Planowanie inwestycji publicznych - aspekty prawne, ekonomiczne, środowiskowe

23 października br. o godz. 9.00 w w Collegium Iuridicum, w sali CI-204 (ul. Spokojna 1) rozpocznie się konferencja naukowa pt. Planowanie inwestycji publicznych  - aspekty prawne, ekonomiczne, środowiskowe.

Tematyka i cele konferencji:
Inwestycje publiczne odgrywają w polityce państwa istotną rolę. Pozwalają na jego bezpośrednią interwencję w wielu obszarach gospodarki krajowej. Państwo przejmuje na siebie zadania inwestorów, dokonując nakładów w obrębie sektora publicznego, powiększając zgromadzony w nim zasób majątku trwałego – użytecznego dla pozostałych sektorów gospodarki. Przedsięwzięcia te mają na celu zwiększenie efektywności w obszarze działalności ekonomicznej sektora prywatnego (zwłaszcza przedsiębiorstw) lub też aktywizacji zawodowej i poprawy jakości życia (gospodarstwa domowe). Często związane są one z torowaniem drogi inwestorom prywatnym, z zachęcaniem ich do inicjatyw ekonomicznych oraz podejmowania wszelakich przedsięwzięć, które po przeprowadzeniu inwestycji państwowych stają się bardziej rentowne. Te działania, a szczególnie infrastrukturalne, w tym drogowe, budzą także wiele kontrowersji, zwłaszcza na tle środowiskowym oraz różnych racji stron uwikłanych w potencjalny konflikt jaki mogą one wywołać. Konfliktów tych może być coraz więcej, szczególnie w obliczu powoływania obszarów Natura 2000, wprowadzania nowych standardów urbanistycznych, wymogów partycypacji społecznej i partnerstwa publiczno-prywatnego. Szczególnie to ostanie uważane jest za skuteczną alternatywą wykonywania zadań publicznych w ramach gospodarki państwowej i komunalnej, gdyż stwarza szansę na zastosowanie mechanizmów rynkowych w sektorach usług użyteczności publicznej. Jest to – jak się zdaje optymalna forma inwestowania w sektor publiczny przyjęta w większości rozwiniętych krajach świata.
Obrady Konferencji staną się przede wszystkim próbą pokazania praktycznego wymiaru działań inwestycyjnych w zakresie wymagań środowiskowych, prawnych, ekonomicznych i społecznych. Wskażą wspólne drogi we wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju w inwestycyjnych działaniach lokalnych z udziałem społeczności i organizacji pozarządowych, rozwiązywania konfliktów środowiskowych, możliwości pozyskania środków finansowych na realizację projektów  i ich efektywności, metod odpowiedzialnego planowania przestrzennego zawierającego ład środowiskowy, gospodarczy i społeczny. Przywołane zostaną m.in. przykłady budowy tunelu pod Alejami Racławickimi w Lublinie, budowy Aqua parku w Lublinie, autostrady A4, obwodnicy dla Augustowa oraz lotniska w Świdniku.

Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne m.in. w postaci publikacji Metody zarządcze w administracji samorządowej oraz partycypacja społeczna w gminach, oraz Zasady planowania inwestycyjnego jako metoda ewaluacji planów inwestycyjnych miast Jacka Wardy, doktoranta politologii UMCS.

Organizatorzy:
Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego KUL
Katedra Instytucji i Rynków Finansowych KUL
Katedra Ochrony Środowiska KUL

Komitet naukowy konferencji:

dr hab. Stanisław Wrzosek, prof. KUL, Katedra Nauki Administracji Katolicki Uniwersytet Lubelski
dr hab. Tomasz Gruszecki, prof. KUL, Katedra Instytucji i Rynków Finansowych

Referaty:

mgr Jacek Warda (UMCS), Planowanie inwestycyjne w Lublinie - Dlaczego trzeba było odłożyć w czasie budowę  tunelu pod Alejami Racławickimi?
mgr Jan Jakiel (Stowarzyszenie SISKOM), Konflikt o Raspudę - sukces obywateli, przyrody i ekonomii
dr Wojciech Misterek (UMCS), Wpływ struktury dochodów JST na rozwój inwestycji infrastrukturalnych w okresie spowolnienia gospodarczego
dr Rafał Biskup, dr Małgorzata Ganczar (KUL), Potencjalne możliwości wykonywania inwestycji wg nowej ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym na przykładzie Aqua-Parku w Lublinie
dr Jacek Bednarz (KUL), Dynamika inwestycji publicznych w Polsce (1998-2008) - ekonomiczne oddziaływanie inwestycji proekologicznej
dr Klaudia Giordano (KUL), Górki Czechowskie - przykład konfliktu społecznego na tle środowiskowym i wartościowania  terenu
dr Paweł Frączek (UR), Inwestycje energetyczne w Polsce - wyzwania i perspektywy
mgr Krzysztof Wojciechowski (KUL), Korytarze ekologiczne a infrastruktura drogowa

autor informacji: dr Klaudia Giordano, Katedra Ochrony Środowiska KUL

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2009, godz. 13:22 - Liliana Kycia

Utworzenie: 2009-10-15