DIARIUSZ

Kalendarium ważniejszych wydarzeń naukowych

z udziałem pracowników Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

październik  2018 r.

 

 

2 października 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Krzysztofa Pyter pt. Prawne aspekty organizmów genetycznych modyfikowanych w Polsce. Promotor: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. Jan Szreniawski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz dr hab. Ewa Czech, prof. UwB.

 

2 października 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Sypnickiej pt. Model ochrony krajobrazu w świetle prawa zabudowy. Promotor: dr hab. Maciej Rudnicki, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak oraz dr hab. Ewa Czech, prof. UwB.

 

9 października 2018 r. – w Chełmie odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Polska nad Bałtykiem – implikacje prawne i gospodarcze w setną rocznicę odzyskania niepodległości, zorganizowana przez Katedrę Historii Ustroju i Prawa KUL, Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Ivana Franki na Ukrainie, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie, Urząd Miasta Chełm, Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Gen. Wł. Andersa w Chełmie oraz Młodzieżową Radę Miasta Chełm. Podczas konferencji referat wygłosili m.in.: dr hab. Marzena Dyjakowska, prof. KUL pt. Rzymska pożyczka morska – pierwowzór umowy ubezpieczeniowej i pożyczki bodmeryjnej, dr hab. Waldemar Bednaruk, prof. KUL pt. Wpływ ubezpieczeń na rozwój transportu morskiego oraz dr Judyta Dworas-Kulik pt. Komisja Morska jako szczególne osiągnięcie polityki morskiej króla Zygmunta II Augusta .

 

16 października 2018 r. – odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Eweliny Gębki pt. Zasada równości stron w postępowaniu administracyjnym. Promotor: dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL, recenzenci: prof. dr hab. Marian Zdyb z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz dr hab. Joanna Smarż, prof. UTH.

 

17 października 2018 r. – w Lublinie podczas IV Sesji zatytułowanej „Prawo a wartości w Europie” II Międzynarodowego Kongresu Ruchu «Europa Christi» pt. Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II, zorganizowanej przez Katedrę Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL oraz Fundację „Myśląc Ojczyzna”, referaty wygłosili m.in.: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL pt. Tożsamość Europy w nauczaniu Jana Pawła II, dr hab. Przemysław Czarnek pt. Prawo naturalne w Europie – fundament czy zapomniana rzeczywistość? oraz prof. dr hab. Dariusz Dudek pt. Aksjologia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Konferencja miała charakter ogólnopolski.

 

18-19 października 2018 r. podczas odbywającej się we Wrocławiu Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. III Środkowoeuropejskie Forum Prawno-Administracyjne. Prawo publiczne w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: tradycje, dziedzictwo i perspektywy, zorganizowanej przez Katedrę Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie oraz Uniwersytet Wrocławski referat wygłosiła dr Iwona Bień-Węgłowska pt. Odpowiedzialność karna biegłego za przedstawienie fałszywej opinii.

 

18-19 października 2018 r. – w trakcie odbywającej się w Łańcucie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Środki dowodowe. Tradycja – Współczesność – Perspektywy, zorganizowanej przez Zakład Prawa Rzymskiego i Zakład Prawa Karnego Procesowego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, referat wygłosiła dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL pt. Postępowanie cywilne a opinia biegłego wydana w innym postępowaniu. Współczesność i perspektywy.

 

29-31 października 2018 r. w Pradze (Czechy) podczas Międzynarodowej Konferencji Prawa Kanonicznego „Mimokodexové právo katolické církve, zorganizowanej przez Katolicki Wydział Teologiczny Uniwersytetu Karola w Pradze referaty wygłosili m.in.: ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL pt. Kościelne prawo publiczne oraz dr Agnieszka Romanko pt. Konkordat w Polsce.

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2019, godz. 11:33 - Adam Jankowski