Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Polska pomoc rozwojowa 2017”. Celem polskiej współpracy rozwojowej jest tworzenie warunków dla zrównoważonego rozwoju krajów partnerskich, w szczególności poprzez promocję i konsolidację demokracji, wsparcie budowy nowoczesnych i sprawnych instytucji państwowych, podejmowanie działań zmierzających do redukcji ubóstwa, poprawy stanu zdrowia ludności i podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych ludności.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań rozwojowych odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2017", odnoszących się do krajów i priorytetów oraz rezultatów działań objętych ww. dokumentem. 

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację konkursu wynosi: 24 500 000 PLN

Nabór ofert do: 3 lutego 2017 r.

 

Minimalna wnioskowana kwota dotacji wynosi:

  • 200 000 zł dla projektów realizowanych na rzecz Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.
  • 300 000 zł dla projektów realizowanych na rzecz Etiopii, Kenii, Senegalu, Tanzanii, Palestyny i Mjanmy.

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków MSZ wynosi 90% całkowitej wartości oferty. Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości co najmniej 10% całkowitej wartości oferty (wkład własny może mieć charakter: finansowy, rzeczowy lub osobowy).

 

Więcej informacji o konkursie: www

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2017, godz. 09:40 - Urszula Czyżewska