Międzynarodowy Ośrodek Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Żydów Europy Środkowej i Wschodniej KUL oraz Uniwersytet Europejski Viadrina (Frankfurt nad Odrą) wspólnie realizują przyznany przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki grant na projekt Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego oraz trzeciego pokolenia post-Szoa. Projekt będzie realizowany w okresie: 06.2016 – 05.2018.

 

 

Cel badań

 

Współcześni pisarze i pisarki – zarówno w Polsce jak i w Niemczech – urodzeni w drugim i trzecim pokoleniu po wojnie, nie byli świadkami dokonanej wówczas zagłady Żydów, lecz mimo to pragną kształtować pamięć (postpamięć) tej tragedii u swoich czytelników. Wspomniani twórcy znają te wydarzenia w sposób zapośredniczony przez inne teksty kultury, m.in. pisane, mówione, fotografie, filmy dokumentalne itp., w których powstaniu kluczową rolę odegrał imperatyw świadectwa i wierność faktom. Opublikowane po roku 2000 w obu krajach literackie teksty podejmujące tematykę Zagłady (takich autorów jak Piotr Paziński, Katja Pertowskaja, Maxim Biller, Igor Ostachowicz, Marcin Szczygielski, David Safier, Piotr Szewc, Barbara Honigmann) z jednej strony kontynuują ten sposób opowiadania, z drugiej jednak ulegają specyficznym przemianom.

 

W prezentowanym projekcie przekształcenia dokonujące się w obrębie najnowszej literatury, mierzącej się z problemem Zagłady, traktujemy jako symptom głębokich zmian dokonujących się w polsko- i niemieckojęzycznym kręgu kulturowym. Poprzez użycie czterech kategorii analitycznych (rekonstrukcja, transfiguracja, subwersja, empatyzacja) proponujemy przeprowadzenie komparatystycznej analizy wybranych utworów wspomnianych polskich i niemieckich pisarzy, stanowiącej punkt wyjścia do badań nad podobieństwami i różnicami przemian form pamięci o Zagładzie w Polsce i Niemczech. W projekcie przewidziano organizację sześciu międzynarodowych seminariów badawczych  z udziałem polskich i niemieckich literaturoznawców (w tym doktorantów) zajmujących się problematyką Zagłady.

 

 

Zespół badawczy

 

 1. Dr hab. Małgorzata Dubrowska (KUL)
 2. Dr Piotr Kalwiński (KUL) – asystent projektu
 3. Dr Agnieszka Karczewska (KUL)
 4. Mgr Agnieszka Kasperek (KUL)
 5. Dr hab. Barbara Klonowska (KUL)
 6. Mgr Iwona Kmiecik (KUL)
 7. Prof. Dr. Irmela von der Lühe (Freien Universität Berlin)
 8. Dr Andree Michaelis (Uniwersytet Europejski Viadrina – Frankfurt nad Odrą)
 9. Dr hab. Anna Rutka (KUL)
 10. Prof. Dr. Kerstin Schoor (Uniwersytet Europejski Viadrina – Frankfurt nad Odrą)
 11. Mgr Ewelina Smalec (KUL)
 12. Prof. dr hab. Sławomir Jacek Żurek (KUL) – kierownik projektu

 

Harmonogram

 

18-19.11.2016, Lublin; międzynarodowe seminarium poświęcone kategorii rekonstrukcji w najnowszej polskiej i niemieckiej literaturze podejmującej problematykę Zagłady, w tym powieściom: P. Paziński, Pensjonat; K. Petrowskaja, Vielleicht Ester.

 

 

10-11.03.2017, Lublin; międzynarodowe seminarium poświęcone kategorii empatyzacji w najnowszej polskiej i niemieckiej literaturze podejmującej problematykę Zagłady, w tym powieściom: M. Szczygielski, Arka czasu, H. Safier, 28 Tage Lang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Piotr Kalwiński
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2017, godz. 14:32 - Piotr Kalwiński