POZNAWANIE WSZECHŚWIATA jest to trwające zwykle 2 dni ogólnopolskie, ogólnouniwersyteckie sympozjum, organizowane przez nasze Koło Naukowe corocznie od 1999 r. w Kazimierzu Dolnym.

Celem seminarium jest udział w sesji naukowej, podczas której studenci wygłaszają swoje referaty z dziedzin którymi się interesują. Studenci uczestniczą w dyskusjach naukowych z polskimi pracownikami naukowymi dobrze znanymi w kraju i za granicą. Mają oni możliwość prezentowania wyników swoich badań prowadzonych w związku z przygotowywanymi pracami w ramach proseminariów i seminariów, a także zapoznania się z najnowszymi trendami w nauce. Studenci rozwijają i pogłębiają swoje zainteresowania naukowe.

Seminarium jest również doskonałą okazją do integracji pracowników i studentów z różnych środowisk naukowych oraz do prezentacji różnych poglądów, spostrzeżeń i doświadczeń. Stałymi gośćmi są pracownicy KULu oraz zaproszeni studenci i pracownicy z innych uniwersytetów. W latach ubiegłych goście przyjeżdżali z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, oraz z Instytutu Fizyki w Wilnie.

 

 


Autor: Anna Dutkowska
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2009, godz. 19:57 - Anna Dutkowska