Szkoła Świętego Wiktora, założona na początku XII wieku na przedmieściach Paryża, szybko stała się ośrodkiem intelektualnym na skalę europejską, a to za sprawą międzynarodowego pochodzenia swoich mistrzów, dzięki szerokiemu rozpowszechnieniu ich dzieł, zwłaszcza dzieł Hugona i Ryszarda, a wreszcie dzięki swojemu wkładowi doktrynalnemu we wspólną kulturę europejską w wielu kwestiach, pośród których wyliczyć można: doniosłość zdobywania „kultury ogólnej”; potrzebę rygorystycznego podejścia historycznego do tekstów biblijnych, otwartego na egzegezę rabiniczną; zaraźliwe zainteresowanie pismami i myślą pseudo-Dionizego Areopagity; doniosłą rolę w ukonstytuowaniu się teologii jako dyscypliny naukowej; wysiłek, by pogodzić żarliwości życia duchowego z psychologiczną finezją w analizie kontemplacji i jej etapów. Krótko mówiąc, ciekawość w stosunku do wszystkich dziedzin wiedzy, a zarazem próba ich zjednoczenia w uniwersalną i jednolitą mądrość.

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że nakładem prestiżowego Wydawnictwa Brepols pod redakcją Dominique'a Poirela i Marcina Jana Janeckiego we współpracy z Wandą Bajor i Michałem Buraczewskim ukazała się książka pt. Omnium expetendorum Prima est sapientia. Studies on victorine thought and influence. Monografia została wyróżniona przez J. M. Rektora KUL, który przyznał jej redaktorom i autorom zatrudnionym na Wydziale Filozofii nagrodę za najlepiej punktowaną publikację naukową w roku 2021.

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Niniejsza książka jest zbiorem nowych studiów nad oryginalnymi źródłami dotyczącymi Hugona ze św. Wiktora jako intelektualnego założyciela szkoły wiktoriańskiej; kilku jego wiktoriańskich braci i uczniów: Ryszarda, Acharda, Andrzeja, Godfryda, Absalona, aż po późnych i mało znanych mistrzów wiktoryńskich, jak Pierre Leduc czy Henri le Boulangier w epoce Wielkiej Schizmy (wraz z edycją krytyczną niepublikowanych dotychczas tekstów); ich wpływ na teksty XII-wieczne, takie jak Ysagoge in theologiam czy Speculum Ecclesiae, na autorów franciszkańskich, takich jak Antoni z Padwy, Bonawentura, Rudolf z Biberach, Duns Scotus, na romańską literaturę trubadurów, na autorów karmelitańskich XVI wieku oraz – co jest ciągle niezbadanym terenem – na kulturę polską od średniowiecza do czasów współczesnych.

 

Redaktorzy tomu:

 • Wanda Bajor jest profesorem historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie (Polska). Opracowała edycje krytyczne dzieł polskich mistrzów średniowiecza, takich jak Benedykt Hesse i inni.
 • Michał Buraczewski jest doktorantem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i przygotowuje dysertację doktorską na temat Acharda ze św. Wiktora.
 • Marcin Jan Janecki, badacz w Ośrodku Historii Kultury w Średniowieczu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jest specjalistą od mistrzów wiktoriańskich, a także od Ojców Syryjskich i duchowości Karmelu. Obecnie przygotowuje edycję krytyczną dzieła „Epitome Dindimi in philosophiam” Hugona ze Świętego Wiktora oraz jego komentarza do Księgi Koheleta.
 • Dominique Poirel jest dyrektorem badań w CNRS, dyrektorem Institut d’Études Médiévales w Institucie Katolickim w Paryżu (Institut Catholique de Paris) oraz profesorem wizytującym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Polska). Współredaguje kolekcję Bibliotheca Victorina, serię Opera omnia Hugonis de Sancto Victore w Corpus Christianorum oraz kolekcję Sous la Règle de saint Augustin.

 

 

Omnium expetendorum prima est sapientia
Studies on Victorine thought and influence
D. Poirel, M. J. Janecki, W. Bajor, M. Buraczewski (eds.)

547 p., 2021
ISBN: 978-2-503-59650-1
Languages: English, French, German

 

 

Table of Contents

 

 • Dominique POIREL | A Europe-wide thought: introduction to the volume
 • Dominique POIREL | Qu’est-ce que Saint-Victor?

 

MAGISTER HUGO

 

 • Agnieszka KIJEWSKA | John Scottus Eriugena and Hugh of Saint Victor: Readers of the Book of Nature and the Book of Scripture
 • Marco RAININI | Causa omnium homo. Ugo di San Vittore e la nuova antropologia: fra monaci e canonici sulle due rive del Reno
 • Cédric GIRAUD | L’école de Saint-Victor, l’humanisme et la « Renaissance du XIIe siècle »: autour du livre I du De vanitate rerum mundanarum d’Hugues de Saint-Victor
 • Ineke VAN ’T SPIJKER | Non quaerat extra se, qui haec propter se facta credit. Hugh of Saint-Victor’s Pedagogy
 • Pascaline MERCURY | L’amour selon Hugues de Saint-Victor: un humanisme chrétien. Un amour inclusif: la nature comme voie du salut

