Specjalność stanowi ofertę dla osób ukierunkowanych na bezpośrednią pracę z rodziną w instytucjach pomocy społecznej, chcących podjąć pracę w innym zawodzie pomocowym lub poszerzyć swoje kompetencje o specjalistyczną wiedzę i umiejętności związane ze wsparciem dzieci, młodzieży i rodzin znajdujących się w różnych, trudnych sytuacjach życiowych, z uwzględnieniem potencjału społeczności lokalnej oraz aktywizacyjnych i integracyjnych funkcji ekonomii społecznej.

 

Punktem wyjścia jest uzyskanie wieloaspektowej wiedzy na temat funkcjonowania współczesnych rodzin w kontekście lokalnym i globalnym, zagrożeń i problemów, z jakimi się borykają, ich przyczyn i konsekwencji, a także poznanie wybranych zagadnień z prawa rodzinnego i opiekuńczego. Następnie studenci nauczą się szacować zasoby, diagnozować problemy oraz rozpoznawać potrzeby osób i rodzin i oferować adekwatne, specjalistyczne i kompleksowe wsparcie. Zajęcia przygotują do analizy sytuacji dzieci, młodzieży i rodzin w kontekście funkcjonowania społeczności lokalnej, jej zasobów, działających w niej instytucji i organizacji oraz szans wynikających z tego dla mieszkańców.

 

Uczestnicy studiów poszerzą swoje kompetencje do pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami wymagającymi pomocy, m.in. z rodzinami z problemem niepełnosprawności, ubóstwa, starzenia się, uzależnień, z niezaradnością życiową i wychowawczą, z rodzinami zastępczymi. Będą kompleksowo przygotowani do wielopoziomowego wspierania dzieci, młodzieży i rodzin. Studia przygotują ponadto do inicjowania działań aktywizacyjnych, integracyjnych wobec jednostek i rodzin narażonych na wykluczenie; do trafnego określania form pomocy, inicjonowania działań profilaktycznych, w tym o charakterze innowacyjnym.

 

Przedmioty wiodące:

► Diagnoza problemów rodziny

► Psychospołeczne wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

► Praca socjalna z osobami uzależnionymi i ich rodzinami

► Metodyka wsparcia osób i rodzin z problemem przemocy

► Praca socjalna z rodzinami imigrantów i mniejszości etnicznych

► Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

► Gerontologia społeczna

► Praca z rodziną z problemami wychowawczymi

 

Perspektywy zatrudnienia

► Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej/Rodzinie (MOPS/GOPS/MOPR)
► Asystent rodziny

► Koordynator pieczy zastępczej
► Placówki typu socjalizacyjnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze

► Domy pomocy społecznej dla osób starszych oraz niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie i fizycznie

► Środowiskowe domy samopomocy

► Fundacje i stowarzyszenia zajmujące się pomocą dzieciom i rodzinie
► Zespoły tworzące strategie dotyczące ochrony dzieci i rodziny, np. ds. przeciwdziałania przemocy domowej

► Instytucje rządowe i samorządowe (np. departamenty spraw społecznych, związane z polityką społeczną i rodzinną)

 

 

 


* Liczba uruchamianych specjalności jest zależna od liczby studentów

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 09.06.2019, godz. 08:01 - Tomasz Peciakowski