Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w ocenie parametrycznej jednostek dokonanej przez MNISW  posiada kategorię B.

Ocena parametryczna przeprowadzona została przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2013 r.,  (Komunikat z dnia 30 września 2013 r. o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych). 

Kompleksowa ocena jakości naukowej jednostek naukowych została przeprowadzona zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. poz. 877 i z 2013 r. poz. 191) na podstawie zebranych informacji na temat działalności jednostek  w latach 2009-2012. Jednostki naukowe oceniane były na podstawie  czterech kryteriów:

1) osiągnięcia naukowe i twórcze;

2) potencjał naukowy;

3) materialne efekty działalności naukowej;

4) pozostałe efekty działalności naukowej.

 

Następną ocenę parametryczną jednostek naukowych MNiSW zaplanowało w roku 2017 i będzie ona obejmowała ocenę dorobku w latach  2013 - 2016.

 

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 24.03.2017, godz. 14:51 - Małgorzata Wolak