Ś.† P.

Dr Jacek Dziobek-Romański (1963-2012)


Dr Jacek Dziobek-Romański urodził się 24 sierpnia 1963 r. w Rzeszowie. Ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa Kanonicznego i Świeckiego KUL, w latach 1986-1992 studiując jednocześnie prawo kanoniczne i nauki prawne. W roku 1991 otrzymał dyplom licenciatus in iure canonico. Kontynuacja pracy naukowej przypadła na okres 1995-1999, kiedy to uczestniczył w seminarium doktoranckim w Katedrze Prawa Wyznaniowego KUL pisząc dysertację doktorską pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Henryka Misztala. Na podstawie przedłożonej i obronionej dysertacji otrzymał w dniu 4 marca 1999 r. stopień naukowy doktora nauk prawnych w zakresie prawa. W latach 2000-2010 dr Jacek Dziobek-Romański był pracownikiem Katedry Nauki Administracji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Przedmiotem zainteresowań dra Jacka Dziobka-Romańskiego była problematyka konfliktu interesu ogólnego i indywidualnego w prawie ochrony środowiska. Koncentrował swoje badania na wpływie działalności administracji publicznej na otoczenie przy uwzględnieniu interesów i oczekiwań tego otoczenia wobec administracji publicznej.

Zainteresowania naukowe dra Jacka Dziobka-Romańskiego były wielowątkowe i wszechstronne. Obejmowały badanie aktywności obywatelskiej przez pryzmat organizacji pozarządowych, prawo administracyjne, prawo wyznaniowe oraz analizę aksjologicznych podstaw prawa polskiego.

Wyniki swoich badań naukowych dr Jacek Dziobek-Romański prezentował na licznych konferencjach podczas których przedstawił m.in. referaty: „Przepływ informacji pomiędzy administracją publiczną a jej otoczeniem – założenia i praktyka”, „Zmiany w statusie prawnym organu wykonawczego gminy (zagadnienia wybrane)”, „Wybrane zagadnienia koncepcji przepisów ogólnych prawa administracyjnego jako składnika dobrej administracji”, „Pozycja prawna Kościoła katolickiego”, „Funkcjonowanie sekty w polskim systemie prawnym”.

Dr Jacek Dziobek-Romański był członkiem organizacji naukowych (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu). W ramach Katedry Nauki Administracji prowadził wykłady (Ustrojowe prawo administracyjne, Ustrój samorządu terytorialnego, Polityka administracji), seminaria (Prawo administracyjne ogólne, Ustrój samorządu terytorialnego).

Zmarł w Boguchwale 1 sierpnia 2012 r.

 

 

 

Wykaz wybranych publikacji

 

 

