Celem zadania jest podniesienie świadomości o niepełnosprawności, wzmocnienie potencjału adaptacyjnego KUL poprzez podniesienie kompetencji zarządczych, zawodowych i społecznych pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej. Wsparcie uzyskają uczelniane struktury związane z absorpcją środków finansowych. 

Planowane szkolenia:

  • Zarządzanie konfliktem w zespole i efektywna komunikacja - 3 gr;
  • Zarządzanie stresem i kontrola emocji w sytuacjach trudnych - 3 gr;
  • Komunikacja w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych - 3 gr.

Wskaźniki:

Liczba przedstawicieli kadry uczelni objętych wsparciem w Programie w zakresie edukacji włączającej 120 osób
Liczba pracowników uczelni, którzy dzięki wsparciu z EFS podnieśli swoje kompetencje zarządcze 20 osób

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2021, godz. 16:16 - Agnieszka Głąb