Wydział Nauk Społecznych
Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Rok akademicki  2019/2020

Przedmioty obligatoryjne:

antropologia_filozoficzna_i_kulturowa

filozofia_wychowania

metodologianauk_spolecznych

pedagogika_porewnawcza

pedagogika_spoaeczna

pedeutologia

psychologia_rozowju_i_wychowania_maodziely

statystyka

współczesne_kierunki_pedagogiczne

 

Seminaria:

biografistyka_pedagogiczna_sem.

instytucje_opiekusczo-wychowawcze_sem.

pedagogika_pracy_i_peduatologia__sem.

pedagogika_przedszkolna_sem.

pedagogika_rodziny__sem.

pedagogika_spoaeczna_i_opiekuscza_sem.

pedagogika_szkolna_sem.

personalistyczne_podstawy_wychowania_w_rodzinie___sem.

wspeaczesne_problemy_pedagogiki_i_wychowania

wychowanie_integralne._teoria_i_praktyka

zarzdzanie_oświatą

 

Specjalność: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacja

modele_i_systemy_resocjalizacji

organizowanie_i_planowanie_pracy

patologia_spoaeczna_z_elementami_kryminologii

praca_z_rodzin_zastcpcz

techniki_negocjacji

wybrane_zagadnienia_z_pedagogiki_opiekusczo-wychowawczej

 

Specjalność: Pedagogika rodziny, system pieczy zastępczej i asystentura rodziny

charakterystyka_i_analiza_potrzeba_oraz_problemew_rodziny

fenomenologiczno-hermeneutyczna_perspektywa_badas_nad_rodzin

organizacja_wspomagania_rozwoju_dziecka_z_probelmami_emocjonalnymi
i_zaburzeniami_zachowania

pomoc_w_funkcjonowaniu_rodziny_w_erodowisku_lokalnym

 

Specjalność: Zarządzanie szkołą i placówką wychowania przedszkolnego

europejskie_programy_edukacyjne_-_projektowanie_i_ewaluacja

metodyka_organizacji_i_zarzdzania_oświatą

pedagogika_szkolna_teoretycznie_i_praktycznie_zorientowana

współczesne_kierunki_zarządzania_oświatą

 

Specjalność: Pedagogika szkolna z elementami terapii pedagogicznej

metodyka_pracy_pedagoga_szkolnego

metodyka_wspomagania_rozowju_dziecka_z_specjalnymi
potrzebami_edukacyjnymi
pedagogika_szkolna_teoretycznie_i_praktycznie_zorientowana

terotyczne_podstawy_terapii_pedagogicznej

 

 

 

Autor: Marek Jeziorański
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2020, godz. 11:20 - Marek Jeziorański