Publikacje wydane przed otrzymaniem stopnia naukowego doktora

 1. Informator o instytucjach i organizacjach działających na polu pomocy społecznej w województwie rzeszowskim CIS 96, Rzeszów 1996 [ISBN 83-903123-8-7] (współautor).
 2. Adaptacja organizacji pozarządowych do nowych warunków ustrojowych, czyli o pomocy pomagającym, [w:] Problemy społeczne w okresie przemian systemowych w Polsce, (red.) M. Malikowski, Rzeszów 1997, s. 474-489 [ISBN 83-87232-15-7]; wersja publicystyczna: “Poza Rządem – Pismo Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia i Studiów Samorządowych”, KIELCE, cz.1: nr 26 z 1998 r., s. 19-20 [ISSN 1428-491X]; cz.2: nr 28 z 1998 r., s. 13-15 [ISSN 1425-7467]; cz.3: nr 29 z 1998 r., s. 20-22 [ISSN 1425-7467].
 3. Projekt obywatelski konstytucji RP a organizacje pozarządowe, “WSPÓŁPRACA – pismo pomocy i samopomocy społecznej”, RZESZÓW, nr 3 z 1997 r., s. 25-28 [ISSN 1428-3727], przedruk: Jeszcze raz o konstytucji. Organizacje pozarządowe w Projekcie Obywatelskim Konstytucji RP, “LOS, Czasopismo Samopomocy Społecznej”, LUBLIN, nr 7/8 z 1997 r., s. 37-39 [ISSN 1425-994X].
 4. System pomocy społecznej w Belgii, “WSPÓŁPRACA – pismo pomocy i samopomocy społecznej”, RZESZÓW, nr 4 z 1997 r., s. 19-21 [ISSN 1428-3727], przedruk: “Poza Rządem – pismo Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia i Studiów Samorządowych”, KIELCE, nr 21 z 1997 r., s. 10-11 [ISSN 1428-491X] oraz “POMOST - Pismo samopomocy”, GDAŃSK, nr 3 z 1998 r., s. 6-7 [ISSN 1233-2623] (współautor).
 5. Polityka Belgii wobec osób bezdomnych, “WSPÓŁPRACA – pismo pomocy i samopomocy społecznej”, nr 5 z 1997 r., s. 6-8 [ISSN 1428-3727].
 6. Trzeci sektor i jego działalność pomocowa w Belgii, “WSPÓŁPRACA – pismo pomocy i samopomocy społecznej”, RZESZÓW, nr 6 z 1997 r., s. 15-17 [ISSN 1428-3727].
 7. Kształcenie i dokształcanie zawodowe służb społecznych w Walonii “POMOST – pismo samopomocy”, GDAŃSK, nr 2 z 1998 r., s. 14 i 22 [ISSN 1233-2623].
 8. Negocjacje, czyli jak zadbać o własne interesy, “WSPÓŁPRACA – pismo pomocy i samopomocy społecznej”, RZESZÓW, nr 2 z 1997 r., s. 19-20 [ISSN 1428-3727], przedruk “Poza Rządem – pismo Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia i Studiów Samorządowych”, KIELCE, nr 27 z 1998 r., s. 26-27 [ISSN 1428-491X] oraz “FAZA, Biuletyn informacyjny ALTUM”, RZESZÓW, nr 1(13):1998, s. 11-12 [ISSN 1426-9384].
 9. Negocjacje z “Dziobkiem”, “FAZA, Biuletyn informacyjny ALTUM”, RZESZÓW, nr 6 z 1996 r., s. 8-9 i 11 [ISSN 1426-9384].
 10. Wojewódzki program dożywiania dzieci i młodzieży, “FAZA, Biuletyn informacyjny ALTUM”, RZESZÓW, nr 4 z 1996 r., s. 13-18 [ISSN 1426-9384] (współautor).
 11. Zasady finansowania organizacji pozarządowych z budżetu Miasta Rzeszowa, “Poza Rządem – Pismo Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia i Studiów Samorządowych”, KIELCE, nr 18 z 1997 r., s. 20-21 [ISSN 1425-7467], “WSPÓŁPRACA – pismo pomocy i samopomocy społecznej”, RZESZÓW, nr 2 z 1997 r., s. 3-5 [ISSN 1428-3727] oraz “LOS, czasopismo Samopomocy Społecznej”, LUBLIN, nr 5 z 1997 r., s. 12-13 [ISSN 1425-994X].
 12. Jeszcze raz o finansowaniu NGOs przez miasto Rzeszów, “WSPÓŁPRACA – pismo pomocy i samopomocy społecznej”, RZESZÓW, nr 3 z 1997 r., s. 24 [ISSN 1428-3727].
 13. Rzecznictwo interesów, “WSPÓŁPRACA – pismo pomocy i samopomocy społecznej”, RZESZÓW, nr 4 z 1997 r., s. 3-4 [ISSN 1428-3727].
 14. Regionalny Ośrodek Samopomocy w Rzeszowie, “LOS, Czasopismo Samopomocy Społecznej”, LUBLIN, nr 2 z 1996 r., s. 17 [ISSN 1425-994X].
 15. Kilka słów o Współpracy, “LOS, czasopismo Samopomocy Społecznej”, LUBLIN, nr 6 z 1997 r., s. 7-8 [ISSN 1425-994X] oraz “WSPÓŁPRACA – pismo pomocy i samopomocy społecznej”, RZESZÓW, nr 4 z 1997 r., s. 17-19 [ISSN 1428-3727] (współautor).
 16. Nasze doświadczenia, “WSPÓŁPRACA – pismo pomocy i samopomocy społecznej”, RZESZÓW, nr 5 z 1997 r., s. 18-19 [ISSN 1428-3727].
 17. Projekt Sieci Demokratycznej w Rzeszowie, “WSPÓŁPRACA – pismo pomocy i samopomocy społecznej”, RZESZÓW, nr 6 z 1997 r., s. 3-4 [ISSN 1428-3727].
 18. Regionalny Ośrodek Samopomocy w Rzeszowie, “WSPÓŁPRACA – pismo pomocy i samopomocy społecznej”, RZESZÓW, nr 3 z 1997 r., s. 19-21 [ISSN 1428-3727].
 19. ROS zaprasza, “LOS, czasopismo Samopomocy Społecznej”, LUBLIN, nr 2 z 1997 r., s. 12 [ISSN 1425-994X].
 20. Rzeszowski Ośrodek Samopomocy, “WSPÓŁPRACA – pismo pomocy i samopomocy społecznej”, RZESZÓW, nr 1 z 1997 r., s. 27-28 [ISSN 1428-3727] oraz “LOS, czasopismo Samopomocy Społecznej”, LUBLIN, nr 2 z 1997 r., s. 12-13 [ISSN 1425.

