Obowiązuje zarządzenie Rektora KUL. Niniejsza informacja podaje jedynie szczegółowy sposób jego wykonania.
W sprawach nie ujętych poniżej należy się odnieść do w/wym. zarządzenia.

 


 do pobrania

 

 


W sprawie konsultacji należy umawiać się z Prowadzącym zajęcia za pomocą poczty elektronicznej


I.

TEOLOGIA kurs B

NAUKI O RODZINIE

PRACA SOCJALNA

 1. Zajęcia (niezależnie od formy) dla studentów I roku studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich – ze względu na etap kształcenia – prowadzi się w formie stacjonarnej (czyli w siedzibie Uczelni), z tym, że zajęcia ogólnouniwersyteckie (np. związane ze specjalizacją nauczycielską) oraz zajęcia misyjne i łączone organizowane przez inne wydziały mogą być prowadzone online.
 2. Zajęcia dla roczników od II do V prowadzone są online. Ćwiczenia, warsztaty lub konwersatorium, które wymagają bezpośredniego kontaktu z prowadzącym ze względu na stosowane metody realizacji efektów uczenia się prowadzone są w formie stacjonarnej. Wniosek o prowadzenie w/w zajęć w formie stacjonarnej prowadzący kieruje na adres email koordynatora kierunku do 16 września br. Koordynator kierunku niezwłocznie przedstawia Dziekanowi zaktualizowany wykaz zajęć prowadzonych stacjonarnie.
 3. Seminaria dyplomowe są prowadzone online.
 4. Zajęcia dla studentów studiów magisterskich jednolitych (rok II-V) i I stopnia (rok II i III), przewidziane w siedzibie uczelni należy w miarę możności przeprowadzić w jednym dniu tygodnia, innym dla każdego z roczników studiów.
 5. Zajęcia dla danej grupy studentów powinny odbywać się w jednej sali. 
 6. W przypadku zaistnienia w danej grupie zajęciowej ryzyka epidemicznego (podejrzenie choroby u uczestnika zajęć lub prowadzącego, a także obecność w grupie osoby o podwyższonym ryzyku zachorowania) dziekan Wydziału Teologii z własnej inicjatywy, jak i na wniosek prowadzącego zajęcia, dokonuje zmiany formy prowadzenia zajęć.

 

II.

TEOLOGIA kurs A 

 1. W Wyższych Seminariach Duchownych w Kielcach, Radomiu i Sandomierzu wszystkie zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej ze względu na niewielką liczebność studentów na poszczególnych rocznikach (od 3 do 13 osób) oraz na fakt, że w obrębie poszczególnych grup zajęcia zawsze odbywają się w tej samej sali przy zachowaniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa sanitarnego.
 2. W Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie zajęcia dla I roku odbywają się w formie stacjonarnej, natomiast dla pozostałych roczników (II-VI) online.
 3. Rektorzy Seminariów Duchownych są upoważnieni do zmiany formy prowadzenia zajęć ze stacjonarnej na online w przypadku zaistnienia w danej grupie zajęciowej ryzyka epidemicznego (podejrzenie choroby u uczestnika zajęć lub prowadzącego, a także obecność w grupie osoby o podwyższonym ryzyku zachorowania). Zmiany dokonują z własnej inicjatywy, jak i na wniosek prowadzącego zajęcia, jednocześnie powiadamiając dziekana Wydziału Teologii.

 

III.

TEOLOGICZNE STUDIUM LICENCJACKIE [dalej TSL]

oraz

STUDIA DOKTORANCKIE

 1. Zajęcia w TSL odbywają się stacjonarnie, czyli w siedzibie Uniwersytetu. Zajęcia na studiach doktoranckich odbywają się online. Zajęcia przewidziane łącznie dla TSL i studiów doktoranckich odbywają się stacjonarnie dla TSL z udostępnieniem online dla studiów doktoranckich.
 2. Jeżeli seminarium naukowe z programu TSL lub studiów doktoranckich przeznaczone jest także dla magistrantów, udostępnienia się dla nich transmisję internetową w formie wideokonferencji w MS TEAMS.
 3. Zajęcia dla grup, w których uczestniczą obcokrajowcy nie mogący obecnie przyjechać do Polski odbywają się na terenie Uniwersytetu z jednoczesnym udostępnieniem transmisji internetowej w formie wideokonferencji w MS TEAMS.
 4. W przypadku zaistnienia w danej grupie zajęciowej ryzyka epidemicznego (podejrzenie choroby u uczestnika zajęć lub prowadzącego, a także obecność w grupie osoby o podwyższonym ryzyku zachorowania) Dziekan Wydziału Teologii z własnej inicjatywy, jak i na wniosek prowadzącego zajęcia, dokonuje zmiany formy prowadzenia zajęć.

 

IV.

Kształcenie zdalne (online) przebiega w czasie rzeczywistym, bez rejestrowania dźwięku i obrazu, zgodnie z rozkładem zajęć oraz z zachowaniem podziału studentów na grupy zajęciowe. Narzędziem komunikacji do przeprowadzania zajęć online jest MS TEAMS (część MS OFFICE 365).

 

V.

Prodziekan ds. kształcenia oraz koordynator kierunku teologia ma być dołączany każdorazowo do grupy zajęć online na kierunkach Teologia A i B. Prodziekan ds. studenckich oraz koordynator dla kierunków nauki o rodzinie oraz praca socjalna ma być dołączany każdorazowo do grupy zajęć online dla tych kierunków.

 

VI.

W ostatnim dniu miesiąca prowadzący zajęcia na kursie Teologii B, na kierunku nauki o rodzinie i praca socjalna składają raport w formie wiadomości email właściwemu koordynatorowi kierunku, powiadamiając go o formie, w jakiej zostały przeprowadzone poszczególne zajęcia (kierunek Teologia A i B – koordynator ks. dr Krzysztof Smykowski [krzysztof.smykowski@kul.pl]; kierunki nauki o rodzinie i praca socjalna – koordynator dr hab. Adam Zadroga [adam.zadroga@kul.pl]). Raportowania formy prowadzenia zajęć na kursach Teologia A dokonują w ostatnim dniu miesiąca osoby wyznaczone przez Księży Rektorów Seminariów Duchownych. Prowadzący zajęcia w TSL oraz na studiach doktoranckich składają raport prodziekanowi ds. kształcenia: ks. dr hab. Marcin Składanowski, prof. KUL [marcin.skladanowski@kul.pl]

 

VII.

Wykładowcom zobowiązanym do prowadzenia zajęć online z siedziby Uczelni Dziekan WT może wydać zgodę na prowadzenie zajęć z innego miejsca. Wniosek z uzasadnieniem należy przesłać na adres dziekanwt@kul.pl do 25 września br. Dla wykładowców kursów teologii A zgodę na prowadzenie zajęć z innego miejsca niż siedziba seminarium duchownego w uzasadnionych przypadkach wydaje rektor seminarium.

 

VIII.

Wszystkie sprawy formalne do Dziekana WT, wszelkie wnioski i pisma można przesyłać na adres: dziekanwt@kul.pl w formie skanów PDF. Oryginały pism należy bez zwłoki dostarczyć do sekretariatu wydziału do p. dr M. Kobiałki-Szkutnik.

 

IX.

Przypominamy o poruszaniu się po terenie uniwersytetu z zakrytymi ustami i nosem. Nie obowiązuje to podczas zajęć.

 

 

 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 08.10.2020, godz. 08:34 - Ewa Zięba