Studia podyplomowe w zakresie WIEDZY O TEATRZE  

Cel Studiów

Wykształcenie w zakresie wiedzy o teatrze łączące przygotowanie humanistyczne ze znajomością problematyki sztuk przedstawiających i świata widowisk, w szczególności teatru, w teorii i praktyce, tak by absolwent:

 • był świadomym i aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego,
 • potrafił swobodnie poruszać się w przeszłości i teraźniejszości dramatu i teatru i osadzać zjawiska z nimi związane w kontekstach historycznym, kulturowym, socjologicznym itp.,
 • łączył znajomość spraw teatru z umiejętnościami wielokierunkowej promocji kultury i efektywnej orientacji we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.
 • był przygotowany do podjęcia samodzielnej pracy w teatrach i innych instytucjach kultury i edukacji.

 Absolwent studiów podyplomowych w zakresie wiedzy o teatrze jest przygotowany do:

 • wykonywania pracy instruktora teatralnego
 • wykonywania pracy w placówkach prowadzących badania i poszukiwania teatralne
 • wykonywania pracy animatora kultury w instytucjach kultury i edukacji, w których niezbędne są kompetencje teatrologiczne i kulturoznawcze
 • realizacji ścieżek przedmiotowych w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum: a) edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie, b) kultura polska na tle cywilizacji śródziemnomorskiej, c) uczestnictwo w kulturze oraz prowadzenie dodatkowych zajęć związanych z teatrem

Program Studiów

 • program Studiów obejmuje 350 godzin dydaktycznych (w tym 110 godzin praktyk realizowanych w formie warsztatów):
 • wykłady: antropologia teatru, teatr i sacrum, teatr w kulturze, teatr a literatura, arcydzieła dramaturgii światowej, dramat polski XX wieku
 • ćwiczenia i konwersatoria: dzieło teatralne (zapis – opis – dokumentacja), teatr w perspektywie historycznej, analiza teatrologiczna dramatu, Wielka Reforma Teatru, teatry alternatywne, krytyka teatralna, teoria dramatu i teatru, ikonografia teatralna, kierunki rozwoju scenografii, modele aktorstwa, teatr i obrzęd, nowe media w teatrze
 • warsztaty: prowadzenie zespołu teatralnego, teatr i drama w edukacji, emisja głosu, warsztat teatru plastycznego Leszka Mądzika, warsztat teatru jednego aktora, warsztat reżysera, warsztat teatru ruchu

System prowadzenia zajęć

 • studia trwają dwa semestry i kończą się egzaminem
 • zajęcia prowadzone są systemem studiów zaocznych w ramach zjazdów piątkowo-sobotnio-niedzielnych i feryjnych
 • słuchacze zobowiązani są do zaliczeń przewidzianych przez program Studiów
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Wiedzy o Teatrze na podstawie końcowego egzaminu 

Adresaci

Adresatami Studiów są absolwenci wyższych uczelni, legitymujący się dyplomem studiów magisterskich bądź licencjackich (preferowane ukończenie studiów humanistycznych)

Kryteria przyjęcia

 • kwestionariusz osobowy wypełniony w informatycznym systemie KUL wraz z pisemnym zobowiązaniem do terminowego pokrywania kosztów kształcenia
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego
 • 2 fotografie o wym. 37x52 mm
 • opłata rekrutacyjna
 • zgoda odpowiednich władz w przypadku osób duchownych

Liczba semestrów: 2

Opłata za semestr: 1650

Dodatkowe  informacje: Katedra Dramatu i Teatru KUL;  mgr Anna M. Piechówka    annpie@kul.pl

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2010, godz. 08:04 - Mariusz Lach