Dyrektor Finansowy

Dyrektor Finansowy

dr Zbigniew Marcinkiewicz

Gmach Główny, p. 48

tel.: 81 445 42 86

e-mail: finanse@kul.pl

 

 

Zakres kompetencji Pełnomocnika ds. finansów określa Zarządzenie Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 9 września 2020 roku w sprawie określenia kompetencji pełnomocników Rektora KUL.

Do zadań Pełnomocnika Rektora KUL ds. finansów należy w szczególności:

  1. koordynowanie polityki finansowej Uniwersytetu, w szczególności nadzór nad realizacją projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;
  2. nadzór nad jednostkami podległymi;
  3. koordynowanie współpracy Działu Komercjalizacji Wiedzy, Działu Analiz Finansowo-Budżetowych, Działu Teleinformatycznego, Działu Finansowego, Działu Księgowego, Działu Zamówień Publicznych i Zakupów, Działu Projektów Międzynarodowych oraz Działu Krajowych Projektów Naukowych w zakresie określonym w punkcie 1;
  4. koordynowanie identyfikowania i weryfikowania ryzyk finansowych w działalności Uniwersytetu;
  5. opracowywanie cyklicznych raportów zarządczych, analiz finansowych i zestawień w tym: opracowywanie zarządzeń i instrukcji dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń pieniężnych, a także analiz ekonomiczno – finansowych i oceny efektywności finansowej działań i przedsięwzięć podejmowanych przez Uniwersytet i jego jednostki organizacyjne;
  6. współtworzenie przy współpracy z innymi jednostkami standardów zarządzania finansami, planu rzeczowo-finansowego oraz planu zamówień publicznych, uzgadnianie z kwestorem opracowania i prowadzenia zasad polityki finansowej Uniwersytetu oraz bieżącej ich aktualizacji;
  7. współtworzenie przy współpracy z innymi jednostkami regulacji wewnętrznych w celu optymalnej realizacji procesów finansowych;
  8. uzgadnianie z kwestorem opracowywanych projektów, zapytań, wniosków o interpretacje, wyjaśnień do właściwych organów w sprawach związanych z kwestiami finansowymi, także w zakresie określonym w punkcie 1;
  9. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu w celu realizacji wspólnych zadań;
  10. wykonywanie innych zadań zleconych przez Rektora w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska nieobjętych niniejszym zakresem, a wynikających z pełnomocnictw, przepisów powszechnie obowiązujących i wewnętrznych.

 

 

 

 


WSPÓŁPRACA

ikona
ikona
ikona
ikona
ikona