PAŹDZIERNIK 2009

 

1 października

Mszą św. w Kościele Akademickim rozpoczął się rok akademicki 2009/2010. Ogółem studia rozpoczęło prawie 23 tys. osób, w tym: ponad 400 cudzoziemców, ponad 1900 osób duchownych, prawie 15,5 tys. kobiet. Na studiach stacjonarnych I stopnia – 6426, II stopnia – 847 osób, jednolitych magisterskich – 6656, podyplomowych – 2854, szkoleniach – 892, doktoranckich: stacjonarnych – 634, niestacjonarnych – 813.  Od bieżącego roku akademickiego studenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej, kulturoznawstwa, pedagogiki oraz politologii rozpoczęli zajęcia przy Drodze Męczenników Majdanka 70, w budynkach dzierżawionych przez naszą uczelnię od Agencji Mienia Wojskowego.

 
 
         
  2 października
odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa KUL JE Paulowi Josefowi Kardynałowi Cordesowi. Tytuł ten jest wyrazem najwyższego uznania dla JE Kard. Paula Josefa Cordesa za ogromny wkład w promowanie charyzmatów osób świeckich w Kościele oraz nowych ruchów i wspólnot przyczyniających się do ożywienia i odnowy życia chrześcijańskiego. Przyznanie najwyższego wyróżnienia Uniwersytetu jest również motywowane bogatym dorobkiem myśli teologicznej Kardynała Cordesa, skoncentrowanej wokół zagadnienia caritas, która w jego przekonaniu należy do istoty posłannictwa Kościoła a przy zachowaniu specyficznie chrześcijańskiej inspiracji duchowej staje się znakiem rozpoznawczym Kościoła w pluralistycznym świecie.
Laudację wygłosił ks. dr hab. Wiesław Przygoda, prof. KUL.

 09_10_02_dhc_141
         
  5 października
odbyła się debata nt. „Czy w Polsce istnieje prawica?”, zorganizowana przez Katedrę Teorii Polityki Instytutu Politologii KUL oraz „Rzeczpospolitą”. Udział w niej wzięli: Marek Magierowski, Sławomir Sierakowski i Igor Janke.

 
         
    5-6 października
odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Głodne dzieci w Polsce”, zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej KUL oraz Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, Wydział Zamiejscowy w Lublinie.

 
         
    5-7 października
odbyła się kolejna z cyklu „Sacrum w literaturze” ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Poetyka i semantyka doświadczeń religijnych w literaturze” zorganizowana przez Instytut Badań nad Literaturą Religijną.


         
  6 października
odbyła się konferencja naukowa pt. „Wzrastanie człowieka w tajemnicy cierpienia” zorganizowana przez Instytut Nauk o Rodzinie, Katedrę Opieki Społecznej, Paliatywnej i Hospicyjnej KUL oraz Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie.
   09_10_06_wzrastanie_141
         
    8 października
odbyła się okolicznościowa Wieczornica (msza św. i wieczór wspomnień) w miesiąc po śmierci prof. Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej zorganizowana przez Katedrę Literatury Współczesnej oraz Instytut Filologii Polskiej KUL.
 

 

         
    8-9 października
Instytut Filologii Klasycznej KUL był gospodarzem konferencji naukowej „Starożytny dramat – teoria – praktyka – recepcja” z okazji Jubileuszu Profesorów Roberta Chodkowskiego i Henryka Podbielskiego.

   
         
    12-13 października
odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Społeczeństwo – Gospodarka – Ekologia, Perspektywa Caritas in veritate” zorganizowana przez Instytut Socjologii KUL, Fundację Konrada Adenauera oraz Fundację Rozwoju KUL.
   