Publikacje wydane po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

Wykaz monografii naukowych, podręczników akademickich

 1. Administracja publiczna – wybór źródeł, Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2002, (współautor), ISBN 83-916648-1-3;
 2. Uznawanie związków religijnych w Polsce (1944-1989) narzędziem dyskryminacyjnej polityki władz, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2004, ss. 304, ISBN 83-7363-149-6.

Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku o zasięgu krajowym:

 1. Działalność charytatywna i opiekuńcza organizacji pozarządowych – zagadnienia wybrane, w: Praca Socjalna i Pomoc Społeczna. Aspekty teoretyczne – kształcenie – aplikacje, (red.) M. Malikowski, Rzeszów: Towarzystwo Naukowe w Rzeszowie. Wydział Nauk Społecznych, 1999, s.133-146 (współautor), ISBN 83-87232-50-5;
 2. Organy administracji rządowej (państwowej), w: Elementy nauki o administracji publicznej, Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2002, s. 51-64, ISBN 83-916648-6-4;
 3. Organy samorządu terytorialnego, w: Elementy nauki o administracji publicznej, Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2002, s. 65-98, ISBN 83-916648-6-4;
 4. Miejsce organizacji pomocowych w systemie pomocy społecznej a lokalne wsparcie tej działalności w opiniach ich przedstawicieli, w: Społeczeństwo Podkarpacia na przełomie wieków. Studia socjologiczne pod red. M. Malikowskiego, Rzeszów: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, Wydział Nauk Społecznych, 2002, s. 257-270 (współautor), ISBN 83-87232-50-5;
 5. Przepływ informacji pomiędzy administracją publiczną a jej otoczeniem. Założenia i praktyka, w: System informacji strategicznej – Kluczowy czynnik sukcesu firmy, (red.) Z. Kwaśnik, A. Kruk, Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2002, s. 153-167 (współautor) ISBN 83-916648-7-2;
 6. Zmiany w statusie prawnym organu wykonawczego gminy (zagadnienia wybrane), w: Kształcenie kadr administracji publicznej, (red.) S. Wrzosek, G. Parzelski, Radom: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej, 2002, s. 21-32 (współautor), ISBN 83-916648-4-8;
 7. Aktywność społeczna na Podkarpaciu, w: Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim – wyzwanie dla środowisk akademickich, (red.) A. Juros, Lublin: Wydawca – Lubelski Ośrodek Samopomocy, 2002, s. 143-152, ISBN 83-915 106-1-1;
 8. Samozaradność w działalności organizacji pomocowych na Podkarpaciu, w: Województwo Podkarpackie na początku XXI wieku. Studia socjologiczne pod red. M. Malikowskiego, Rzeszów: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie, Wydział Nauk Społecznych, 2003, s. 202-211 (współautor), ISBN 83-87232-65-3;
 9. Prawo grzebalne w Galicji (1772-1918). Zarys problematyki, w: Studia i materiały z dziejów społecznych Polski południowo-wschodniej, t. I, (red.) Z. Budzyński, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003, s. 133-160, ISBN 83-7338-033-7;
 10. Ochrona interesu publicznego w prawie ochrony środowiska wyrazem skuteczności działań administracji publicznej, w: Jakość administracji publicznej, (red.) J. Łukasiewicz, Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2004, s. 107-116, ISBN 83-89473-81-X;
 11. Pozycja prawna Kościoła katolickiego w latach 1944-1989, w: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, (red.) A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2005, s. 145-177, ISBN 83-7363-293X.;
 12. Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości, [w:] Historia magistra vitae. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Jerzego Flagi, pod redakcją A. Dębińskiego, S. Wrzoska, K. Maćkowskiej, M. Kruszewskiej-Gagoś Wydawnictwo KUL, Lublin 2007, str. 63-75,
 13. Wybrane zagadnienia koncepcji przepisów ogólnych prawa administracyjnego jako składnika dobrej administracji, [w:] Dobra administracja - teoria a praktyka, J. Łukasiewicz, S. Wrzosek (red.) Radom 2007, str. 269-280, ISBN 83-921255-4-1; (współautor)

