PRACE MAGISTERSKIE UKOŃCZONE W ROKU 1998

Katedra Literatury Staropolskiej
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Hanusiewicz:


Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Danuty Paluchowskiej:

M. Rodzik, Celina Mickiewiczowa
I. Lewandowska, Biel – czerwień – złoto. Przemiany w obrazowaniu liryki Słowackego
R. Cieślicka, Granice wyobraźni jako problem poezji Mickiewicza
A. Markowska, „... Dwoistym być a jednym...” (Koncepcja człowieka w poezji Norwida)
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Mariana Maciejewskiego:


Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Stanisława Fity:
E. Wojtasiuk, Bohaterowie żydowscy w nowelistyce okresu pozytywizmu
B. Małaszuk, Świat zwierzęcy w nowelistyce Adolfa Dygasińskiego
D. Grad, Satyra i satyryczność w prozie polskiej drugiej połowy XIX wieku (na wybranych przykładach)
Zb. Milczarek, Twórczość Brunona Schulza w krytyce i badaniach literackich
B. Sysa, Recepcja twórczości Karola Dickensa w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku
K. Staniek, Życie literackie Lublina w latach 1881 – 1900
B. Łubiarz, Adolf Dygasiński – pisarz prowincji
S. Kowalczyk, Historia w nowelach i opowiadaniach Henryka Sienkiewicza
U. Wosik, Postacie kobiece w powieściach Prusa (Placówka, Lalka, Emancypantki, Dzieci, Przemiany)


Katedra Literatury Współczesnej

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej:
Seminarium magisterskie dr. hab. A. Woźniak:

Poezja polska i rosyjska kobiet pierwszej połowy XX wieku
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Krzysztofa Dybciaka:

R. Deryłło, Los polskiego emigranta w prozie Danuty Mostwin
M. Plisiecka, Bohaterki twórczości K. I. Gałczyńskiego
D. Kliszcz, Kreacja wizerunku pisarki w dziennikach Marii Dąbrowskiej i Zofii Nałkowskiej
A. Łepik, „Dzienniki” Stefana Kisielewskiego
K. Marczewska, Józef Czapski – o sztuce. Relacje między literaturą a malarstwem w esejach Józefa Czapskiego
B. Przeździecka, Krytyka literacka i publicystyka Karola Huberta Roztworowskiego
K. Stefańska, Recepcja krytycznoliteracka motywu zagłady u Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza w poezji lat wojny i okupacji

Katedra Teorii Literatury

Seminarium prof. dr. hab. Stefana Sawickiego:
E. Wójcik, Metaforyka biblijna w „Vade – Mecum” Cypriana Norwida
G. Lech, Pokrewieństwa między prozą artystyczną Brunona Schulza a sztukami plastycznymi: grafiką i rysunkiem
I. Szykuła, O „Notatniku” Anny Kamieńskiej. Zagadnienia struktury
A. Bielak, Horyzont sakralny poezji Wisławy Szymborskiej
E. Różalska, Bruno Schulz – rysunki a proza (na podstawie opowiadań i ilustracji z tomu Sanatorium pod Klepsydrą)
Seminarium prof. dr. hab. Władysława Panasa


Katedra Dramatu i Teatru

Seminarium magisterskie ks. prof. dr. hab. Mariana Lewki:
A. Bojarzyńska, Szekspirowskie role Stanisławy Wysockiej
M. Litkowska, Władysław Bukowiński jako krytyk teatralny
A. Podstawka, Polska recepcja twórczości Thortona Wildera
K. Topór, Inscenizacje niemieckojęzycznych dramatów ekspresjonistycznych w Polsce
A. Oleszczuk, Lubelskie występy Ludwika Solskiego
M. Walczak, Lubelskie inscenizacje dramatów Jerzego Szaniawskiego
A. Kowalska, Józef Czechowicz – dramatopisarz
B. Wronowska, Chrześcijański wymiar dramatów antycznych Romana Brandstaettera

Katedra Języka Polskiego

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Władysława Makarskiego:
M. Rusinek, Imiona i nazwiska mieszkańców parafii Okrzeja w latach 1905 – 1990
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. M. Łesiów:

K. Niedźwiedź, Język mieszkańców wsi Kostomłoty
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Władysławy Książek-Bryłowej:
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Zenona Leszczyńskiego:

s. A. Kopeć, Sakralne słownictwo i frazeologia w Księdze modlitw Romana Brandstaettera
M. Jaszak, Wyrazy osobliwe i nowe w oktawach Marii Konopnickiej na podstawie Pana Balcera w Brazylii
A. Nikolska, Charakterystyka nowych złożeń w polszczyźnie
J. Śliwa, Dawna antroponimia Góry Ropczyckiej
E. Niemkiewicz, Materiały do bibliografii bibliografii językoznawstwa polskiego
E. Domańska, Perswazyjna funkcja języka Jerzego Owsiaka
M. Smoleń, Zagadnienia synonimii przysłów
B. Siwińska, Imiona zakonne karmelitów bosych
V. Węgielska, Styl naukowy profesora Kazimierza Nitscha
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Mariana Kucały:

B. Czochrowska – Pisarczyk, Deminutywa i hipokorystyka w wierszach dla dzieci
M. Jarczak, Słownictwo arytmetyczne w XVIII wieku

Katedra Tekstologii i Edytorstwa

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Józefa Ferta:
A. Malicka, Świat wyobraźni poetyckiej Bronisławy Ostrowskiej
S. Jurkowska, Leśmianowskie rozumienie języka poetyckiego
W. Pawlak, Epigramat religijny Wespazjana Kochowskiego
W. Kruszewski, Motyw świętości w poezji Cypriana Norwida
J. Wolder, Opozycje i antynomie e poezji Wisławy Szymborskiej
E. Sykuła, Jasność i mrok w poezji Romana Brandstaettera
K. Sochan, Komizm w poezji księdza Jana Twardowskiego
E. Surtel, Pogranicze kultur ( O wierszach łemkowskich Jerzego Harasymowicza)
A. Siepietowska, Cyprian Kamil Norwid w teatrze Mieczysława Kotlarczyka
W. Stradomska, Herbert a Nowa Fala. Polemiki i hołdy
M. Maśkiewicz – Suchodół, Ucieczki i powroty. Krytyka wobec tematu emigracji w poezji Zbigniewa Herberta.
B. Blicharz, Postać zła w poemacie „Oblężenie Jasnej góry Częstochowskiej”
S. A. Glińska, Amor Divinus w poezji rękopisu karmelitańskiego sygn. BJ 36431


PRACE MAGISTERSKIE UKOŃCZONE W ROKU 1999


Katedra Literatury Staropolskiej

W roku akademickim 1998/1999 nie prowadzono w Katedrze seminarium magisterskiego. Rozprawy z zakresu literatury staropolskiej powstały w tym czasie na seminarium prof. dr hab. Józefa Ferta (zob. Katedra Tekstologii i Edytorstwa, poz. 10-14)


Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Danuty Paluchowskiej:
A. Matuszek: Ameryka Mickiewicza.
M. Mielniczek: "Światło" w poezji lirycznej Juliusza Słowackiego
G. Sawa: Poezja tkwi w szczegółach. O mickiewiczologii na przykładzie liryki lozańskiej
K. Szyposzyńska: "Trans-Romantyk" Gombrowicz i tradycja.
M. Deneka: "Łagodność" jako kategoria estetyczna w Assuncie Noriwda
E. Maciejewska: "Obojętność" w poezji romantyków.
M. Cwenk: Tradycje oświeceniowe w Vade-mecum Norwida.
A. Lewtak: Onufrego Pietraszkiewicza "Opisanie Rosji..."
I. Nabożna: Poetyckie bilanse Czesława Miłosza.
M. Parulska: Obszary snu. Oniryczne aspekty III cz. Dziadów.
G. Kostrubiec: Ewa Felińska " Wspomnienia z podróży do Syberii..."
K. Miś: "Pamiętniki z życia" Ewy Felińskiej.
M. Skrzypa: Romantycy Lechonia.
A. Wiśniewska: Norwid w listach Krasińskiego do Delfiny Potockiej.
M. Łyczkowska; Cyprian Daszkiewicz "...spółwięzień, spółwygnaniec..."


Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Stanisława Fity:
Barbara Baran: Twórczość nowelistyczna Zygmunta Niedźwieckiego.
Eliza Kruk: Z zagadnień psychologii postaci w nowelach i opowiadaniach Elizy Orzeszkowej.
Elżbieta Matyjaszek: Postać księdza w prozie okresu pozytywizmu.
Anna Miszko: Psychologia dziecka w nowelistyce okresu pozytywizmu.
Daria Ołdakowska: Samobójstwo i samobójcy w powieści okresu pozytywizmu i Młodej Polski. Monika Oziemczuk: Szaleńcy w prozie pozytywistów.
Iwona Puciłowska: Teatr i aktor w powieści okresu pozytywizmu i Młodej Polski.
Anna Sikora: Kreacja mężczyzny w powieściach współczesnych Bolesława Prusa.
Marzena Szczepańska: Powieści Jadwigi Łuszczewskiej (Deotymy).
Anna Wróbel: Problematyka cierpienia w nowelach i opowiadaniach Marii Konopnickiej.


Katedra Literatury Współczesnej

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Krzysztofa Dybciaka
Marta Plisiecka: Bohaterki twórczości K. I. Gałczyńskiego,
Renata Deryło: Los polskiego Emigranta w prozie Danuty Mostwin,
Dorota Kliszcz: Kreacja wizerunku pisarki w dziennikach Marii Dąbrowskiej i Zofii Nałkowskiej, Anna Łepik: "Dziennik" Stefana Kisielewskiego,
Katarzyna Marczewska: Józef Czapski - o sztuce. Relacja między literaturą a malarstwem w esejach Józefa Czapskiego,
Beata Przeździecka: Krytyka literacka i publicystyka Karola Huberta Rostworowskiego,
Katarzyna Stefańska: Recepcja krytycznoliteracka motywu zagłady u Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza w poezji lat wojny i okupacji,
Izabella Uniowska: Pisarki polskie jako grupa społeczna po II wojnie światowej,
Jacek Śliwiński: Formy krytyki filmowej - na przykładzie tekstów publikowanych w miesięczniku "Kino" (lata dziewięćdziesiąte),
Marek Deryło: Demonizm w polskiej literaturze współczesnej,
Joanna Warecka: Motyw kamienia w twórczości Zbigniewa Herberta,
Elżbieta Działa: Recepcja twórczości Wisławy Szymborskiej po otrzymaniu Nagrody Nobla,
Agnieszka Sawa: Nurt wiejski w myśli krytycznej lat 1968-1985,
Robert Olszewski: Literatura w Radiu Wolna Europa (1963-1982)
Sławomira Morusiewicz: Powojenna kultura literacka emigracji polskiej w Kanadzie,
Joanna Musiatowicz: Listy Andrzeja Bobkowskiego,
Katarzyna Mazurek: Literatura na Lamach "Arki" od 1989 roku i "Arcanów",
Katarzyna Jarosińska: Anioł w poezji polskiej. Angelus sacer - próba rekonstrukcji.

