DIARIUSZ

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

październik 2017 r.

 

3 października 2017 r. – w trakcie Convegno Internazionale: Tutele soggettive e diritti fondamentali della persona zorganizowanej w Bari (Włochy), referat wygłosili m.in. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, pt. Standard do tutela dei diritti dell'uomo nella lotta al terrorismo, dr Michał Skwarzyński pt. Conscientious objection in the case law of the ECtHR, a także dr Robert Tabaszewski pt. Hominum causa omne ius constitutum sit. The Rule of Law and Human Rights in the light of the European Convention of Human Rights oraz pt. New Technologies and the Paradox of Rights to Life and Health, in the Light of the Convention on Human Rights and Biomedicine .

 

4 października 2017 r. – w Bari (Włochy) podczas Convegno Internazionale: Tutela della persona, emigrazione e diritto alla cittadinanza zorganizowanej przez Universita degli Studi A. Moro di Bari in collaborazione con l'Instituto Comprensivo "Devitofrancesco-Giovanni XXIII-Binetto" di Grumo Appula e Binetto, Grumo Appula, referaty wygłosili m.in. dr hab. Krzysztof Orzeszyna, prof. KUL, pt. Concetto di rifugiato come un soggetto particolarmente protetto dei diritti umani, dr Michał Skwarzyński pt. Conscientious objection, as a human right, with a source of freedom of conscience and religion oraz dr Robert Tabaszewski pt. Health and migration process. Two sides of the same coin?.

 

12 października 2017 r. - dr Robert Tabaszewski w trakcie odbywającego się w Warszawie seminarium eksperckiego Rzecznika Praw Obywatelskich pt. Prawa pacjenta w świetle praktyki orzeczniczej sądów, wygłosił referat pt. Prawo do ochrony zdrowia w świetle art. 68 Konstytucji RP.

 

12-13 października 2017 r. – podczas odbywającej się w Lublinie krajowej konferencji naukowej pt. Wykładnia prawa ochrony środowiska, zorganizowanej przez Katedrę Prawa Zarządzania Środowiskiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach działań podejmowanych przez Katedrę w ramach sieci Polska sieć naukowa – Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz realizacji zrównoważonego rozwoju, referat wygłosiły m.in.: dr hab. Anna Haładyj, prof. KUL pt. Oceny oddziaływania na środowisko – miedzy Scyllą Trybunału a Charybdą inwestorów, dr Kamila Sobieraj pt. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE na stosowanie Konwencji z Aarhus w obszarze prawa zmian klimatu oraz prof. dr hab. Jadwiga Potrzeszcz pt. Węzłowe problemy wykładni prawa ochrony środowiska z perspektywy teorii prawa.

 

12-13 października 2017 r. - podczas zorganizowanej w Warszawie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Wspólne wartości prawa międzynarodowego, europejskiego i krajowego, dr Michał Skwarzyński wygłosił referat pt. Wspólne wartości w międzynarodowym systemie praw człowieka a problem sprzeciwu sumienia, zaś dr Robert Tabaszewski wygłosił referat pt. Zdrowie jako wartość wyższego rzędu w międzynarodowych a krajowych systemach ochrony praw człowieka. Konferencja została połączona z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Grupy Polskiej ILA.

 

17-21 październik 2017 r. – w Krakowie w trakcie V Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie pt. Inteligencja polska w świecie, referat pt. Inteligencja polska na terenach nieokupowanych podczas II wojny w sesji Wojenne losy uczonych wygłosił dr hab. Sławomir Łukasiewicz.

 

18-21 października 2017 r. - dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz wygłosiła referat pt. Zmiany w zakresie podstaw prawnych stwierdzania zgonu  podczas 6 Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej Central European Emergency Medicine 2017 zorganizowanego w Lublinie przez PTMR, Uniwersytet Medyczny w Lublinie oraz Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu;

 

 

19-20 października 2017 r. – dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL, w Rzeszowie wygłosiła referat pt. Zasada ignorantia iuris nocet i jej znaczenie dla odpowiedzialności karnej podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Rzymskie korzenie procesu karnego.

 

20-21 października 2017 r. – w Ostrowcu Świętokrzyskim w trakcie Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Nowe Trendy w Edukacji i Praktyce Pracowników Ochrony Zdrowia, referat pt. Patient right to personal security under the provisions of the Recommendation (2006)7 wygłosił dr Robert Tabaszewski.

 

23-24 października 2017 r. - dr hab. Sławomir Łukasiewicz wygłosił referat pt. Wanda Czapska-Jordan – fizyk eksperymentalny z duszą humanisty i polityka podczas konferencji naukowej pt. Paryż – Londyn – Monachium - Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej zorganizowanej w Białymstoku.

24 października 2017 r. - odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Pawła Niewęgłowskiego pt. Optymalny model ochrony nabywcy na rynku nieruchomości w świetle współczesnego systemu ochrony konsumentów. Promotor: dr hab. Rafał Biskup, recenzenci: dr hab. Joanna Kielin-Maziarz, prof. ALK, oraz dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH.

 

25-27 października 2017 r. – w Kazimierzu Dolnym podczas konferencji naukowej pt. Przeszłość w dyskursach publicznych. Narracje – wizualizacje – konceptualizacje referat pt. Wojny koncepcyjne, czyli dlaczego warto studiować historię myślenia wygłosił dr hab. Sławomir Łukasiewicz.

 

27 października 2017 r. – podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Dialog wielokulturowości i prawda zorganizowanej przez Kujawsko – Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy referat wygłosili m.in. dr hab. Krzysztof Wiak, prof. KUL pt. Ochrona życia i zdrowia dziecka w prawie karnym oraz dr Sławomir Hypś pt. Ochrona dziecka przed przemocą.

 

27 października 2017 r. – w Opolu w trakcie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Dwie dekady Konstytucji - doświadczenia i wyzwania, dr Robert Tabaszewski wygłosił referat pt. Zdrowie jako konstytucja przesłanka warunkująca sprawowanie najwyższych funkcji państwowych.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2019, godz. 20:39 - Adam Jankowski