Artykuły

 1. Cmentarze - zarys regulacji historycznych, prawnych i kanonicznych, “Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 1998, t. XIII, Przemyśl: Archiwum Państwowe w Przemyślu, 1999, (red.) B. Bobusia, s. 3-32, ISSN 1232-7263;
 2. Funkcjonowanie sekty w polskim systemie prawnym. Zagadnienia wybrane, “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie”, 1999, nr 5: Prawo wobec wyzwań cywilizacyjnych, R.III(13), (red.) M. Grzybowski, Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 1999, s. 21-34, ISSN 1429-5237;
 3. Podstawy prawne głoszenia zapowiedzi przedślubnych w Kościele, “Roczniki Nauk Prawnych KUL”, 1998, t. VIII, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1999, s. 147-160, ISSN 1507-7896.
 4. Prawa człowieka w Konstytucji RP z dnia 2 IV 1997 r. na tle Konstytucji PRL z dnia 22 lipca 1952 r., “Roczniki Nauk Prawnych KUL”, 1999, t. IX, z.1, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000, s. 143-154, ISSN 1507-7896.
 5. Działalność Ministra Administracji Publicznej w zakresie uznania niekatolickich związków wyznaniowych w latach 1945-1950, “Prawo-Administracja-Kościół”, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2001, nr 5, s. 129-151. ISSN 83-228-0821-9;
 6. Formy aktywności społecznej na Podkarpaciu, “Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu”, (red.) Z. Budzyński, 2000, nr 5, Przemyśl: Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2001, s. 47-55. ISSN 83-905661-8-4;
 7. Problem osobowości prawnej Kościoła katolickiego w prawie polskim w latach 1945-1989, “Roczniki Nauk Prawnych”, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000, t. 10, z. 2, s. 37-70, ISSN 1507-78-96;
 8. Organizacje pozarządowe w woj. podkarpackim, “Polityka Społeczna. Miesięcznik poświęcony pracy i sprawom socjalnym”, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych, R. XXVIII(328), 2001, nr 7, s. 13-18 [współautor]. ISSN 0137-4729.
 9. Józef Krukowski, Krzysztof Warchałowski, Polskie prawo wyznaniowe, (red.) J. Krukowski, ss. 312., “Prawo-Administracja-Kościół”, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2000, nr 4, s. 179-182 (recenzja) ISSN 83-228-0821-9;
 10. Zasady uznawania związków religijnych w prawie polskim w latach 1944-1989, “Roczniki Nauk Prawnych”, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001, t. 11, z. 1, s. 69-109, ISSN 1507-7896;
 11. W sprawie kolizji pomiędzy art. 38 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i art. 12 Prawa o stowarzyszeniach, “Prawo-Administracja-Kościół”, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2002, nr 2-3, s. 129-139 (współautor) ISSN 1644-9924;
 12. Podatek od wartości dodanej w Unii Europejskiej. Zagadnienia wybrane, “Roczniki Nauk Prawnych”, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2003, t. 13, z. 1, s. 177-198. (współautor), ISSN 1507-7896;
 13. Uwagi w sprawie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, “Biuletyn Informacyjny Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu”, (red.) Z. Budzyński, Przemyśl: Wydawnictwo Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Przemyślu, 2002, nr 7, s. 63-65, (współautor), ISBN 83-915967-3-7;
 14. Uznanie niechrześcijańskich związków religijnych o ustawowo uregulowanej sytuacji w latach 1919-1989, “Studia z prawa wyznaniowego”, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2003, t. 6, s. 31-48, ISBN 83-7300-220-0.
 15. Prawo grzebalne w Królestwie Polskim w latach 1815-1914. Zarys problematyki, “Roczniki Humanistyczne”, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2003, t. 51, s. 139-179, ISSN 0035-7707;);
 16. Uznanie niekatolickich Kościołów chrześcijańskich o ustawowo uregulowanej sytuacji prawnej w latach 1919-1989, “Roczniki Nauk Prawnych”, Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2004, t. 14, z. 1, s. 313-354, ISSN 1507-7896;
 17. Spojrzenie na trzeci sektor. Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor w jednoczącej się Europie, red. P. Gliński, B. Lebenstein, A. Siciński, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2004, “Trzeci Sektor”, Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Instytutu Spraw Publicznych, 2005, nr 2, s. 162-165 (recenzja) ISSN 1733-2265.

Opinie prawne, ekspertyzy:

 1. Formy aktywności społecznej na Podkarpaciu, Ekspertyza dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, niepublikowana ss.4;
 2. Uwagi w sprawie projektu: “Programu współpracy Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi na 2005 r.”, Opinia dla Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, niepublikowana, ss. 4 (współautor);
 3. Dyskusja ekspercka na temat funkcjonowania Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, “Trzeci Sektor”, Warszawa: Wydawnictwo Fundacji Instytutu Spraw Publicznych, 2005, nr 3, s. 67-80 (współautor);

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 06.08.2012, godz. 11:55 - Marta Ordon