         
    14 października
miała miejsce uroczystość wręczenia Medalu za Zasługi dla KUL prof. Janowi Goossensowi z Katholieke Universiteit w Leuven. Laudację wygłosiły s. prof. Urszula Borkowska (Instytut Historii KUL) i prof. Jadwiga Kuczyńska (Instytut Historii Sztuki KUL). Przyznanie Medalu za Zasługi dla KUL prof. Janowi Goossensowi jest wyrazem wdzięczności za głębokie zaangażowanie w rozwój Uniwersytetu, wyjątkową życzliwość i przyjaźń, jakiej od lat KUL doświadcza ze strony Pana Profesora.
Prof. Jan Goossens jest historykiem mediewistą, uczniem prof. Jozefa M. De Smeta, inicjatora umowy o wzajemnej współpracy, doktora honoris causa KUL. Od prawie 30 lat Prof. Goossens wspiera współpracę bilateralną między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II a Katholieke Universiteit w Leuven. Z dużą życzliwością opiekuje się profesorami KUL wyjeżdżającym na stypendia do Leuven.
15 października prof. Jan Goossens wygłosił wykład nt. „Religious reforms in the Later Middle Ages”.
   09_10_14_medal_141
         
 

14 października

Pierwszy śnieg  

 
         
    15 października
miała miejsce uroczystość wręczenia Księgi Jubileuszowej ks. prof. Czesławowi Bartnikowi z okazji 80-lecia urodzin. Laudację wygłosił ks. prof. Jerzy Misiurek. Na zakończenie uroczystości wystąpił Zespół Kameralny Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola Lipińskiego w Lublinie, pod dyrekcją dr Teresy Krasowskiej.
   
         
   

15 października

na KUL-u odbyły się specjalne wykłady Rabinów (Michael Schudrich, prof. Yehoyada Amir, dr Ron Kronish, Yehuda Gilad) zorganizowane przez Archidiecezję Lubelską, Polską Radę Chrześcijan i Żydów oraz Instytut Analiz Społecznych i Dialogu „Laboratorium”.

   
         
    16 października
zwieńczeniem dwuletniego cyklu Konwersatoriów Myśli Karola Wojtyły-Jana Pawła II nt. Logos i ethos miłości był uroczysty wykład Angelo Kardynała Scoli, Patriarchy Wenecji, pt. „Misterium małżeństwa jako klucz do zrozumienia ludzkiej miłości”.
Przed wykładem, w Atrium Collegium Norwidianum została otwarta wystawa pt. „Karol Wojtyła i Sobór Watykański II” przygotowana przez Ośrodek Dokumentacji Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie.
   
         
    15 i 16 października
Katedra Literatury i Kultury Amerykańskiej Instytutu Filologii Angielskiej oraz Instytut Historii KUL zaprosiły na wykłady prof. Haliny Parafianowicz (Uniwersytet w Białymstoku): „Mit amerykański i fascynacja Ameryką w Polsce, Amerykańskie First Ladies”.
   09_10_15_usa_141
         
   

18 października
odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2009/2010. Uroczystość rozpoczęła msza św., podczas której homilię wygłosił JE bp Wacław Depo. Wykład inauguracyjny pt. Prawo rzymskie jako fundament europejskiej kultury prawnej wygłosił ks. prof. Antoni Dębiński, Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

   inauguracja2009_kul_214
         
    21 października
odbyło się sympozjum naukowe z okazji XXX-lecia Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL, pt. „Społeczne i religijne konteksty funkcjonowania człowieka”. Mszy św. na rozpoczęcie sympozjum przewodniczył JE bp Stefan Regmunt, a historię i współczesność Katedry przybliżył uczestnikom spotkania prof. Jacek Śliwak.
 
   

21 października

Koło Naukowe Historyków Studentów, Sekcja historii regionalnej i Katedra Nauk Pomocniczych Historii KUL zorganizowali konferencję naukową pt. „20 lat z 7 wieków. Lublin podczas dwudziestolecia międzywojennego 1918-1939”.

   09_10_21_20lecie_141
    21-24 października
odbyły się wykłady i warsztaty z neurobiofeedbacku zorganizowane przez Katedrę Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL.
   
   

22-23 października

Jesienne Dni Bibline

Instytut Nauk Biblijnych KUL zorganizował sympozjum naukowe poświęcone literaturze apokaliptycznej okresu Drugiej Świątyni, pt. „Pomiędzy księgą Henocha a Apokalipsą św. Jana: Apokaliptyczny wymiar wczesnego judaizmu i chrześcijaństwa”.

