dr Piotr Sławicki

 

 

Sekretarz Katedry Negocjacji i Mediacji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie; specjalizuje się w prawie polubownego rozwiązywania sporów.

 

Staże naukowe, kwerendy, wizyty studyjne:

 

1. Wyjazd naukowy w ramach stypendium Towarzystwa Przyjaciół KUL w Londynie, British Library w Londynie, Cambridge University Library w Cambridge i Bodleian Law Library w Oxford (20.08-03.09.2012).

2. Kwerenda w Bibliothèque cantonale et universitaire Unithèque w Lozannie (24-27.10.2012).

3. Udział w projekcie międzynarodowej wymiany „REGIONAL EXCHANGE PROJECT 4th SEMINAR” pod tytułem „Gathering and use of evidence in EU cross-border cases” zorganizowanej przez European Judicial Training Network i Judicial Academy of the Slovak Republic, Omšenie (23-27.09.2013).

4. Kwerenda w Bibliothèque interuniversitaire Cujas w Paryżu (12-15.10.2018).

5. Wyjazd w ramach „Erasmus+ Programme”, Universidad Cardenal Herrera w Walencji (25.02-1.03.2020).

 

Granty i opinie:

 

1. Sławicki P., Broński W., Dąbrowski M, Golema K., Opinia prawna w przedmiocie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) oraz wybranych innych aktów prawnych (dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

 

Najważniejsze publikacje:

 

I. Książki:

1. Negocjacje jako sposób zawarcia umowy, Lublin 2018.

2. Postępowanie klauzulowe. Art. 776-795 k.p.c. Komentarz, Warszawa 2020, ss. 430 (współautorstwo z Pawłem Sławickim).

II. Artykuły:

1. Ingerencje genetyczne w postanowieniach prawa międzynarodowego [w:] Współczesne wyzwania bioetyczne, M. Królikowski, L. Bosek (red.), Warszawa 2010.

2. Katalog czynności prawnych nieistniejących na gruncie polskiego porządku prawnego, „Roczniki Nauk Prawnych”, t. XXI, 2011, nr 2.

3. Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie w świetle nowej ustawy, „Państwo i Prawo” 2012, nr 4 (współautorstwo z Pawłem Sławickim).

4. Postępowanie mediacyjne w świetle projektu nowelizacji KPK, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury”, Zeszyt specjalny (4)/2012 (współautorstwo z Kamilem Golemą).

5. Defects of a Declaration of Will on the Grounds of the Code of Obligations of 1933, „Review of Comparative Law” 2013, nr 18.

6. Mortgage Registers and Mortgage Council in the Kingdom of Poland, "Miscellanea Historico-Iuridica", t. XII.

7. Charakter prawny ugody zawartej przed mediatorem w świetle nowelizacji k.p.c. z dnia 16 września 2011 roku, "Studia prawnicze KUL" 2014, nr 4.

8. Postanowienie o ustaleniu kosztów egzekucji i zakończeniu egzekucji podpisane przez aplikanta komorniczego jako orzeczenie nieistniejące. Glosa do uchwały SN z dnia 6 czerwca 2014 r., sygn. akt III CZP 26/14, "Przegląd Prawa Egzekucyjnego" 2015, nr 9.

9. Postępowanie upominawcze po skierowaniu sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego – wybrane zagadnienia, "Monitor Prawniczy" 2016, nr 3.

10. Odsetki za czas opóźnienia w świetle ustawy z 9 października 2015 r. – wybrane zagadnienia materialne i procesowe, "Palestra" 2016, nr 7-8 (współautorstwo z Piotrem Jerzym Kędzierskim).

11. Brak formalne pozwu po przekazaniu sprawy z elektronicznego postępowania upominawczego - glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 25.06.2015 r. (III CZP 33/15), "Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach" 2016, nr 4.

12. Przeniesienie z urzędu wpisów ujawnionych w dziale III księgi wieczystej do współobciążenia, "Rejent" 2017, nr 4 (współautorstwo z Piotrem Blusem i Pawłem Sławickim).

13. Obowiązki mediatora w zakresie przygotowania ugody przed nim zawartej i złożenia protokołu mediacyjnego w sądzie, "ADR. Arbitraż i Mediacja" 2017, nr 2.

14. Należności biegłego w postępowaniu cywilnym - wybrane zagadnienia, "Polski Proces Cywilny" 2017, nr 2 (współautorstwo z Pawłem Sławickim).

15. Zasada dobrowolności mediacji w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10.09.2015 r., "ADR. Arbitraż i Mediacja" 2017, nr 4 (współautorstwo z Kamilem Golemą).

16. Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego w postępowaniu wieczystoksięgowym, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego” 2018, z. 101.

17. Zasada neutralności mediatora w polskim prawie cywilnym [w:] Doświadczenia arbitrażu i mediacji. Perspektywa prywatnoprawna oraz publicznoprawna – między teorią a praktyką. Księga Pamiątkowa Ku Czci Prof. Jana Łukasiewicza, J. Olszewski, Ł. Błaszczak, R. Morek (red.), Rzeszów 2018 (współautorstwo z Włodzimierzem Brońskim).

18. Rola adwokata w ugodowym załatwieniu sporu cywilnego [w:] Rocznik Towarzystwa Prawniczego w Lublinie. Zeszyt Historyczno-Wspomnieniowy 2019, K. Kukuryk (red.), Lublin 2019 (współautorstwo z Włodzimierzem Brońskim).

19. Czy potrzebna jest odrębna regulacja mediacji gospodarczej? [w:] Ekonomia i prawo. Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania rozwojem przedsiębiorstwa, P. Antonowicz, M. Chmielewski, P. Pisarewicz (red.), Gdańsk 2019.

20. Wpływ ustanowienia zarządu sukcesyjnego na postępowanie klauzulowe i egzekucyjne, "Roczniki Nauk Prawnych", t. XXIX, 2019, nr 2.

21. Zastosowanie mediacji w sporach z udziałem uczelni publicznych, „Kwartalnik ADR. Arbitraż i mediacja” 2020, nr 2 (współautorstwo z Kamilem Golemą).

22. Wpływ ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 na terminy w prawie cywilnym, „Monitor Prawniczy” 2020, nr 12.

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 26.07.2020, godz. 21:16 - Piotr Sławicki