Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych
Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

październik 2012

 

 

18 października 2012 r. – w Collegium Joannis Pauli II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji rozpoczęcia Roku Wiary, pt. Porta Fidei. Przekaz wiary w prawie Kościoła, zorganizowana przez Instytut Prawa Kanonicznego KUL oraz Katedrę Teologii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego KUL. Podczas konferencji referaty wygłosili: ks. dr hab. Marian Stasiak, prof. KUL, pt. Inspiracje eklezjologiczne we współczesnej kanonistyce; bp. dr hab. Artur Grzegorz Miziński, prof. KUL, pt. Wiara rodzi się ze słuchania - przepowiadanie słowa Bożego w prawodawstwie powszechnym Kościoła łacińskiego; dr hab. Elżbieta Szczot, prof. KUL, pt. Sakramenty jako znaki i środki wyrażania i umacniania wiary; ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, pt. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich w Katechizmie Kościoła Katolickiego; ks. mgr lic. Grzegorz Delmanowicz, pt. Środki społecznego przekazu w promocji nauki wiary. Poszczególnym Sesjom konferencji przewodniczyli: ks. dr Adam Kaczor (Sesja I), ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL, (Sesja II), ks. dr hab. Tadeusz Syczewski, prof. KUL, (Sesja III). 

 

 

19 października 2012 r. – w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie, odbyła się konferencja naukowa, pt. Administracja publiczna, gospodarka oraz nauka wobec przemian sektora energetycznego - konferencja jubileuszowa z okazji 15-lecia obowiązywania ustawy prawo energetyczne, zorganizowana przez Katedrę Prawa Zarządzania Środowiskiem KUL, Instytut Administracji Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL przy współpracy z Urzędem Dozoru Technicznego. W ramach sesji naukowej, pt. Regulacja sektora energetycznego - stan wdrażania prawa, skuteczność stosowania prawa, potrzeba nowych unormowań prawnych, referaty wygłosili: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL, oraz dr Piotr Sacharczuk, pt. Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca hydroenergię w świetle projektowanych unormowań prawnych - zagadnienia wybrane

 

 

24 października 2012 r. – ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL, wygłosił referat pt. Słuszna autonomia klasztorów niezależnych, podczas odbywającego się w Tyńcu spotkania Wyższych Przełożonych Rodziny Benedyktyńskiej w Polsce.

 

 

26 października 2012 r. – ks. dr hab. Leszek Adamowicz, prof. KUL, wygłosił referat pt. Bonum prolis w małżeństwach mieszanych, w ramach odbywającej się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach międzynarodowej konferencji naukowej, pt. W orbicie zasady „odpowiedzialnego rodzicielstwa”. Adekwatne rozumienie pojęcia „bonum prolis” wyzwaniem dla współczesnej kanonistyki

 

 

27 października 2012 r. – w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie, miało miejsce sympozjum pt. Dowodzenie męczeństwa na przykładzie męczenników komunizmu, podczas którego referaty wygłosił ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, pt. Elementy prawno - kanoniczne męczeństwa, oraz o. dr hab. Wiesław Bar, prof. KUL, pt. Prowadzenie sprawy grupy męczenników

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2013, godz. 18:15 - Sławomir Graboń