Porozumienie o programie praktyki (Training Agreement.doc)
 

Jest to umowa między studentem, instytucją przyjmującą i uczelnią macierzystą, określająca program i przebieg praktyki. Porozumienie będzie podstawą uznania i zaliczenia Twojej praktyki przez macierzysty wydział. Porozumienie muszą podpisać wszystkie trzy strony przed wyjazdem studenta. Pamiętaj o zabraniu ze sobą jego kopii. Pełne zrealizowanie uzgodnionego programu praktyki powinno gwarantować jej automatyczne zaliczenie przez uczelnię macierzystą. Wszelkie zmiany wprowadzone do TA przez którąkolwiek ze stron wymagają formy pisemnej. O jakichkolwiek zmianach do TA student musi powiadomić SOWM w ciągu dwóch tygodni od daty rozpoczęcia praktyk w przedsiębiorstwie.