dr Piotr Sławicki

 

Adiunkt w Katedrze Negocjacji i Mediacji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Studia prawnicze w KUL ukończył z wyróżnieniem w 2010 r. broniąc pracę magisterską pt. „Czynności prawne nieistniejące”. W 2012 r. ukończył studia podyplomowe w zakresie mediacji i negocjacji prawniczych.

 

W dniu 16 września 2014 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Piotra Sławickiego pt. "Negocjacje jako sposób zawarcia umowy cywilnoprawnej", zaś 23 września 2014 roku Rada WPPKiA nadała mu stopień doktora nauk prawnych.

 

W 2010 r. rozpoczął Aplikację Ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Następnie podjął Aplikację Sędziowską, którą ukończył, uzyskując ocenę celującą z egzaminu sędziowskiego.

 

Zainteresowania badawcze: negocjacje w prawie cywilnym, ugoda mediacyjna.

 

Najważniejsze publikacje:

 

I. Monografia:

1. Negocjacje jako sposób zawarcia umowy, Lublin 2018.

 

II. Artykuły:

1. Ingerencje genetyczne w postanowieniach prawa międzynarodowego [w:] Współczesne wyzwania bioetyczne, M. Królikowski, L. Bosek (red.), Warszawa 2010.

2. Katalog czynności prawnych nieistniejących na gruncie polskiego porządku prawnego, „Roczniki Nauk Prawnych”, t. XXI, 2011, nr 2.

3. Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie w świetle nowej ustawy, „Państwo i Prawo” 2012, nr 4 (współautorstwo z Pawłem Sławickim).

4. Defects of a Declaration of Will on the Grounds of the Code of Obligations of 1933, „Review of Comparative Law” 2013, nr 18.

5. Mortgage Registers and Mortgage Council in the Kingdom of Poland, "Miscellanea Historico-Iuridica", t. XII.

6. Charakter prawny ugody zawartej przed mediatorem w świetle nowelizacji k.p.c. z dnia 16 września 2011 roku, "Studia prawnicze KUL" 2014, nr 4.

7. Postanowienie o ustaleniu kosztów egzekucji i zakończeniu egzekucji podpisane przez aplikanta komorniczego jako orzeczenie nieistniejące. Glosa do uchwały SN z dnia 6 czerwca 2014 r., sygn. akt III CZP 26/14, "Przegląd Prawa Egzekucyjnego" 2015, nr 9.

8. Postępowanie upominawcze po skierowaniu sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego – wybrane zagadnienia, "Monitor Prawniczy" 2016, nr 3.

9. Odsetki za czas opóźnienia w świetle ustawy z 9 października 2015 r. – wybrane zagadnienia materialne i procesowe, "Palestra" 2016, nr 7-8 (współautorstwo z Piotrem Jerzym Kędzierskim).

10. Brak formalne pozwu po przekazaniu sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego - glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25.06.2015 r. (III CZP 33/15), "Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach" 2016, nr 4.

11. Przeniesienie z urzędu wpisów ujawnionych w dziale III księgi wieczystej do współobciążenia, "Rejent" 2017, nr 4 (współautorstwo z Piotrem Blusem i Pawłem Sławickim).

12. Obowiązki mediatora w zakresie przygotowania ugody przed nim zawartej i złożenia protokołu mediacyjnego w sądzie, "ADR. Arbitraż i Mediacja" 2017, nr 2.

13. Należności biegłego w postępowaniu cywilnym - wybrane zagadnienia, "Polski Proces Cywilny" 2017, nr 2 (współautorstwo z Pawłem Sławickim).

14. Zasada dobrowolności mediacji w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10.09.2015 r., "ADR. Arbitraż i Mediacja" 2017, nr 4 (współautorstwo z Kamilem Golemą).

15. Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w postępowaniu wieczystoksięgowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2018, z. 101.

16. Zasada neutralności mediatora w polskim prawie cywilnym [w:] Doświadczenia arbitrażu i mediacji. Perspektywa prywatnoprawna oraz publicznoprawna – między teorią a praktyką. Księga Pamiątkowa Ku Czci Prof. Jana Łukasiewicza, J. Olszewski, Ł. Błaszczak, R. Morek (red.), Rzeszów 2018 (wspólnie z Włodzimierzem Brońskim).

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2019, godz. 16:59 - Piotr Sławicki