Katedra Teorii Literatury

Seminarium prof. dr hab. Stefana Sawickiego:
Elżbieta Różalska, Bruno Schulz - rysunki a proza (na przykładzie opowiadań i ilustracji z tomu "Senatorium pod klepsydrą").
Agnieszka Bielak, Horyzont sakralny poezji Wisławy Szymborskiej.
Ireneusz Piekarski, Wielki kod. Biblia w Northropa Frye'a wizji literatury
Seminarium dr hab. Władysława Panasa

Monika Dąbrowska, Proza poety. O twórczości prozatorskiej Józefa Czechowicza.
Teresa Klepadło, "Kryształowe wnętrze brudnego człowieka". Horyzonty sakralne w poezji Tadeusza Różewicza.
Izabela Kopciewicz, Wielka mała proza. O twórczości Leo Lipskiego.
Robert Kożuszek, Literatura na prowincji. Na przykładzie Zamościa w dwudziestoleciu międzywojennym.
Magdalena Przybyła, Anioł w twórczości Tadeusza Nowaka.
Robert Węcław, "Brzegiem szału w niepojętość zieloności". Rzecz o Adamie Szczerbowskim.
Dorota Wlazło, Izraelskie opowieści Marka Hłaski.
Elżbieta Różalska, Bruno Schulz - rysunki a proza (na przykładzie opowiadań i ilustracji z tomu "Senatorium pod klepsydrą").
Agnieszka Bielak, Horyzont sakralny poezji Wisławy Szymborskiej.
Ireneusz Piekarski, Wielki kod. Biblia w Northropa Frye'a wizji literatury


Katedra Dramatu i Teatru
Seminarium magisterskie ks. dr hab. Mariana Lewki:

Jacek Dziekan, Carmina Burana w inscenizacji teatru Gardzienice
Barbara Figiel, Kariera sceniczna sztuki J. B. Priestley'a "Pan inspektor przyszedł"
Marzena Góra, Dramaturgia "nakazu moralnego" Krzysztofa Choińskiego
Joanna Michalczuk-Kędra, Życie teatralne w Lublinie w latach 1892-1893
Małgorzata Kirsz, Koncepcja postaci św. Joanny d'Arc w dramaturgii XX w. Wybrane zagadnienia.
Jolanta Kowalik, Twórczość drmaturgiczna Zygmunta Jabłońskiego.
Elżbieta Muciek-Szewczyk, O'Neill w Polsce (przegląd inscenizacji)
Anna Smorul, Awangardyzm w dramaturgii B. Jasieńskiego i W. Wandurskiego
Małgorzata Socha, Publicystyka teatralna Zygmunta Hubnera
Marta Ziółkowska, Trzy dramaty o Sodomie
Dorota Iwanicka-Przybysz, Dramaty popularne siostry Gertrudy Skórzewskiej (Margert).
Monika Koszałka, Oblicze dramaturgii Janusza Krasińskiego
Daria Łukaczyk, Krytyczna i teatralna recepcja dramatów Zofii Nałkowskiej
Magdalena Jankowska, "Kim jesteś Antygono i czego pragniesz?" Antygona jako bohaterka dramatów A. Maliszewskiego, K. Berwińckiej, N. Szczepańskiej i R. Brandstaettera.

Katedra Języka Polskiego

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Władysława Makarskiego:
Katarzyna Bajkowska, Modlitwy za Ojczyznę z okresu 1961-1963, opr. Piotr Gach, Kraków 1995. Z zagadnień stylizacji językowej,
Beata Błaszczuk, Nazwy ulic i placów trzech miast pomorskich: Nowogardu, Goleniowa i Gryfic,
Cecylia Galilej, O języku Kronik Bolesław Prusa:
Beata Gołdyn, Nazwiska mieszkańców parafii Sawin i Hańsk w woj. lubelskim (od XIX w. do współczesności);
Jolanta Kawiak, Stylizacja gwarowa w wybranych powieściach Wiesława Myśliwskiego i Edwarda Redlińskiego;
Maria Legowicz, Język uczniów szkoły polskiej w Mościskach w woj. lwowskim (na podstawie prac pisemnych uczniów klas V-IX);
Anna Majewska, Główne tendencje w nazewnictwie współczesnych nazw firm w woj. warszawskim;
Marzena Matwiej, Gwara wsi Kocudza, gmina Janów Lubelski;
Joanna Statek, O języku poezji dla dzieci Danuty Wawiłow;
Marzena Sydor, Frazeologizmy i ich modyfikacje w poezji ks. Jana Twardowskiego;
Alicja Szóstka, Kantyczki karmelitańskie z XVII-XVIII w. - analiza językowo-stylistyczna;
Agnieszka Wawer, Język potoczny a język Rafała Wojaczka;
Milena Wrońska-Stochel, Archaizacja językowa w powieści A. Stojowskiego W ręku Boga;
Leszek Wójtowicz, Gwara wsi Wakijów pod Tomaszowem Lubelskim:
Bogumiła Zyń, Archaizacja językowa w cyklu powieściowohistorycznym Bohdana Królikowskiego.

Katedra Tekstologii i Edytorstwa

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Józefa Ferta
Joanna Bizior: Między dobrą nowiną a apokalipsą. Motyw Bożego Narodzenia w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i jego pokolenia.
Magdalena Maśkiewicz-Suchodół: Ucieczki i powroty w poezji Zbigniewa Herberta.
Anna Pelc: Sacrum i profanum w poezji ks. Janusza Pasierba.
Katarzyna Stefańczyk: Proza Leo Lipskiego.
Ryszarda Świtalska: Współczesny romans popularny
Maria Ważna: Norwid Baczyńskiego
Aneta Wilczek: Puenty Mirona Białoszewskiego (wiersze z lat 1956-1961)
Ilona Kiporenko: Norwidiana w zbiorach ukraińskich. Przeszłość i stan obecny.
Elżbieta Gródek: Herbertowska obrona rzeczy.
Natalia Browko "Adon" Marina-Anonima - encyklopedia barokowej wyobraźni.
Joanna Panasiuk Obrazy Pasji w poezji wybranych kancjonałów z przełomu XVII i XVIII wieku.
Jerzy Papiernik "Desiderosus" Kaspra Wilkowskiego w świetle przemian kultury religijnej końca XVI wieku.
Monika Wilczek Motyw snu w anonimowym rękopisie krakowskich wizytek "Łoże krzyża".
Anna Zielińska Refleksja metapoetycka w liryce Jana Andrzeja Morsztyna.

PRACE MAGISTERSKIE UKOŃCZONE W ROKU 2000


Katedra Literatury Staropolskiej

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Hanusiewicz:

Jolanta Baranowska: Docere et delectare w zbiorze kazań ks. Jacka Liberiusza „Gospodarz nieba i ziemie Jezus Chrystus Syn Boży Bóg Wcielony Zbawiciel i Naprawca świata”.
Agnieszka Bieńkowska: Semantyka światła i ognia w anonimowym poemacie „Obleżenie Jasnej Góry Częstochowskiej”.
Mariola Łopucka: Hiperbola w lirykach J. A. Morsztyna ze zbiorów „Lutnia” i „Kanikuła”.
Marek Warczakoski: Barokowe odczytanie Księgi Hioba – parafrazy i nawiązania.


Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Danuty Paluchowskiej:
Beata Bartnicka: Tradycje romantyczne w poezji Bolesława Leśmiana.
Inga Cieślik: „Czym śpiewak dla ludzi?” Koncepcja podmiotu mówiącego w Wielkiej Improwizacji.
Krystyna Czarnobil: Recepcja twórczości poetyckiej ks. Jana Twardowskiego.
Katarzyna Flis: Przyjaźń w świecie Adama Mickiewicza.
Jolanta Jabłońska: „Rodzina” w listach Adama Mickiewicza.
Agnieszka Karłowicz: Mickiewicz Staffa.
Monika Kulesza: Anioły Juliusza Słowackiego.
Agata Łukasik: „Najsubtelniejszy muzyk w poezji”? Juliusz Słowacki a muzyka.
Małgorzata Niedźwiadek: „Dobroć” w poezji Norwida.
Marta Repetowska: Problem zastosowania psychoanalizy w badaniach historyczno-literackich na przykładzie twórczości A. Mickiewicza i J. Słowackiego.
Bożena Skubis: Obraz fontanny w twórczości Juliusza Słowackiego.
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Mariana Maciejewskiego:

Barbara Michałowska: Ostatnie wiersze Juliusza Słowackiego w kontekście metempsychozy i palingenezy.

Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Stanisława Fity:
Renata Biskup: Rok 1863 w twórczości Elizy Orzeszkowej i Stefana Żeromskiego.
Anna Chojnowska: Wierzenia ludowe w myśli i twórczości literackiej pisarzy okresu pozytywizmu.
Katarzyna Glibkowska: Zagłoba – bohater sarmacki.
Izabela Greszta: Obraz miasta w literaturze pozytywizmu i Młodej Polski na wybranych przykładach (B. Prus „Lalka”, W. Reymont „Ziemia Obiecana”, W. Berent „Próchno”).
Marta Jedliczko: Młodopolski Kraków we wspomnieniach.
Ewa Kościk: Portret literacki w młodopolskiej twórczości Adolfa Nowaczyńskiego.
Beata Kuta: Listy z podróży w literaturze okresu pozytywizmu.
Izabela Marciniak: Dziedzictwo romantyzmu w twórczości Bolesława Prusa po roku 1890.
Ewa Pietrusińska: Życie literackie Lublina w latach 1864-1880.
Anna Stępień: Życie i twórczość Dygurda Wiśniowskiego.
Elżbieta Szewczyk: Postać matki w wybranych powieściach polskich II połowy XIX wieku.
s. Grażyna Wilczewska: Inspiracje biblijne w twórczości Elizy Orzeszkowej.
Joanna Wójcik: Kraszewski a Pozytywizm (na przykładzie wybranych powieści współczesnych).


Katedra Literatury Współczesnej

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej:

Danuta Cięmięga: Wileński „Pax” jako czasopismo kulturalne.
Joanna Curyło: Komizm w wybranych utworach Edmunda Niziurskiego.
Renata Faron: „W poszukiwaniu wcielenia” o twórczości poetyckiej Łucji Danielewskiej.
Teresa Jakubowska: Notatnik Anny Kamieńskiej.
Danuta Majewska: Humanistyka czy Antyhumanistyka w prozie Manueli Gretkowskiej?
Anna Milanowska: W kręgu przyrody. Liryka Haliny Poświatowskiej.
Anna Typińska: Inicjacja w prozie Tadeusza Nowaka.
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Krzysztofa Dybciaka:

Anna Filipczuk: Problem ojczyzny w twórczości Czesława Miłosza.
Agnieszka Flak: Mitologia grecka i rzymska w oczach współczesnych pisarzy polskich.
Anna Kopyść: Proza Zbigniewa Herberta w latach dziewięćdziesiątych.
Joanna Osierda-Romaniuk: Prezentacja kultury kresowej w twórczości Floriana Czarnyszewicza.
Magdalena Skwarczyńska-Zuch: O kronikach Czesława Miłosza.
Anna Swatko: Literatura powszechna w esejach Zygmunta Kubiaka.
Maria Wojtasik: Motywy włoskie w twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.

