Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/17 na projekty na funkcjonowanie sieci współpracy w obszarze wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się,  w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

 

Cel konkursu

Celem konkursu jest wypracowanie oraz wdrożenie nowych rozwiązań, powstałych dzięki współpracy z partnerami zagranicznymi w tematach, w których organizowany jest konkurs.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są projekty, których efektem jest wypracowanie i wdrożenie nowego rozwiązania we współpracy z partnerem zagranicznym z kraju członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowe rozwiązanie - to produkt projektu współpracy ponadnarodowej, który w całości, części lub w określonej formie nie występuje dotychczas w Polsce.

Współpraca z partnerem zagranicznym (partnerstwo ponadnarodowe) – oznacza, że cele, produkty i rezultaty projektu są powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazują jej wartość dodaną; wnioskodawca załącza do wniosku kopię listu intencyjnego. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w ramach trzech tematów:

  1. Wypracowanie rozwiązań mających na celu zapobieganie zjawisku „szarej strefy” w zakresie pracy nierejestrowanej w Polsce, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa.
  2. Wypracowanie rozwiązań mających na celu wzrost kompetencji pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa.
  3. Wypracowanie rozwiązań mających na celu wsparcie polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, w oparciu o budowanie sieci partnerstwa.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 15 000 000,00 zł

Termin składania wniosków: od 31.08 do 15.09.2017 r.

 

Więcej informacji: www

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2017, godz. 10:26 - Urszula Czyżewska