Szanowni Państwo Pracownicy i Studenci WPPKiA KUL

 

 

Uprzejmie informujemy, że w nawiązaniu do pisma Prorektora ds. kształcenia i Prorektora ds. studenckich KUL z dnia 17 maja 2021 roku planowana jest następująca organizacja przeprowadzania letniej sesji egzaminacyjnej i egzaminów dyplomowych:

 

1) prosimy o przeprowadzanie egzaminów studentów co do zasady w sposób zdalny.

Jednocześnie przypominamy o podaniu do Sekretariatu Wydziału terminów egzaminów 4 tygodnie przed rozpoczęciem sesji.

 

2) Egzaminy dyplomowe będą przeprowadzane w trybie stacjonarnym. Forma zdalna będzie dopuszczalna na indywidualny, uzasadniony wniosek studenta. Jednocześnie, ze względu na potrzebę zachowania reżimu sanitarnego, unikania gromadzenia się dużej liczby osób, uprzejmie prosimy o wcześniejsze uzgadnianie terminów egzaminów dyplomowych dla poszczególnych grup seminaryjnych lub jej części z Sekretariatem Wydziału.

 

Egzaminy dyplomowe będą mogły odbywać się z naprzemiennym wykorzystaniem sal:

 

Collegium Jana Pawła II: sale C-707 oraz C – 738

Collegium Iuridicum: sale CI -204 oraz CI-103

 

Kolegium Dziekańskie

WPPKiA KUL

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2021, godz. 07:59 - Adam Jankowski