Katedra Teorii Literatury

Seminarium prof. dr. hab. Stefana Sawickiego:
Cezary Marczewski: Przemilczenie w utworach dramatycznych Jerzego Szaniawskiego.
Seminarium prof. dr. hab. Władysława Panasa

Katarzyna Wilkowicz: Róża u Różewicza. Z zagadnień topiki poetyckiej.
Marzena Laskowska: Muzyka i muzyczność w prozie Jarosława Iwaszkiewicza.

Katedra Dramatu i Teatru

Seminarium magisterskie ks. prof. dr. hab. Mariana Lewki:
Barbara Bożek: Działalność reżyserska Karola Borowskiego w Lublinie.
Anna Dziuraniuk: Role teatralne Elżbiety Barszczewskiej 1934-1939.
Magdalena Gajowiak: Publicystyka teatralna Jana Kozińskiego.
Beata Głuchowska: Lubelskie inscenizacje komedii Moliera po II wojnie światowej.
Magdalena Jankowska: „Kim jesteś Antygono i czego pragniesz?” Antygona jako bohaterka dramatów K. Berwińskiej, N. Szczepańskiej, A. Maliszewskiego i R. Braendstaettera.
Katarzyna Karabela-Wolińska: Betlejem Ostrobramskie Tadeusza Łopalewskiego na tle innych utworów bożonarodzeniowych.
Monika Koszałka: Oblicze dramaturgii Janusza Krasińskiego.
Krystyna Krasnodębska: Działalność aktorska Hildy Skrzydłowskiej w Lublinie.
Anna Kuś: Dzieje sceniczne dramatów Heinricha von Kleista w Polsce.
Danuta Ożga: Poetyka poematów Juliusza Germana.
Anna Piechówka: Droga aktorska Piotra Suchory.
Magdalena Popławska: Dyrekcja Franciszka Rychłowskiego w Łodzi (1918-1920).
Gabriela Stępień: Dramaty Stanisława I. Witkiewicza w inscenizacji Macieja Prusa.
Magdalena Szukaluk: Sean O’Casey w polskiej recepcji krytycznej i teatralnej.
Beata Tuszewska: Polskie inscenizacje dramatów Edwarda Albeego.

Katedra Języka Polskiego

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Władysława Makarskiego:
Dorota Filipczyk, Uwagi o języku „Kazań” ks. Jacka Liberiusza z XVII wieku.
Czesława Gładysz: Różnice stylistyczne w przekładzie z języka rosyjskiego na polski (na podstawie wczesnej prozy Michała Bułhakowa).
Katarzyna Pałaszkiewicz: O języku współczesnej reklamy telewizyjnej.
Jerzy Rekieć: Wybrane właściwości języka prozy Melchiora Wańkowicza.
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Władysławy Książek-Bryłowej:

Lilia Fijałkiewicz: Język polski mieszkańców Jambora.
Sylwia Harasim: Charakterystyka języka dziecka czteroletniego.
Jolanta Klimek: Fleksja „Ogrodu fraszek” Wacława Potockiego.
Barbara Lipniacka: Językowy obraz wroga w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza.
Alina Marcinkiewicz: „Czy asceza słowa?” – analiza stylu wierszy Anny Kamieńskiej na podstawie tomiku „Dwie ciemności”.
Renata Śrutwa-Krupa: Błędy językowe w wypowiedziach pisemnych uczniów klasy VIII.
Małgorzata Wróbel: Język tekstów piosenek Andrzeja Sikorowskiego.
Rafał Kudła: Stylizacja gwarowa w nowelach Bolesława Prusa.
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Zenona Leszczyńskiego:

Ewa Gałczyńska: Kwestia trwałości rozstrzygnięć poprawnościowych zaproponowanych przez Adama Antoniego Kryńskiego.
Sylwia Gmyz: Gwara wsi Kocudza.
Mariusz Koper: Toponimia gminy Susiec.
Milena Mizura: Uczniowskie modyfikacje związków frazeologicznych.
Monika Piechota: Dowcip językowy w wierszach dla dzieci Danuty Wawiłow.
Monika Rusek: Elementy stylu urzędowego w wypowiedziach prasowych i telewizyjnych.
Agnieszka Sitek: Utrwalone w języku stereotypy kobiety.
Jolanta Tomczak: Dowcip językowy w reklamie prasowej, radiowej i telewizyjnej.

Katedra Tekstologii i Edytorstwa

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Józefa Ferta:
Monika Bordzoł: Sylwetka literacka Wandy Śliwiny.
Ewa Latos: Chaos i kosmos w „Innych kwiatkach” R. Brandstaettera.
Joanna Miącz: Dojrzewanie do milczenia. Konotacje literackie w recepcji teatru Leszka Mądzika 1969-1997.
Dorota Mitrus: Powieściopisarstwo Jerzego Pietrkiewicza.
s. Ewa Pyzik: Braterstwo cierpienia w pisarstwie ks. Janusza S. Pasierba.
Małgorzata Szala: Refleksja metapoetycka w pisarstwie Anny Kamieńskiej.
Aneta Wójciszyn, „O Polskę idzie, nie o drobiazgi literackie...” Teofila Lenartowicza prelekcje o literaturze polskiej
Joanna Wójtowicz: Barwa, światło i cień, bladość i mgła w cyklu ”Postacie” Bolesława Leśmiana.

PRACE MAGISTERSKIE UKOŃCZONE W ROKU 2001

Katedra Literatury Staropolskiej
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Hanusiewicz:

Agnieszka Czechowicz: Autotematyzm i intertekstualność w poezji Kaspra Twardowskiego.
Joanna Łagan: Konstrukcja wzorca żołnierza chrześcijańskiego w twórczości ks. Piotra Skargi.
Romuald Symonowicz: Polsko-angielskie paralele romansu o cesarzu Octavianie. Studium porównawcze.
Lidia Wołos: Język erotyczny w sielance dramatycznej Jana Andrzeja Morsztyna „Amintas”.
Małgorzata Zaremba: Warsztat poetycki Daniela Naborowskiego.
Małgorzata Zwolińska: Doświadczenie egzotyki w „Peregrynacji do Ziemi Świętej, Syrii i Egiptu” księcia Mikołaja Radziwiłła „Sierotki”.


Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Danuty Paluchowskiej:
Elżbieta Borowiec: Miłosierdzie w poezji Cypriana Kamila Norwida.
Jowita Ciepielewska: „Laury” Pawlikowskiej (wybrane motywy sentymentalne w twórczości lirycznej Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej).
Agnieszka Kiszczak: Portret Adama Mickiewicza w listach Zygmunta Krasińskiego do Delfiny Potockiej.
Ewa Rękas: Guślarz Romantyczny.
Agata Romanek: Adam Mickiewicz Tadeusza Różewicza.
Barbara Skrzypek: Postacie kobiece w powieściach Józefa Ignacego Krasickiego.
Agnieszka Smęt: Wiersze do Przyjaciół Adama Mickiewicza.
Barbara Żurek: Problematyka etyczna w listach Adama Mickiewicza.

Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Stanisława Fity:
Joanna Baran: Ignacy Chrzanowski jako badacz, wydawca i popularyzator dzieł Sienkiewicza.
Joanna Bondyra: Kulinaria w powieściach Bolesława Prusa i Elizy Orzeszkowej.
Agnieszka Cybulska: Problematyka rodziny w twórczości Bolesława Prusa.
Regina Czerwińska: Powieści polityczne Michała Bałuckiego („Przebudzeni”, „Młodzi i Starzy”, „Z obozu do obozu”).
Zofia Gołąb: „Argonautyzm” w powieściach i publicystyce Elizy Orzeszkowej.
Beata Guzek: Życie literacko-artystyczne Nałęczowa w okresie pozytywizmu i Młodej Polski.
Edyta Hartman: „Noce i dnie” Marii Dąbrowskiej na tle tradycji polskiej prozy realistycznej.
Katarzyna Kowalska: Powieści tendencyjne Michała Bałuckiego.
Joanna Lekan: Listy Adama Pługa do Elizy Orzeszkowej (1878-1900). Opracowanie tekstów, wstęp, komentarz.
Barbara Łabaj: Postaci żydowskie w wybranych utworach z II połowy XIX w. (A. Dygasiński, E. Orzeszkowa, B. Prus, S. Reymont).
Anna Rawska: Psychologia postaci w „Szkicach” Adama Szymańskiego.
Klaudia Stępień: Krajobraz i przyroda w powieściach i nowelach Bolesława Prusa.
Alicja Warszawska: Świat ziemiański w powieściach Marii Rodziewiczówny.
Sylwia Wójtowicz: Postać mędrca w twórczości Bolesława Prusa.

Katedra Literatury Współczesnej

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej:

Marzena Bielesz: Baśniowość i mityczność w twórczości Andrzeja Sapkowskiego.
Lech Giemza: Ryszard Krynicki. Historia i poezja.
Agnieszka Ilec: Mit habsburski w twórczości Józefa Wittlina i Josepha Rotha.
Marzena Krasuska: Schematy, mity i stereotypy w krajowym okresie twórczości Marka Hłaski.
Beata Machnik: Znaczenie motywów przyrody w „Zwadzie” Stanisław Vincenza.
Anatol Małyszek: Tradycja w twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego.
Mariusz Solecki: Pejzaż w poezji Zbigniewa Herberta.
Agnieszka Wujec: Słowo i obraz. Przestrzenie pograniczne w twórczości Józefa Czechowicza.
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Krzysztofa Dybciaka:

Joanna Kaczmarek: Proza fabularna Kazimierza Wierzyńskiego (tomy: „Granice świata” i „Pobojowisko”).
Małgorzata Kowalczyk: Przemiany świadomości młodych twórców ostatniego dziesięciolecia na przykładzie czasopisma „Brulion”.

Katedra Literatury Porównawczej

Seminarium dr. hab. Józefa Japoli:
Justyna Sochańska: Twórcza i proces twórczy w świetle dzienników Marii Dąbrowskiej i Katarzyny Mansfield.

Katedra Teorii Literatury

Seminarium prof. dr. hab. Stefana Sawickiego:
Waldemar Pałys: Mit o Wandzie i Krakusie w twórczości dramatycznej Cypriana Norwida.
Robert Skorupa: Istnienie i dialog. Wątki religijne w cyklu poetyckim Stanisława Barańczaka.
Seminarium prof. dr. hab. Władysława Panasa:

Ewelina Gut: Płeć szczególnej troski. O feministycznym aspekcie prozy Izabeli Filipiak.
Waldemar Jakubowski: „Kontra” Józefa Mackiewicza.
Małgorzata Kaczmarska: „Teatr” w prozie. O twórczości Ireneusza Iredyńskiego.
Joanna Ławicka: Monidło. O twórczości Jana Himilsbacha.
Karolina Mendocha: Motyw miasteczka żydowskiego w poezji polsko-żydowskiej.
Michał Miziński: Bóg w twórczości Edwarda Stachury.
Agnieszka Musioł: Fotografia rodzinna. O matce, ojcu i bracie w poezji Tadeusza Różewicza.
Katarzyna Pączek: „Podziemne Rzeki”. Motyw snu w prozie Olgi Tokarczuk.
Barbara Prajsnar-Hurbańczuk: Księga Bernarda Sztajnerta.
Iwona Słomiana: „Bogom nocy równi”. O prozie Sergiusza Piaseckiego.
Jacek Torbicz: Zło w twórczości Witolda Gombrowicza – próba krytycznej interpretacji.
Renata Zając: „O kroki dwa od spełnienia, które się nie spełnia”. O poezji Artura Szlosarka.
Piotr Zieniuk: Przestrzeń w poezji Kazimierza Wierzyńskiego.

Katedra Dramatu i Teatru

Seminarium magisterskie ks. prof. dr. hab. Mariana Lewki:
Justyna Ćwik: Dzieje teatru popularnego w Lublinie w latach 1913-1914.
Dorota Drzewiczuk, „Irydion” Zygmunta Krasińskiego w tradycji i kulturze polskiej.
Edyta Górecka: Tradycje teatralne miasta Jędrzejowa.
Edyta Józkiewicz: Tennessee Williams na scenach polskich.
Agnieszka Migoń: Sceniczne dzieje dramatów Michała Bałuckiego w Lublinie po 1918 r.
Małgorzata Nalewka: Dyrekcja Henryka i Leonii Barwińskich w Teatrze Miejskim w Lublinie.
Aneta Natanek: Recepcja dramaturgii Fridricha Dűrrenmatta w Polsce.
Agnieszka Pawelec: Cyprian Kamil Norwid na scenach lubelskich. Kształt teatralny przedstawień.
Monika Polok: Życie teatralne w Lublinie w latach 1894-1895.
Grzegorz Rączka: „Aby podnieść różę...” Andrzeja Trzebińskiego na tle awangardy teatralnej.
Elżbieta Sobczak: „Bolesław Śmiały” Stanisława Witkacego jako ballada historyczna.
Iwona Stachyra: Działalność artystyczna Reginy i Eugeniusza Dziewulskich w Lublinie.
Barbara Szczepaniuk: Recepcja sceniczna „Peer Gynta” Henryka Ibsena w latach 1963-1996.
Anna Szczygieł: Lubelskie inscenizacje dramatów Włodzimierza Perzyńskiego.
Wioletta Zaręba: Sugestywność obrazu historycznego w „Lorenzacciu” Alfreda de Musset.
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka:

Beata Latocha: Twórczość dramatyczna Bolesława Biegasa. Propozycja edycji dramatu „Michał Anioł”.
Małgorzata Pyrko: Dramaty Marii Komornickiej – propozycja edycji.

Katedra Języka Polskiego

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Władysława Makarskiego:
Anna Czapla: Opis gwary wsi Gródek w powiecie tomaszowskim.
Izabela Domańska: Cechy językowe osiemnastowiecznego tekstu Hieronima Floriana Radziwiłła pt. „Rzeczy którymi najgodniejszego mogę zabawić gościa”.
Monika Mazurek: Nazwiska mieszkańców dwóch parafii z pogranicza polsko-ruskiego: Krasnobrodu i Rawy Ruskiej.
Wioletta Mróz: Nazwiska studentów Akademii Zamojskiej w latach 1605-1781.
Tomasz Piskorski: Imiona i nazwiska mieszkańców parafii Niemce.
Jolanta Rozmiarek-Sońta: Antroponimia polska w XIV o XV wieku na podstawie wielkopolskich rot sądowych.
Bogumiła Rzepka: Antroponimia wsi Zaborów w powiecie brzeskim.
Barbara Szufel: Urbanonimia dwóch miast ordynacji zamojskiej: Zamościa i Tomaszowa Lubelskiego.
Agnieszka Trybus: Analiza językowa prasowych ogłoszeń towarzyskich i matrymonialnych.
Tereza Vorobej: Antroponimia parafii miednickiej pod Wilnem w latach 1774-1814.
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Władysławy Książek-Bryłowej:

Małgorzata Kazańska-Piłat: Wybrane stereotypy w reklamie prasowej – praca na materiale językowym.
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Zenona Leszczyńskiego:

Monika Gasiuk: Wyrazy Osobliwe i nowe w rymach Leopolda Staffa.
Barbara Goluch: Cechy języka reklamy rolniczej.
Tatiana Jarosz: Język polski w Czortkowie.
Agnieszka Jóźwiakowska: Zagadnienia językowe tekstów nagrobnych Lubelszczyzny.
Katarzyna Karauda: Nazwy osobowe w księgach metrykalnych parafii Krasnystaw z 1810 i z 1811 r.
Agnieszka Sochacka: Metoda leksykograficzna „Innego słownika języka polskiego”.

Katedra Tekstologii i Edytorstwa

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Józefa Ferta:
Andrzej Czachanowski: Wacław Żmudzki – zapomniany pisarz.
Łukasz Garbal: „Pornografia” Witolda Gombrowicza jako problem edytorski.
Magdalena Hypś: Marek Hłasko (dyskurs krytyczny na emigracji w latach 1956-1989).
Ilona Jacniacka: Cykle poetyckie jako problem edytorski na przykładzie „Salem” Norwida.
Agnieszka Kargulewicz: Henryk Życzyński – badacz i wydawca romantyków.
Anna Kasperek: Komizm w powieściach Kornela Makuszyńskiego dla młodzieży.
Małgorzata Kulas: Anny Kamieńskiej „Rozmowy o poezji”.
Tomasz Kulas: Kompetencje edytora dzieła literackiego w świetle filozofii Romana Ingardena.
Dorota Małek: Tadeusza Mikulskiego sztuka wydawania listów.
Dariusz Pachocki: Listy Edwarda Stachury do Janusza Żernickiego i Juliana Przybosia – próba edycji.
Marta Tchórz: Lucjan Siemieński – badacz i wydawca literatury ludowej.

 

PRACE MAGISTERSKIE UKOŃCZONE W ROKU 2002

Katedra Literatury Staropolskiej

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Hanusiewicz:
J. Hałoń, Siedemnastowieczne polskie wersje dzieła Hermana Hugona „Pia desideria”
B. Tomaszewska, Pochwała oczu kobiety w poezji miłosnej polskiego baroku
D. Wójcicka, Inspiracje biblijne i obrazowanie w „Pieśniach nabożnych z różnych miejsc Ewangelij” Wacława Potockiego
B. Rudko, Eratyka i komizm w „Złocistej przyjaźnią zdradzie” Adama Korczyńskiego
J. Malinowska, Edycja krytyczna „Aminty” T. Tassa na podstawie rękopisu Ossolineum 1612/I.

Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Danuty Paluchowskiej:
A. Zając, Tradycja chrześcijańska w „Horsztyńskim” Juliusza Słowackiego
M. Wróblewska, Matki poetów w tekstach Juliusza Słowackiego i Tadeusza Różewicza
B. Pieczykolan – Czubara, Portret Elizy z Branieckich Krasińskiej
M. Gołoś, Dialogowość w „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza.
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Mariana Maciejewskiego:
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Romana Doktóra:

M. Ostapińska, Zjawiska komizmu w powieściach nurtu chłopskiego Edwarda Redlińskiego
M. Kruszec, „Poszukiwanie Arkadii w kręgu domowej przestrzeni”. Na podstawie korespondencji Ignacego Krasickiego
A. Marszał, Obraz pisarza w korespondencji i pamiętnikach II poł. XVIII wieku
M. Wojtan, Konstrukcja postaci kobiecych w wybranych dramatach Sławomira Mrożka
A. Kwaśnicka, Motywy Mickiewiczowskie w wybranych powieściach Tadeusza Konwickiego
M. Bundyra, Wizerunek kobiety w twórczości poetów oświeceniowych Ignacego Krasickiego i Tomasza Kajetana Węgierskiego.

Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Stanisława Fity:
I. Rochert, Postaci kobiece w powieściach współczesnych Henryka Sienkiewicza
A. Puchacz, Istota i kulisy wojny w twórczości Andrzeja Struga
A. Szczęch, Psychologia postaci w wybranych nowelach i opowiadaniach Bolesława Prusa.

Katedra Literatury Współczesnej

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej:
R. Podsiadły, Żydowskie drogi wyboru w literackiej wizji wybranych utworów pisarzy współczesnych
A. Bańka, Sacrum w powieściach Wiesława Myśliwskiego
U. Ciruk, Wizja średniowiecza w opowiadaniach Zofii Kossak – Szczuckiej, Gustawa Herlinga – Grudzińskiego i Teodora Parnickiego
A. Drążyk, Problem sztuki i artysty w twórczości literackiej Karola Wojtyły
J. Woźniak, Świat rzeczy w poezji Wisławy Szymborskiej
G. Wojtasik, Postacie z trylogii Zofii Kossak – Szczuckiej (Krzyżowcy, Król trędowaty, Bez oręża)
N. Zgryza, Kategoria świętości w twórczości Zofii Kossak – Szczuckiej („Szaleńcy boży”, „Z miłości”, „Bez oręża”)
A. Łukasik, Średniowieczny świat religijny w powieści „Bez oręża” Zofii Kossak
M. Matecka, Motyw przeznaczenia w prozie Andrzeja Sapkowskiego
A. Prajsnar, Problem cierpienia w powieściach „biblijnych” Jana Drobczyńskiego
A. Firosz, Wizja średniowiecza w „Krzyżowcach” Zofii Kossak (Szczuckiej – Szatkowskiej)
E. E. Pogorzelec, Bohater wybranych opowiadań Marka Nowakowskiego (zbiory „Ten stary złodziej”, „Benek Kwiaciarz”, „Silna gorączka”)
S. Warański, Motyw chorób i dewiacji w wybranych utworach Gustawa Herlinga – Grudzińskiego
I. Jarząbkowska, Motyw drogi w powieściach Olgi Tokarczuk.
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Krzysztofa Dybciaka:


Katedra Teorii Literatury

Seminarium prof. dr. hab. Stefana Sawickiego:
Seminarium prof. dr. hab. Władysława Panasa

E. Młodowiec, Eros i Tanatos w poezji Stanisława Grochowiaka
A. Grzywa – Celińska, Witkacy – świat urojeń i wyobraźni
E. Dobrowolska, Motywika roślinna w poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
A. Racis, Eros Herberta
D. Rogalski, Z zagadnień, Gombrowiczowskiej groteski na przykładzie „Bakakaja“
T. Kolasa, „Ostatni Polacy padli”. O twórczości Stanisława Rembeka
P. Hurbańczuk, Przestrzeń w poezji Józefa Czechowicza.

Katedra Dramatu i Teatru

Seminarium magisterskie ks. prof. dr. hab. Mariana Lewki:
H. Hoefler, Teatr Lalek „Banialuka” w Bielsku Białej za dyrekcji Krzysztofa Rana
P. Kwasek, Pięciolecie sceny radomskiej w nowej siedzibie teatru (1991 – 1996)
E. Zatorska, Białostocki okres działalności teatralnej Jerzego Zegalskiego
B. Bareja, Dzieje teatru im, W. Bogusławskiego w Warszawie w latach 1924 – 1926
J. Narica, Inscenizacje utworów Stefana Żeromskiego na scenie lubelskiej
M. Koryczan, Jerzy Zagórski „Naszyjnik Serafity” – struktura dramatu
A. Andrach, Tradycja i nowatorstwo w dramatach Andrzeja Rybickiego
I. Latała, Twórczość dramatyczna Witolda Bunikiewicza
M. Kowala, Polska recepcja dramaturgii Johna Osborne’a
A. Smółkowska, Symbolika postaci w twórczości scenopisarskiej Stanisława Przybyszewskiego
E. Boryń, Folklor w dramaturgii Joanny Gorczyckiej
I. Łapacz, Kariera sceniczna „Głupiego Jakuba” Tadeusza Rittnera.
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka:

M. Kopczyńska, Dramaturgia Friedricha Hebbla w Polsce
K. Grabińska, Dramaturgia Villiers de l’ Isle – Adama w Polsce
I. Lewandowska, Wilhelm Feldman – człowiek teatru
J. Jurczak, Dramaturgia Feliksa Płażka
E. Półchłopek, Od bohatera do idei. Kariera sceniczna „Kordiana” Juliusza Słowackiego w Młodej Polsce i dwudziestoleciu międzywojennym
M. Pielecka, Dramaturgia Artura Górskiego
A. Strzępka, Anioły w dramatach Młodej Polski
A. Sysa, Motyw apokalipsy w dramaturgii Młodej Polski
M. Styga, Motywy indyjskie w dramacie i teatrze Młodej Polski
M. Jucha, Twórczość dramatyczna Władysława Kozickiego
A. Olchawska, Dramaturgia Jadwigi Marcinkowskiej – próba monografii
B. Gzik, Dramaturgia Macieja Szukiewicza na tle Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego
L. Adamowicz, Wampiry, upiory, wiedźmy i widma w dramacie młodopolskim
M. Mróz, Dramaturgia Stanisława Miłaszewskiego i jej recepcja w krytyce
A. Dudek, „Balladyna”, w teatrze Młodej Polski
D. Rysak, Recepcja dramaturgii Oscara Wilde’a w Młodej Polsce
A. Nadolna, Kreacje kobiet fatalnych w dramacie i teatrze modernistycznym
A. Maciejowska, Kariera sceniczna „Tanga” Sławomira Mrożka na scenach polskich.

Katedra Języka Polskiego

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Władysława Makarskiego:
J. Fronková – Mojska, Historia i współczesność języka polskiego w Skalitem w powiecie czadeckim na Słowacji
A. Jakubczak, Listy polskie XVI w. – analiza językowa wybranych tekstów
A. Kozłowska, Uwagi o języku poezji Stanisława Barańczaka na podstawie twórczości z lat dziewięćdziesiątych
K. Kozyrska, Nazwy własne w twórczości W. Gombrowicza
P. Piela, Charakterystyka językowa współczesnych przekładów „Ewangelii św. Marka”
R. Wojtaś, Stylizacja na ludowość kolęd i pastorałek w „Kantyczkach karmelitańskich z XVIII wieku”
K. Syta, Charakterystyka językowo – stylistyczna „Kazań sejmowych” Piotra Skargi
K. Szyszka, Analiza językowa polskiego dowcipu politycznego wydanego po II wojnie światowej
A. Sachajko, Nazwy własne w utworach Isaaca Beshevisa Singera dotyczących Polski.
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Władysławy Książek-Bryłowej:

H. Ołdakowska, Językowe stereotypy narodowości
J. Sobiechowska, Świat wartości w „Randce w ciemno”
A. Skiba, Zjawiska językowe w prasowych opisach mody na przykładzie prasy z lat 1999 - 2001
B. Majewska, Barwy w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej
A. Ćwik – Zbyryt, Liczba podwójna w historii i gwarach języka polskiego
I. Kasperek, Charakterystyka języka wypowiedzi użytkowników internetowych list dyskusyjnych
J. Kot, Język pieśni religijnych ze „Śpiewnika” ks. Jana Siedleckiego
E. Baka, Językowe sposoby określania uczuć przez osoby z różnych grup wiekowych. (Badania ankietowe)
R. Twardowska, Język potoczny w „Ogrodzie fraszek” Wacława Potockiego
M. Gębala, Język dziecka dziesięcioletniego z zespołem Downa
M. Gryzło, Język wypowiedzi narracyjnych dzieci pięcioletnich
M. Wilejto, Sposoby określania czasu w „Wojnie chocimskiej” Wacława Potockiego
Ł. Majczak, Mechanizmy językowe w reklamie kosmetyków na podstawie wybranych czasopism dla kobiet
J. Wójtowicz, Językowy obraz kobiety we fraszkach Wacława Potockiego.

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Zenona Leszczyńskiego:
M. Ciarkowska, Gry i zabawy językowe w książce Stanisława Barańczaka pt. „Pegaz zdębiał”
Katedra Tekstologii i Edytorstwa
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Józefa Ferta:
M. Skorupska, Socrealistyczne perspektywy sacrum w poezji Arnolda Słuckiego z lat 1950 – 1956
M. Michałkiewicz, Bohater wobec biografii autora. Proza Tadeusza Konwickiego po 1956 roku
I. Maciejko, Status folkloru w twórczości Tadeusza Nowaka
B. Pietrasiewicz, dziecko w poezji Teofila Lenartowicza
A. Sokalska, Narracja w prozie Marka Nowakowskiego w latach 1958 - 1989


PRACE MAGISTERSKIE UKOŃCZONE W ROKU 2003

Katedra Literatury Staropolskiej
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Hanusiewicz:
K. Aftyka, Obrazy ruchu w poezji Samuela Twardowskiego (na podstawie „Przeważnej legacyi…” i „Nadobnej Paskwaliny”
L. Frąk, „Tobiasz wyzwolony” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego wobec wzorca biblijnego
M. Jeśka, Schematy fabularne w „Filomachijej” Hieronima Morsztyna
K. Kaźmierczak, Tradycja literacka w dziele Szymona Gawłowickiego „Jezus Nazareński, Syn Ojca Przedwiecznego wcielony, albo Jeruzalem niebieska przezeń wyzwolona, dla pożytku duchownego […] opisana”
M. Kędrak, Obraz Maryi w zbiorze kazań Jacka Liberiusza „Gospodyni nieba i ziemie Najświętsza Panna Maryja”
M. Maziarz, „Pieśń nad Pieśniami” w kancjonałach karmelitańskich z XVII i XVIII w.
G. Szymonowicz, „Historia o siedmiu mędrcach” w przekładzie Jana z Koszyczek jako romans moralistyczny
M. Trętowska, Mędrzec i błazen w poezji polskiej Jana Kochanowskiego
A. Wrotny, Ewokacja wrażeń zmysłowych w sielankach Szymona Szymonowica
A. Zawadzka, Obrazowanie w „Wojnie Chocimskiej” Wacława Potockiego
K. Zawadzka, Edycja krytyczna poematu Wespazjana Kochowskiego „Chrystus cierpiący”.

Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Danuty Paluchowskiej:
J. Pekarskaya, „Stepy” Gustawa Zielińskiego wśród stepów romantycznych
W. Trybulski, Słowacki wśród uczonych.
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Mariana Maciejewskiego:
Seminarium magisterskie dr hab. Małgorzaty Łukaszuk-Piekary:

D. Kamocka, Obraz ciała w poezji Janusza St. Pasierba
A. Pogoda, Inspiracje Stefana Żeromskiego w dramaturgii Jerzego Zawieyskiego

Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Stanisława Fity:
M. Hunek, Inspiracje i motywy religijne w opowiadaniach i nowelach Elizy Orzeszkowej
D. Hreshchuk, Lwów teatralny za dyrekcji Teofila Trzcińskiego w latach 1927/1928
A. Figaszewska, Twórczość Władysława Bełzy dla dzieci
A. Kornaga, Listy Walerii Marrené-Morzkowskiej do Elizy Orzeszkowej 1878-1881 (opracowanie tekstów, wstęp, komentarz)
A. Łakomy, Opowiadania Kajetana Kraszewskiego
M. Łapczyńska (z d. Kotko), Zygmunt Szweykowski jako badacz i edytor dzieł Bolesława Prusa
S. Nowacka, Korespondencja literacka Feliksa Ararzkiewicza. Opracowanie tekstów. Wstęp i komentarz
B. Osiak, Dyrekcja Edmunda Rygiera w teatrze lubelskim w latach 1917-1918
B. Sułowska, Problem sztuki i artysty w utworach Henryka Sienkiewicza.

Katedra Literatury Współczesnej

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej:
M. Buczek, Rozumienie sztuki w twórczości Tadeusza Różewicza. (Na przykładzie tomu „zawsze fragment – recycling”)
A. Kut, Katolicyzm i Katolicy w utworach Witolda Gombrowicza
T. Leprêtre, Przeszłość i teraźniejszość w wybranych opowiadaniach Pawła Huellego
U. Lulkiewicz, Człowiek w dramatach Karola Wojtyły
E. Łuszczak, Literatura na łamach „Tygodnika Powszechnego” w latach 1980-85
E. Orłowska, Chrześcijaństwo w „Trans-Atlantyku” Witolda Gombrowicza
W. Serafin, Obraz B. Chrobrego w powieściach Teodora Parnickiego („Srebrne orły’, „Robotnicy wezwani o jedenastej”)
M. Jastrzębska-Szkutnik, Koncepcja postaci w opowiadaniach Andrzeja Bobkowskiego
M. Szwed, Literackość „Zapisków więziennych” Kardynała Wyszyńskiego.

Katedra Literatury Porównawczej

Seminarium dra hab. Józefa Japoli:
J. Kowalczyk, Groteska w „Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułchakowa
P. Panas, „Odeszły pasterskie fletnie”. Śmierć i jej postacie w twórczości Zbigniewa Herberta
W. Wiśniowska, Przekład artystyczny resp. literacki i lingwistyczny jako rozbieżne kategorie translatologii


Katedra Teorii Literatury
Seminarium prof. dra hab. Stefana Sawickiego:
B. Póżniak, Sacrum w powieści Wiesława Myśliwskiego „Kamień na kamieniu”.
Seminarium prof. dr. hab.Władysława Panasa:

E. Borowska, Fenomenologia nocy w twórczości Józefa Czechowicza
K. Trzeciak, Konstrukcja postaci w powieściach Witkacego
Ł. Niewczas, O czasie odgałęzionym – temporalność w prozie Brunona Schulza
I. Ożóg, „Ze snu sen” o „Opowiadaniach podolskich” Juliana Wołoszynowskiego
M. Pater, „Akacje kwitną” Debory Vogel – z zagadnień poetyki
B. Skupień (z d. Wiśniewska), Obraz kobiety u polskich Futurystów
E. Witkowska, „Karminowe pieśni” – z motywów kolorystycznych Józefa Cechowicza
J. Wojtyś, „Biografia anioła” – motywika angelologiczna w twórczości Arnolda Słuckiego.

Katedra Dramatu i Teatru

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka:
W. Bałdyga, George Bernard Shaw na scenie lubelskiej
M. Baran, Teatralne role Marii Gorczyńskiej w latach 1922-39
L. Czerwińska, Kobieta w dramatach Jerzego Żuławskiego; Aneks do pracy „Estetyka książek Jerzego Żuławskiego” przygotowany pod kierunkiem prof. dra hab. Józefa Ferta
S. Dęga, Dramaturgia Jerzego Zawieyskiego w świetle konwersji osobistej autora
M. Gałus, Motywy romantyczne i biblijne w dramatach Ernesta Brylla
I. Kleniewska, Jan Kurnakowicz – wybrane kreacje aktorskie
A. Kwiruk, Jasełka krasnobrodzkie na tle Jasełek w Polsce
J. Minkina, Cierpienie w wybranych dramatach Romana Brandstaettera
D. Mioduszewska, Inscenizacje „Wyzwolenia” Stanisława Wyspiańskiego w latach 1972-1974
E. Piotrowska, Życie teatralne w Lublinie w latach 1890-1891
E. Rysztak, Dramat amerykański w lubelskim Teatrze im. Juliusza Osterwy w latach 1945-1995
A. Serafin, Funkcja rekwizytów w dramatach Witolda Gombrowicza
A. Staniec, Wizja rewolucji francuskiej u S. Przybyszewskiej i G. Bernanosa
E. Świerad, Tendencje ekspresjonistyczne w wybranych dramatach Emila Zegadłowicza
J. Wasiluk, Twórczość Tadeusza Konczyńskiego w świetle dramaturgii
A. Wilk, Teatr Polski w Poznaniu za dyrekcji Grzegorza Mrówczyńskiego w latach 1982-1992
D. Zielińska, Filozofia dramatu Józefa Tischnera jako źródło do interpretacji wybranych dramatów religijnych Romana Brandstaettera.

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Romana Doktóra:
M. Greluk, Motyw miłości w wybranych powieściach Tadeusza Konwickiego
J. Kowalska, Adresat w poezji Franciszka Karpińskiego
M. Kwiatkowska, Elegijność w poezji Tadeusza Różewicza
M. Lewandowska, Uczucia w listach poetyckich Ignacego Krasickiego
K. Misztal, Kreacje podmiotu lirycznego w twórczości Haliny Poświatowskiej
M. Nowak, Stanisław Ignacy Witkiewicz na zawodowej scenie teatru lubelskiego
B. Petryk, Motywy samotności w twórczości Marka Hłaski
E. Podpora, Gdańsk jako niemiecko-polska przestrzeń kulturowa
A. Pyrka, Formy teatralne i dramowe w nauczaniu literatury i języka polskiego w klasach gimnazjalnych
L. Ruchała, Tradycje teatralne w Nowym Sączu po 1945 roku
A. Serafin, „Imperium” Ryszarda Kapuścińskiego. Wyznaczniki literackości tekstu
E. Sitek, Patriotyzm w powieściach Kornela Makuszyńskiego: „Skrzydlaty chłopiec”, „Wielka brama”
M. Stadnicka, Wątki rodzinne w twórczości Tadeusza Różewicza
J. Staszczak, Stan wojenny (1981-1983) w twórczości Marka Nowakowskiego
A. Tomczyk, Portret kryminalisty w twórczości Michała Lewandowskiego
K. Trawińska, Sacrum w powieści Zofii Kossak-Szczuckiej „Krzyżowcy”
A. Trembicka, Reforma szkolnictwa w pierwszej fazie polskiego Oświecenia (1740-1765)
K. Ziętek, „Organy” Tomasza Kajetana Węgierskiego – „Monachomachia” Ignacego Krasickiego. Studium porównawcze zjawisk komizmu.

Katedra Języka Polskiego

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Władysława Makarskiego:
A. Chwyć, Językowy obraz zwierząt w przysłowiach i sentencjach
A. Ciołek, Urbanonimia Białej Podlaskiej
E. Dynarowicz, Język listów do redakcji i odpowiedzi na przykładzie czasopism młodzieżowych i kobiecych
A. Gumieniak, Nazwy kulinariów na tle obyczaju i kultury staropolskiej
M. Kostyra, Język felietonów Stanisława Lema z lat 2000-2002
I. Krasnowska, Językowy obraz głupoty w świetle leksykografii polskiej
A. Maruszak, „Historia filozofii po góralsku” ks. Józefa Tischnera – nowa propozycja dyskursu naukowego
W. Napruszewski, Sprawiedliwi i terroryści. Językowy obraz świata po 11 września 2001 r. na podstawie dziennika internetowego Polskiej Agencji Prasowej
M. Pamuła, Frazeologia u Aleksandra Fredry
A. Rosłaniec, Stylizacja gwarowa w podlaskich felietonach „Żeb to pomorek”
E. Szkałuba, Antroponimia w „Regestrze Złoczyńców grodu sanockiego z lat 1554-1638
M. Witer, Słowo i inne środki ekspresji w „Kabarecie Starszych Panów” Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego
A. Wołoszyn, Dyskurs z czytelnikiem dziecięcym w twórczości ks. Jana Twardowskiego
s. A. Zięba, Perswazja w przemówieniach Józefa Piłsudskiego.
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Władysławy Książek-Bryłowej:

S. Antoń, Słownictwo mody w wybranych czasopismach kobiecych ukazujących się w latach 1997-1999
V. Rytvinskaya, Język narracji dziecka dziesięcioletniego.
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Zenona Leszczyńskiego:

A. Chayka, Język polski w Kamieńcu Podolskim
E. Hrynkiewicz, Onomazjologiczne ujęcie słownictwa uczniowskiego
D. Majchrzak, Językowy obraz kobiety na podstawie „Twojego Stylu”
J. Nowakowska, Uwagi o języku religijnym na podstawie „Świętokrzyskich kazań radiowych”
K. Pasieczna, Nazewnictwo weselne z terenu wschodniej Polski na podstawie opublikowanych zbiorów tekstów gwarowych
M. Prus, Słownictwo, frazeologia i metaforyka w języku wspólnoty Ruchu Światło – Życie
J. Stankiewicz, Językowy obraz Chrystusa w „Kazaniach wielkopostnych” X.A.K
A. Tumas, Technika tłumaczenia w litewskim przekładzie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego
M. Witek, Stosunek do tradycyjnych biblizmów we współczesnych przekładach Pisma Świętego
A. Wojtkowska, Przeszłość językowa Kosowa Lackiego. Morfologiczne i leksykalne pozostałości substratu wschodniosłowiańskiego.

Katedra Tekstologii i Edytorstwa

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Józefa Ferta:
A. Brzozowska, Recepcja twórczości prozatorskiej Tadeusza Borowskiego w prasie z lat 1945-1956
L. Czerwińska, aneks „Estetyka książek Jerzego Żuławskiego” do pracy magisterskiej „Kobieta w dramatach Jerzego Żuławskiego” napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Kaczmarka
M. Hempel, Autorski projekt odbioru dzieła a świadectwa lektury na przykładzie „Pornografii” Witolda Gombrowicza
R. Kania, Odkrywanie człowieczeństwa w poezji Karola Wojtyły
J. Nowakowska, Dziedzictwo awangardowe w poezji Jana Twardowskiego
M. Pomijan, „Kraj lat dziecinnych…” w pisarstwie Tadeusza Konwickiego
R. Wiśniowiecka, Sacrum w liryce Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
M. Wnuk-Więcławek, Cudowność w świecie Brunona Schulza
J. Żybura, Uwolnić się… Człowiek przekraczający granice w twórczości Witolda Gombrowicza.

PRACE MAGISTERSKIE UKOŃCZONE W ROKU 2004


Katedra Literatury Staropolskiej

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Hanusiewicz:
B. Kijak, "Ideały urody cielesnej w barokowej liryce erotycznej"
A. Miciuła, Bohater liryczny w poezji Wisławy Szymborskiej
T. Mularski, Obraz Żyda w wybranych utworach Wacława Potockiego
E. Paduch, „Mesjada” Szymona Gawłowickiego wobec wzorca biblijnego
G. Symonowicz, „Historia i siedmiu mędrcach” w przekładzie Jana z Koszyczek jako romans moralistyczny

Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Danuty Paluchowskiej:
J. Klim, Mickiewiczowskie emocje Stanisława Pigonia
M. Konefał, Motywy antyczne w lirykach Adama Mickiewicza
M. Madej, "Pieśni o ziemi naszej" (Wincentego Pola)
A. Mędrek, Komedie Aleksandra Fredry na scenach teatru lubelskiego
M. Stępień, O czarnych aniołach w świecie poezji Słowackiego
U. Stolińska-Kosmatka, O pismach politycznych Adama Mickiewicza z lat 1832-34
M. Woźniak, "Ja ślepa". (Pani Rollison w III części "Dziadów")
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Mariana Maciejewskiego:
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Małgorzaty Łukaszuk-Piekary:

K. Rosińska, Portret pisarza w korespondencji Zbigniewa Herberta
D. Sabat, Obrazy śmierci w poezji Wisławy Szymborskiej
M. Saputa, Poezja Rafała Wojaczka wobec tradycji literackiej
A. Siołek, "[...] to miejsce jest w nas." - kategoria domu w "Widnokręgu " Wiesława Myśliwskiego
A. Winkler, Liryczne "Ja" Anny Świrszczyńskiej
K. Zagraba, Odsłony rzeczywistości w "Szkicowniku poetyckim" Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
K. Piotrowska, „I tyle jeszcze zostało…”. Funkcje przyrody w poezji ks. Jana Twardowskiego

Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Stanisława Fity:
A. Borek-Zdunek, Obraz dworku ziemiańskiego w wybranych utworach Prusa, Sienkiewicza i Orzeszkowej
J. Borecka-Hryniewicz, Powieści historyczne dla dzieci i młodzieży Walerego Przyborowskiego
E. Dacka, "Codzienność i odświętność w utworach Bolesława Prusa"
J. Golonka, Psychologiczny portret chłopa w powieści II połowy XIX i początku XX wieku (Eliza Orzeszkowa, Władysław Orkan, Władysław Stanisław Reymont)
M. Grela, "Stanisław Wyrzykowski: 'Ver sacrum. Poemat mojej młodości”. Opracowanie tekstu, wstęp, komentarz
J. Kliczka, Kreacja artysty teatralnego w utworach W. S. Reymonta"
M. Kobielarz, Bohater dziecięcy w nowelach Marii Konopnickiej
A. Moskal, Opowiadania Gabrieli Zapolskiej
B. Wojtowicz, Nurt satyryczny we wczesnej twórczości Adolfa Nowaczyńskiego
B. Zatorska, Obraz miasta w twórczości Adolfa Dygasińskiego
J. Czajka, Anioły czy demony – galeria typów kobiecych w prozie Gabrieli Zapolskiej


Katedra Literatury Współczesnej

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej:
A. Chętnik, Literacka struktura "Innych kwiatków świętego Franciszka z Asyżu" Romana Brandstaettera
M. Guz, Struktura powieści "Madame" Antoniego Libery
A. Karwacka, Ewa Szelburg-Zarembina. Życie i twórczość
A. Kłapeć, Fenomen miejsca w prozie Pawła Huelle
M. Łucjanek, Wizja rzeczywistości w "Starym dworku" Adama Ważyka
R. Rebuś, Wizja średniowiecza w "Bolesławie Chrobrym" Antoniego Gołubiewa (na podstawie dwóch pierwszych tomów: "Puszcza" i "Szło nowe")
M. Stępniewska, Ewa Szelburg-Zarembina jako dramaturg

Katedra Literatury Porównawczej

Seminarium dra hab. Józefa Japoli:

F. Bojarska-Cieniuch, Oblicza zła w tetralogii Para Lagerkvista: "Sybilla", "Śmierć Ahaswera", "Pielgrzym na morzu", "Ziemia Święta"
K. Cichy, Łaska - źródło kontrowersji czy klucz do prozy Flannery O'Connor?
K. Dudziuk, Realizm magiczny w "Stu latach samotności" Gabriela Garcii Marqueza
M. Piasecka, Człowiek wobec... postawy wybranych bohaterów powieści Josepha Conrada
A. Roman, "Fiabe italiane" a "Baśnie włoskie" - krytyka przekładu

Katedra Teorii Literatury

Seminarium dra hab. Edwarda Fiały:
K. Kociszewska, Prozy poetyckie Zbigniewa Herberta na podstawie „Króla mrówek”

Katedra Dramatu i Teatru

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka:
M. Ciura, Przemoc w dramatach Ireneusza Iredyńskiego
K. Dąbrowska, Kultura i barbarzyństwo w dramatach Witolda Gombrowicza i Sławomira Mrożka
K. Dec, Teatr im. H.Ch. Andersena w Lublinie w Latach 1999-2002
K. Kałduś, Recepcja teorii i praktyki teatralnej Ryszarda Wagnera w epoce Młodej Polski
M. Kaspiarovich, Kreacje kobiet w dramatach Leopolda Staffa na tle dramatu modernistycznego
K. Kramarczuk, Koncepcje postaci w dramatach Leopolda Staffa
M. Marczuk, Repertuar dla dorosłych w krakowskim teatrze "Groteska" w latach 1945-1975
J. Montewka, Sztuka aktorska Jerzego Rogalskiego na scenie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie
A. Pacek, Scenografia "Sędziów" Stanisława Wyspiańskiego na przykładzie wybranych inscenizacji współczesnych
A. Raczkowska, Modernizm w dramatach Wacława Grubińskiego
E. Rogaczewska, Teatr dramatyczny im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w latach 1987-1997
K. Sadowska, Trzy Joanny na polskich scenach (Shaw, Anouih, Claudel)
M. Szczypel, Dramaturgia Pawła Huelle
J. Szulc, Twórczość dramatyczna Krzysztofa Choińskiego

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Romana Doktóra:

A. Furtak, Wykorzystanie aktywizujących metod nauczania w poradnikach dla nauczycieli języka polskiego w szkole podstawowej
M. Jurkowska, Śladami intelektualnych wędrówek Marii Kuncewiczowej
A. Kierszka, Funkcja przestrzeni w powieściach więziennych S. Piaseckiego
M. Kobielarz, Twórczość paszkwilancka w literaturze oświecenia
D. Konstantynowicz, Postawa zawodowa polskich aktorów teatralnych drugiej połowy dwudziestego wieku na podstawie pamiętników
M. Kudyba, Obraz społeczeństwa w opowiadaniach z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych Marka Nowakowskiego
A. Kuśmierczyk, O niektórych motywach autobiograficznych w późnej twórczości poetyckiej Jarosława Iwaszkiewicza
A. Kuśmierczyk, Światło w nowelistyce pozytywistycznej (E. Orzeszkowa, M. Konopnicka, B. Prus, H. Sienkiewicz)
A. Machałek, Motyw posągu i jego rola w wybranych dziełach prozy pozytywistycznej
M. Marzec, Motyw domu na lekcjach języka polskiego w gimnazjum
M. Małecka-Majerczak, Wizja Cesarstwa Rzymskiego w powieściach Józefa Ignacego Kraszewskiego: "Rzym za Nerona" i "Caprea i Roma"
K. Miłkowska, Wizerunek kobiety w powieściach Andrzeja Stasiuka
M. Rugała, Problem prawdy w najnowszej poezji Czesława Miłosza. Pragnienie sensu
J. Samojluk, Kategoria miłości w twórczości Marka Hłaski
A. Szewczyk, Motyw wędrówki w twórczości Marka Hłaski


Katedra Języka Polskiego
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Władysława Makarskiego:
G. Błaszczuk, Miana osobowe XV-wiecznej szlachty wiejskiej oraz nazwy jej siedzib
M. Czosnyka, Antroponimia miejscowości Łęg Tarnowski od końca XVIII wieku do współczesności na przykładzie metryk kościelnych
I. Hetnar, Urbanonimia Sandomierza i Tarnobrzega
B. Jezierska, Archaizacja językowa w powieści Wacława Sieroszewskiego "Pan Twardost Twardowski"
A. Kazimierczak, Antroponimia „Skalnego Podhala” Kazimierza Przerwy-Tetmajera
E. Kobel, Język "Kabaretianów" Juliana Tuwima
E. Kopacz, Mikrotoponimia ziemi brzeskiej na przykładzie wsi i gminy Borzęcin
E. Kowalska, Językowy wizerunek świętego w tekstach hagiograficznych Piotra Skargi
A. Kozyra, Błędy uczniów klas licealnych na postawie prac Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego w latach 2003-2004
A. Krasowska, Język tekstów kabaretu "Potem"
A. Krasucka-Chyćko, Semantyka i łączność czasowników iść, chodzić, chadzać w staropolszczyźnie i XVI wieku
A. Popielnicka, Onomastyka w "Starej Baśni" J.I. Kraszewskiego
B. Tarnowska, Język kaszubski uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Wierzchucinie
K. Woźniak, Język tekstów katechetycznych u ks. Jana Twardowskiego
M. Wybranowska, Obraz przyrody w poezji Zbigniewa Herberta
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Władysławy Książek-Bryłowej:

M. Bar, Język '"Dzienniczka" Siostry Faustyny Kowalskiej
M. Broszko, Język „Dziennika” Anieli Salawy
B. Czerniec, Specyficzne trudności językowe dzieci 9-letnich
E. Drabik, Językowy obraz wroga w publicystyce Józefa Piłsudskiego
A. Gałka, Język modlitwy wotywnej
M. Gardzisz, Język "Listów do syna" Stanisława Witkiewicza
E. Kozak, Język XVIII-wiecznych kazań Pelagiusza Owsienickiego
M. Kowalczyk, Językowy obraz kobiet w romansach Wacława Potockiego
E. Kurek, Sprawność językowa uczniów szkoły średniej w świetle definicji pojęć z życia społecznego
A. Król, Sprawność językowa dziecka pięcioletniego (na podstawie definicji zwierząt)
B. Lewtak, Językowe sposoby wyrażania przestrzeni w "Ogrodzie fraszek" Wacława Potockiego
W. Pilipów, Język kazań ks. Antoniego Lewka (o życiu i śmierci ks. Jerzego Popiełuszki)
J. Soboń, Perswazyjność w "Listach pasterskich" ks. S. Wyszyńskiego
A. Cybul, Język wybranych powieści Michała Bałuckiego na tle polszczyzny XIX wieku
B. Burkat, Język felietonu – językiem wartości. Jan Ciski „Przystanek na Rynku Wieluńskim”
D. Bogusławska, Czasowniki ruchu w poezji Bolesława Leśmiana
A. Magryta, Konceptualizacja piękna i brzydoty w wybranych utworach literatury barokowej
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Zenona Leszczyńskiego:

O. Okulenko, Sposoby adaptacji obcych nazw geograficznych do języka polskiego i ukraińskiego
J. Duluk, Zagadnienie modalności w „Przedwiośniu” Stefana Żeromskiego

Katedra Tekstologii i Edytorstwa

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Józefa Ferta:
I. Bujak, "Dziwna jej potęga" - Kazimierz Tetmajer o kobiecie. Antologia. (Wstęp, wybór, opracowanie edytorskie)
A. Gołębska, Motyw akwatyczny w poezji Bolesława Leśmiana
L. Góżdź, Anny Kamieńskiej pieśń o miłości. Antologia
A. Jabłońska, Problem woli autorskiej a współczesna praktyka wydawnicza
Z. Janicki, Motyw śmierci w poezji Rafała Wojaczka
M. Jarosz, Ciało i poezja w wierszach Wisławy Szymborskiej
M. Łuj, Program literacki i wartość tekstologiczna Herbertowskich „89 wierszy”
A. Moskal, Opowiadania Gabrieli Zapolskiej
s. K. Odziemkowska „Antologia współczesnej poezji adoracyjnej”. Wstęp, wybór i opracowanie edytorskie
E. Pustelny, Świat kobiet w pismach Norwida
T. Romanek, Marka Hłaski spór z wartościami
A. Rytel, Norwidiana w edytorskich rekonstrukcjach - problemy i realizacje
A. Szczupak, "Smak miłości" w poezji Haliny Poświatowskiej
A. Tomporowska, Archiwum Filomatów w pracach Czesława Zgorzelskiego
A. Wawryka, "Romantyczny gest" w prozie Marka Hłaski.
M. Zawadzka, Poetycki modlitewnik Norwida. Wstęp, wybór i opracowanie

PRACE MAGISTERSKIE UKOŃCZONE W ROKU 2005

Katedra Literatury Staropolskiej
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Hanusiewicz:
E. Lewandowska, Komizm w pieśniach karmelitańskich z XVII i XVIII wieku
K. Misztal, Świat rzeczy w liryce Jana Andrzeja Morsztyna
B. Niebelska, Estetyka cudowności w „Jerozolimie wyzwolonej” Tassa – Kochanowskiego
Z. Sidor, Perswazja religijna w „Żywotach świętych” Piotra Skargi


Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Danuty Paluchowskiej:
Ł. Chatała, Motyw spotkania w wybranych powieściach historycznych J. I. Kraszewskiego
A. Dydek, „Jedzcie i pijcie co przed wami postawionem będzie” – przesłanie prozy wspomnieniowej Ewy Felińskiej
W. Fik, „Domek” i „gniazdeczko” w liryce A. Mickiewicza
A. Grendus, Nieodczytane biografie: Cyprian Daszkiewicz, Feliks Kołakowski, Jan Sobolewski
M. Krzak, Spotkania, schadzki, wizyty w epice Adama Mickiewicza
J. Krzyżanowska-Wójcik, Romantyczne predestynacje w kreacji bohatera w polskiej poezji romantycznej
J. Mazurek, Stanisław Wokulski – rekonstrukcja postaci
A. Oleksy, Miasta Juliusza Słowackiego
U. Patejuk, „Głodnego żołądka bajka nie zabawić (…). („Stół” w wybranych komediach Aleksandra Fredry)
E. Piotrowicz, Podróże Elizy i Zygmunta Krasińskich
M. Popko, Motywy „spotkań” w liryce Adama Mickiewicza
A. Rożniatowska, Adam Mickiewicz i Maryla Wereszczakówna – relacje listowe
G. Sadurska, „Dlaczego Słowacki?”
A. Wojtyna, „Sny ostatnie przechodzą przez włosy” – „włosy” w poezji Słowackiego
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Małgorzaty Łukaszuk-Piekary:

A. Kowalczyk, „Cała moc jest w tobie, słabe ludzkie ciało”. Ciało w poezji Aleksandra Wata
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Dariusza Seweryna:

D. Iwanicka-Wójcik, Rola czynników społeczno-ekonomicznych w kreacjach bohaterów Aleksandra Fredry
K. Nylec, Kobiety ze spiżarni Frenofagiusza. O bohaterach prozy Ludwika Sztyrmera
U. Stróż, Dźwięk w poezji lirycznej Juliusza Słowackiego
M. Szostak, „Rozum mężczyzną, białogłową afekt tylko rządzi”. XIX-wieczne stereotypy męskości i kobiecości w twórczości A. Fredry
M. Tchórzewska, Kobiety liryczne, kobiety dramatyczne. Techniki kreacji postaci kobiecych w twórczości Juliusza Słowackiego
M. Wasil, Wyobraźnia erotyczna w twórczości lirycznej i dramatycznej Cypriana Kamila Norwida

Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Stanisława Fity:

Z. Hurbańczuk, Komizm w twórczości Andrzeja Struga
M. Kobyłecka, Jeszcze nie feministki, już emancypantki. Problematyka kobieca w prozie polskiego pozytywizmu
M. Kozińska, Prus – felietonista o literaturze i sztuce
T. Pawłowska, Powieści historyczne Wiktora Gomulickiego
P. Puto, Świat sztuki w nowelistyce okresu pozytywizmu (Prus – Sienkiewicz – Orzeszkowa)
L. Urbanovich, Kresy w twórczości Elizy Orzeszkowej („Dziurdziowie”, „Nad Niemnem”, „Cham”)
M. Wierzbicka, Portrety przestępców w literaturze drugiej połowy XIX i początku XX wieku

Katedra Literatury Współczesnej

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej:
K. Brzezińska, Fronda – czasopismo literackie i społeczno-kulturalne w latach 1994 – 2004
M. Galilej, Problematyka społeczna w utworach literackich Karola Wojtyły
A. Honisz, Autoprezentacja podmiotu lirycznego w „Półbaśniach” Tadeusza Nowaka
A. Hybel, Śmierć i starość w „Dziennikach” Zofii Nałkowskiej
M. Kościuk, Tradycja w „Małych prozach” Sławomira Mrożka
A. Lipska-Słoń, Choroby i dewiacje w powieściach Olgi Tokarczuk
J. Piekarska, Narrator i narracja w prozie Andrzeja Stasiuka
K. Podolak, Bohater liryczny w późnej poezji Czesława Miłosza
K. Witkowska, Historia w „Widnokręgu” Wiesława Myśliwskiego
T. Wyszomierska, Sacrum w opowiadaniach Pawła Huellego

Katedra Literatury Porównawczej

Seminarium dra hab. Józefa Japoli:
P. Chomać, Postaci kobiet w prozie Michała Bułhakowa. Od sztampy do ideału
A. Lipińska, Funkcja trójkąta małżeńskiego w powieści „Koniec drogi” Johna Bartha
K. Stojak, Realizacja radiowa dramatu Witolda Gombrowicza „Ślub” wobec interpretacji literackich

Katedra Teorii Literatury

Seminarium dra hab. Edwarda Fiały:
A. Brytan, Konstrukcja postaci w prozie Andrzeja Łuczeńczyka
M. Dobner, Z zagadnień poetyki twórczości Kazimierza Ratonia – strategie ironiczne
N. Glaner, Kategoria metamorfozy w opowiadaniach Brunona Schulza
M. Kamer, Motyw kobiety w poezji Rafała Wojaczka
K. Łęk, Mit arturiański w cyklu utworów o Wiedźminie Geralcie Andrzeja Sapkowskiego
J. Pieniążek, Futuryzm polski i jego współczesne kontynuacje
A. Rybska, Imaginarium Aleksandra Wata, czyli inspiracje sztukami wizualnymi w jego powojennej poezji
K. Sendecka-Pokora, Topografia poetycka Wacława Iwaniuka
I. Sobczyszczak, Maria Kuncewiczowa – autoportret literacki
E. Szyluk, Oblicza przemijania w prozie Olgi Tokarczuk
A. Wolska, O sprzecznościach w „Ance” Władysława Broniewskiego
M. Żebrowska, Bestiariusze współczesne. Motyw zwierzęcy w poezji Zbigniewa Herberta i Jarosława Marka Rymkiewicza

Katedra Dramatu i Teatru

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka:
D. Balicka, Nowy Teatr S. Wyspiańskiego w pracach I. Sławińskiej
J. Bulińska, Postać Hioba w dramaturgii polskiej XX wieku (na wybranych przykładach)
E. Grzebulska, Człowiek a sztuka w wybranych dramatach Młodej Polski
A. Jarosz, Przestrzeń literacka i teatralna w „Samuelu Zborowskim” Juliusza Słowackiego
A. Kardel, Relacja dusza-ciało w dramaturgii Młodej Polski
A. Kuzdra, Kobieta-demon w wybranych dramatach Młodej Polski
M. Lach, Amatorski teatr religijny w Polsce w latach 1989-2004. Formy i przejawy
J. Olejarz, Komizm w dramaturgii Włodzimierza Perzyńskiego
E. Podrażka, Symbolizm w wybranych dramatach Leopolda Staffa
A. Sadurski, Christopher Fry jako dramaturg. Recepcja w Polsce i próba przekładu ”Chłopca z wózkiem” (The Boy with a Cart)
E. Słomka, Problematyka gry aktorskiej w „szkole krakowskiej” przełomu XIX i XX wieku
A. Szamruchiewicz-Pałka, „Kleopatra” Elżbiety Bośniackiej na tle dramaturgii modernistycznej
A. Szymankiewicz, Dramat amerykański na scenie Teatru Ateneum
S. Zawisza, Modernistyczna kreacja Marii Magdaleny w wybranych dramatach Młodej Polski

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Romana Doktóra:
J. Bogacz, Wyprawy na księżyc w literaturze do połowy XX w.
K. Dołęga, Żywioł przeżyć osobistych w listach Ignacego Krasickiego
A. Furmaniuk, Motyw zła w wybranych opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza
K. Góra, Początki polskiej powieści gotyckiej na tle europejskim
M. Grzegorczyk, Magnacki obraz zabawy w XVIII wieku
L. Kordon, Obraz rodziny szlacheckiej w osiemnastym wieku
V. Kordon, Szlachecki obraz zabawy w osiemnastym wieku
W. Kurowska, Mądrość I. Krasickiego na podstawie Korespondencji
E. Lęgieć, Oblicza miłości w liryce Ewy Lipskiej
A. Małyszek, Wizerunek społeczeństwa wiejskiego w poezji polskiego oświecenia
R. Pasieczna, „Sacrum” w poezji Haliny Poświatowskiej
B. Stefaniak, Literacki obraz miasta w prozie epoki oświecenia
M. Tkaczyk, Ignacego Krasickiego myśl o domu na podstawie Korespondencji
J. Zasempa, Ślady tradycji w twórczości poetyckiej Konstantego I. Gałczyńskiego

Katedra Języka Polskiego

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Władysława Makarskiego:
S. Adamowicz, Onomastyka baśni Bolesława Leśmiana
A. Gałązka, Antroponimia „Pomników dziejowych Lwowa”
A. Gola-Grodecka, Regionalizmy leksykalne w mowie mieszkańców Radomia
D. Grabska, Językowy obraz cierpienia w „Naszej Drodze Krzyżowej” ks. Mieczysława Malińskiego
M. Grzeszczak, Nazwy świąt kościelnych w historii polszczyzny
E. Kondracka, Analiza językowo-stylistyczna bajek ks. M. Malińskiego
A. Kudyk, Analiza językowo-stylistyczna „Pieśni nabożnych” F. Karpińskiego
M. Markevič, Onomastyka w „Dolinie Issy” Czesława Miłosza
B. Odyniec, Językowy obraz artysty na obczyźnie w świetle listów Teofila Lenartowicza do Tekli Zmorskiej
G. Olejnik, Gwara wsi Wola w województwie śląskim
K. Pieczykolan, Nazwy osób pseudożywotnych
K. Pietrulewicz, Miejscowe nazwy dzierżawcze południowego Podlasia
K. Pupiec, Antroponimia „Krzyżaków” Henryka Sienkiewicza
M. Sękowska, Onomastyka „Lalki” B. Prusa
A. Stojko, Językowy obraz obcych nacji w polszczyźnie (Żyda, Cygana, Murzyna)
P. Świstowska, Antroponimia akt sądu kryminalnego kresu muszyńskiego XVII-XVIII w.
I. Tracz, Przestrzeń w „Ad astra” Elizy Orzeszkowej i Tadeusza Garbowskiego
K. Tys, Analiza językowo-stylistyczna „Wirydarza abo kwiatków rymów duchownych” Stanisława Grochowskiego
M. Włodarczyk, Językowy obraz miłości w listach Liebarta do Agnieszki
B. Zieziulewicz, Językowy obraz nieszczęśnika w „Listach do Bronisława Malinowskiego” Stanisława Ignacego Witkiewicza
Seminarium magisterskie dr Bożeny Matuszczyk:

V. Aukhimovich, Wybrane gramatyczne i leksykalne zagadnienia przekładu z języka białoruskiego na podstawie tłumaczenia opowiadania Andreja Fiedarenki pt. Historyja chwaroby
A. Boś, Między tradycją a nowatorstwem. O strukturze współczesnych kazań
M. Klepaczewska, Naprawy Rzeczypospolitej programów 10. Język sejmowych expose z lat 1989-2004. Wybrane zagadnienia
K. Krawczak, „Stoimy dzisiaj w obliczu śmierci naszego brata…” – O języku i stylu współczesnych kazań pogrzebowych
K. Łazarska, „Popatrzmy na duszę w zachwyt wchodzącą”. Język mistyczny „Kartek cz. II” bł. Marceliny Darowskiej
E. