Poznawanie Wszechświata X

Poznawanie Wszechświata - plakat w pliku pdf

lokalizacja w czasie

28 - 30 listopada 2008 r.

lokalizacja w przestrzeni

Kazimierz Dolny - Dom Pracy Twórczej KUL

 

temat dyskusji panelowej

 

Dwa początki: Wszechświat, życie

 

Co to jest POZNAWANIE WSZECHŚWIATA?
  • POZNAWANIE WSZECHŚWIATA jest to ogólnopolskie, ogólnouniwersyteckie sympozjum, organizowane corocznie przez nasze Koło Naukowe, poczawszy od 1999r., w Kazimierzu Dolnym, trwające 2 dni. Tegoroczne sympozjum jest organizowane po raz X.
  • Celem seminarium jest udział w sesji naukowej, podczas której studenci wygłaszają swoje referaty z dziedzin którymi się interesują. Studenci uczestniczą w dyskusjach naukowych z polskimi pracownikami naukowymi dobrze znanymi w kraju i za granicą. Mają oni możliwość prezentowania wyników swoich badań prowadzonych w związku z przygotowywanymi pracami w ramach proseminariów i seminariów, a także zapoznania się z najnowszymi trendami w nauce. Studenci rozwijają i pogłębiają swoje zainteresowania naukowe. Seminarium jest również doskonałą okazją do integracji pracowników i studentów z różnych środowisk naukowych oraz do prezentacji różnych poglądów, spostrzeżeń i doświadczeń.
  • Stałymi gośćmi są pracownicy KULu oraz zaproszeni studenci i pracownicy z innych uniwersytetów. W latach ubiegłych goście przyjeżdżali z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Papieskiej Akademii Teologicznej, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, oraz z Instytutu Fizyki w Wilnie.

 

 

 

Autor: Anna Dutkowska
Ostatnia aktualizacja: 30.06.2009, godz. 20:19 - Anna Dutkowska