 

THE DISCIPLES

 

 • Dennis BRAY | Richard’s Trinitarian Argument In De Trinitate: An Analytic Overview
 • Montse LEYRA-CURIA | Andrew’s in hebreo interpretations as a fuller version of some notes in Hugh’s commentary on the Octateuch, Samuel, and Kings
 • Frans VAN LIERE | The date of Andrew of Saint Victor’s commentaries on the Prophets, and the curious case of Ms Mazarine
 • Antonio SORDILLO | “Speculator castrorum Dei”. Philosophy and Theology in Godfrey of St. Victor’s Sermons
 • Marguerite VERNET | Les sermons in generali capitulo d’Absalon de Saint-Victor: réflexions sur la prédication victorine de la fin du XIIe siècle
 • Chris SCHABEL | Radices et plantationes theologicae facultatis hic Parisius The Biblical Principia of Pierre Leduc and Henri le Boulangier and the Victorine Tradition during the Great Schism

 

VICTORINE INFLUENCES

 

 • Constant J. MEWS | An English Response to Victorine thought: Odo’s Ysagoge in theologiam
 • Andrea PISTOIA | Scripture and Liturgy, an exclusive means to understand the Church
 • Jonas NARCHI | Der mystische Abstieg von der Kontemplation in die Aktion nach Hugo, Achard und Richard von St. Viktor und dessen franziskanische Rezeption im langen 13. Jahrhundert
 • Boyd Taylor COOLMAN | Masters, Mystics, & Ministers in the Medieval City
 • Gloria SILVANA ELÍAS | La influencia de Ricardo de San Víctor en la noción de persona de Duns Escoto
 • Mira MOCAN | Il pensiero vittorino e le origini della letteratura romanza: il caso dei trovatori
 • Marcin JANECKI | Un « victorin » parmi les carmes: Thomas de Jésus (1563-1627) et son De contemplatione divina libri sex
 • Wanda BAJOR et Marcin JANECKI | Victorina polonica: la présence des victorins dans la culture intellectuelle de la Pologne médiévale et actuelle

 

 

 

 

 

OMNIUM EXPETENDORUM PRIMA EST SAPIENTIA

STUDIES ON VICTORINE THOUGHT AND INFLUENCE

 

Edited by

Dominique POIREL and Marcin Jan JANECKI

in collaboration with

Wanda BAJOR and Michał BURACZEWSKI

 

Founded at the beginning of the twelfth century on the outskirts of Paris, the Parisian school of Saint-Victor soon became an intellectual center on a European scale: through the international recruitment of its masters; through the wide handwritten dissemination of their works, in particular those of Hugh and Richard; and finally through the extent of its doctrinal contribution to a common European culture, on a large number of points: the importance of acquiring a “general culture”; the need for a rigorous historical approach to biblical texts, open to rabbinic exegesis; a contagious interest in the writings and thought of the pseudo-Dionysius Areopagita; a major contribution to the constitution of a theological discipline; an effort to reconcile fervour in spiritual life and psychological finesse in the analysis of contemplation and its stages. In short, a curiosity for all fields of knowledge and, at the same time, an effort to unify them into a universal and unified wisdom.

The Book gathers new studies on original sources concerning Hugh of St. Victor, as the intellectual founder or the Victorine school; several of his Victorine brothers and disciples: Richard, Achard, Andrew, Godfrey, Absalon, up to late and little known Victorine masters as Pierre Leduc and Henri le Boulangier, at the time of the Great Schism (with critical edition of inedited texts); their influences on twelfth century texts as Ysagoge in theologiam or Speculum Ecclesiae, on Franciscan authors including Antony of Padua, Bonaventure, Rudolf of Biberach, and Duns Scotus, on romance literature of troubadours, on Carmelite authors of the sixteenth century and – a still uncharted territory – on Polish culture from Middle Ages to contemporary times.

 

 • Wanda Bajor est Professeur d’Histoire de la philosophie à l’Université Catholique Jean-Paul II de Lublin (Pologne). Elle a procuré l’édition critique de divers maîtres médiévaux polonais comme Benedictus Hesse and others.
 • Michał Buraczewski est étudiant à l’Université Catholique Jean-Paul II de Lublin (Pologne) et prépare une th.se sur Achard de Saint-Victor.
 • Marcin Jan Janecki, chercheur au Centre d’histoire de la culture au Moyen Âge de l’Université catholique Jean-Paul II de Lublin (Pologne), est spécialiste des maîtres victorins, en même temps que des Pères syriaques et du Carmel espagnol. Il prépare en ce moment l’édition critique du commentaire à l’Ecclésiaste d’Hugues de Saint-Victor.
 • Dominique Poirel est Directeur de recherche au CNRS, Directeur de l’Institut d’Études Médiévales à l’Institut Catholique de Paris et Visiting Professor à l’Université Catholique Jean-Paul II de Lublin (Pologne). Il co-dirige la collection Bibliotheca Victorina, la série Hugonis de Sancto Victore opera au Corpus Christianorum et la collection Sous la Règle de saint Augustin.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.01.2022, godz. 12:42 - Andrzej Zykubek