W ramach sympozjum odbyło się wręczenie Księgi Pamiątkowej Ks. prof. Rzsyardowi Rubinkiewicyowi SDB

   09_10_22_dni_biblijne_141
    22 października
odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu Prof. Władysława Stróżewskiego. Promocja doktorska miała miejsce 26 czerwca 1958 r. na ówczesnym Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL.
Profesor W. Stróżewski jest uczniem o. prof. Mieczysława Alberta Krąpca i Stefana Swieżawskiego. Przez kilka lat prowadził zajęcia z estetyki na KUL. Jest emerytowanym Profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecne pracuje w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie. Pan Profesor pielęgnuje ideały autonomicznie i maksymalistycznie pojętej filozofii klasycznej w dialogu z filozofią współczesną, szczególnie w zakresie teorii bytu i wartości. Uprawianie filozofii traktuje jako swą życiową i społeczną misję. Nawet w najtrudniejszych czasach dominacji komunistycznej nie zdradził służby prawdzie i autentycznemu dobru. Łączy wyraziście wyrażane poglądy z postawą mediacyjną, integrując środowisko polskich filozofów. Pan Profesor cieszy się w nim niekwestionowanym autorytetem ze względu na rzetelność naukową i moralną prawość, m.in. jako wieloletni prezes Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i odnowiciel „Kwartalnika Filozoficznego”.
W dniu uroczystego odnowienia doktoratu, prof. Władysław Stróżewski wziął udział w dyskusji zorganizowanej przez Instytut Jana Pawła II i redakcję kwartalnika ETHOS, poświęconej misji uniwersytetu.
   09_10_22_strozewski_141_01
 

23 października

w ramach inauguracji II edycji Podyplomowych Kwalifikacyjnych Studiów Administracyjnych w zakresie rejestracji stanu cywilnego odbyła się sesja naukowa pt. „Prawo rodzinne w dobie przemian. Aktualne problemy dotyczące rejestracji stanu cywilnego”.

   09_10_22_usc_141

 

 

23 października

odbyła się konferencja naukowa pt. „Planowanie inwestycji publicznych – aspekty prawne, ekonomiczne, środowiskowe”. Organizatorzy: Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego, Katedra Instytucji i Rynków Finansowych, Katedra Ochrony Środowiska.

   09_10_23_planowanie_141
 

23 października

Fundacja Rozwoju KUL, Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedra Psychologii Eksperymentalnej KUL przy współpracy z Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej zaprosiły na konferencję naukową pt. „Stosunki polsko-niemieckie a wizerunek kraju i narodu”.

   09_10_23_polsko-niemieckie_141
  26 października
odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa KUL prof. Stefanowi Stuligroszowi jako wyraz szacunku i uznania dla działalności utalentowanego artysty, charyzmatycznego i wymagającego dyrygenta, wybitnego humanisty, trwającego niezmiennie przy swej największej pasji, jaką jest muzyka. Profesor Stuligrosz kształcąc i wychowując kolejne pokolenia młodzieży, pogłębia w nich niestrudzenie wrażliwość na piękno sztuki muzycznej, szacunek dla drugiego człowieka i miłość do Boga. Laudację wygłosiła prof. Barbara Gogol-Drożniakiewicz. Po uroczystości odbył się koncert Chóru Chłopięcego i Męskiego Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki.
   09_10_25_stuligrosz_141_01
  27 października
Instytut Filologii Germańskiej KUL zorganizował spotkanie z kierownikiem Wydziału Kultury Ambasady Niemiec w Warszawie Jensem Lütkenherm. Podczas spotkania Instytutowi przekazany został dar książkowy fundacji Deutsche Forschungsgemeinschaft.
   
  29 października
odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Święty Jakub z Composteli. Na pielgrzymich szlakach Europy” zorganizowana przez Specjalizację Liturgiczną KUL.