpisanych na dany kierunek studiów. Przy czym liczba studentów na danym kierunku studiów ustalana jest na dzień podjęcia ostatecznej decyzji. W ramach 10% wyznaczono 3 przedziały procentowe punktów i odpowiednio do przedziału procentowego wysokość stypendium. Kierunek studiów określa uchwała Senatu KUL, a 10% beneficjentów oblicza się od ogólnej liczby studentów na danym kierunku, a następnie w ramach 3 przyjętych przedziałów procentowych. W przypadku, gdy 10% najlepszych studentów na kierunku stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej, a w przypadku kierunków studiów gdzie liczba studentów wynosi mniej niż dziesięć osób, stypendium może otrzymać jedna osoba.

Studentów I roku w roku egzaminu maturalnego (tj. laureatów olimpiady międzynarodowej albo laureatów lub finalistów olimpiady stopnia centralnego lub medalistów co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie), którzy obligatoryjnie otrzymują stypendium rektora dla studentów nie uwzględnia się przy ustalaniu liczby studentów otrzymujących stypendium rektora (tj. 10% studentów na określonym kierunku studiów). Oznacza to, że 10% limit studentów mogących otrzymać stypendium rektora na kierunku oblicza się od ogólnej liczby studentów na danym kierunku pomniejszonej o liczbę studentów, którzy otrzymali stypendium jako laureaci lub medaliści na I roku studiów.

Na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnych ustalono wstępną listę rankingową stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2019/2020 oraz na semestr zimowy w roku akademickim 2019/2020 dla kierunków studiów, na których odbywała się lub odbywa się dodatkowa rekrutacja na semestr letni. Są to następujące kierunki studiów:

  • architektura krajobrazu – studia stacjonarne II stopnia
  • gospodarka przestrzenna – studia stacjonarne II stopnia (brak wniosków o przyznanie stypendium)
  • inżynieria środowiska – studia stacjonarne II stopnia WNITwSW.

Wstępne listy rankingowe ogłasza się w sposób zwyczajowo przyjęty w dniu 25 października 2019 r. w celu ich weryfikacji w terminie 14 dni od ogłoszenia, czyli w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2019 r. Uwagi do list rankingowych można zgłaszać pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych do dnia 7 listopada 2019 r. w godzinach przyjęć interesantów.

 

 

WYSOKOŚCI STYPENDIÓW DLA DOKTORANTÓW

 

STYPENDIUM SOCJALNE

podstawa naliczania stypendium socjalnego (dochód netto)

1051 zł

maksymalna wysokość stypendium socjalnego

800 zł

minimalna wysokość stypendium socjalnego

300 zł

zwiększenie stypendium socjalnego ze względu na szczególnie uzasadniony przypadek

250 zł

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

I grupa (stopień znaczny)

600 zł

II grupa (stopień umiarkowany)

500 zł

III grupa (stopień lekki)

300 zł

 

STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW

I przedział

otrzymuje 2% doktorantów

600 zł

II przedział

otrzymuje 3% doktorantów

400 zł

III przedział

otrzymuje 5% doktorantów

300 zł

 

Komisja zgodnie z kryteriami zawartymi w § 2 Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów (załącznik nr 12 do zarządzenie nr ROP-0104-1/19 Prorektora ds. studentów i kontaktów międzynarodowych KUL z dnia 10 czerwca 2019 w sprawie określenia wzorów wniosków o przyznanie świadczeń, sposobu dokumentowania sytuacji materialnej studenta i doktoranta, zasad przyznawania stypendium rektora dla studentów oraz dla doktorantów) ustaliła, że stypendium rektora dla doktorantów otrzymuje nie więcej niż 10% doktorantów spośród wszystkich wpisanych w danej dyscyplinie studiów. Przy czym liczba doktorantów w danej dyscyplinie studiów ustalana jest na dzień podjęcia ostatecznej decyzji. W ramach 10% wyznaczono 3 przedziały procentowe punktów i odpowiednio do przedziału procentowego wysokość stypendium. 10% beneficjentów oblicza się od ogólnej liczby doktorantów w danej dyscyplinie studiów, a następnie w ramach 3 przyjętych przedziałów procentowych. Jeżeli liczba doktorantów na danej dyscyplinie studiów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora może być przyznane 1 doktorantowi. W przypadku gdy 10% doktorantów stanowi liczba niecałkowita, stosuje się zaokrąglenie w dół do liczby całkowitej.

 

Komisja Stypendialna na podstawie opinii komisji kwalifikacyjnych ustaliła wstępną listę rankingową stypendium rektora dla doktorantów, którą postanowiono ogłosić w dniu 25 października br. w celu weryfikacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada br. W związku z tym przewiduje się wypłaty stypendium rektora dla doktorantów w drugiej połowie listopada z wyrównaniem za październik br.

 

Komisja Stypendialna zobowiązuje zainteresowane osoby do zapoznania się ze wstępnymi listami rankingowymi i przypomina, że zarówno liczba studentów na kierunku, jaki i liczba doktorantów w danej dyscyplinie studiów ustalana jest na dzień podjęcia ostatecznej decyzji, a nie wstępnej listy rankingowej. Uwagi do list rankingowych można zgłaszać pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w Dziale Studenckich Spraw Socjalnych do dnia 7 listopada br. w godzinach przyjęć interesantów.

 

 

Ogłoszenie w sprawie uchwały Komisji Stypendialnej z dn. 24.10.2019 r.

 

 

 

 

Autor: Izabela Mazur
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2019, godz. 12:03 - Izabela Mazur