Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/16 pn. Opracowanie i wdrożenie programów szkoleń medialnych dla pracowników sądów i prokuratury.

Więcej informacji na temat konkusru znajduje się tutaj.

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2016, godz. 10:50 - Piotr Siemaszko