Opis efektów kształcenia:

Po ukończeniu studiów trzeciego stopnia na kierunku studiów socjologia, absolwent

 

w kategorii wiedzy:

 

- Ma pogłębioną wiedzę o znaczeniu socjologii i roli socjologa w społeczeństwie.
- Posiada wszechstronną i głęboką wiedzę o miejscu socjologii w strukturze nauk i jej roli dla nauki oraz jej poszczególnych typów.
- Zna gruntownie specyfikę przedmiotową i metodologiczne osobliwości socjologii na poziomie pozwalającym na interdyscyplinarne, multidyscyplinarne i transdyscyplinarne badania ze specjalistami z innych dziedzin.
- Posiada specjalistyczną wiedzę z zakresu wybranej subdyscypliny socjologicznej tak w aspekcie historycznym, jak i bieżących osiągnięć.
- Zna specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii w języku polskim oraz terminologię w najmniej w jednym języku obcym, kluczowym dla wybranej subdyscypliny socjologicznej.
- Ma gruntowną znajomość metodologii nauk społecznych oraz socjologicznych metod i strategii badawczych.
- Zna specjalistyczne narzędzia badawcze ukierunkowane na prowadzenie badań socjologicznych, a zwłaszcza w zakresie wybranej subdyscypliny socjologicznej.
- Zna metodykę i nowoczesne techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim.
- Zna zasady ochrony własności intelektualnej oraz normy etyczne, zwłaszcza dotyczące nauki.

 

w kategorii umiejętności:

 

- Potrafi wyszukiwać, porządkować, analizować, selekcjonować i syntezować informacje z różnych źródeł (w tym elektronicznych).
- Ma umiejętność samodzielnego rozwijania posiadanej wiedzy oraz pogłębiania umiejętności badawczych i innych kwalifikacji profesjonalnych.
- Samodzielnie identyfikuje i formułuje problemy oraz hipotezy badawcze respektując naukowe rygory metodologiczne.
- W języku polskim i obcym pisze prace i/lub wygłasza referaty stanowiące twórczy wkład w rozwój wybranej subdyscypliny socjologicznej.
- Wchodzi w dialog dotyczący zagadnień socjologicznych z innymi specjalistami i ze społeczeństwem.
- Włącza się aktywnie i twórczo w organizację życia naukowego.
- Potrafi twórczo współpracować ze specjalistami z wybranej subdyscypliny socjologicznej oraz z innych dyscyplin naukowych.
- Prowadzi samodzielne badania w zakresie wybranej subdyscypliny socjologiczne i konfrontuje otrzymane wyniki ze specjalistami w wybranym temacie.
- Posługuje się swobodnie metodami dydaktycznymi i nowoczesnymi technikami, umożliwiającymi prowadzenie zajęć na poziomie akademickim.
- Potrafi tworzyć samodzielnie lub we współpracy z innymi specjalistami projekty badawcze, również interdyscyplinarne.
- Ma umiejętność komunikowania osiągnięć badawczych i ich konsekwencji szerokiemu ogółowi.

 

w kategorii kompetencji społecznych:


- Krytycznie ocenia stan własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę nieustannego rozwijania i pogłębiania kompetencji profesjonalnych.
- Poczuwa się do odpowiedzialności za stan socjologii jako dyscypliny naukowej oraz za stan świadomości socjologicznej w społeczeństwie.
- Dostrzega aksjologiczny i moralny wymiar działalności badawczej i poczuwa się do obowiązku dbania o zachowanie najwyższych standardów profesjonalnych i etycznych.
- Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując określone role oraz odpowiedzialność za skutki.
- Rozwija w sobie postawę respektu i otwartości na inne stanowiska, gotowość do weryfikacji swojego stanowiska pod wpływem rzetelnej argumentacji.
- Uczestniczy w życiu naukowym, tak podejmując inicjatywy, jak i podejmując i sumiennie wypełniając obowiązki administracyjne.
- Uczestniczy w życiu społecznym, rozwijając i pogłębiając świadomość znaczenia badań socjologicznych dla budowy struktur społecznych i relacji międzyludzkich oraz angażując się w rozwiązywanie społecznych problemów.

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2012, godz. 01:26 - Tomasz Peciakowski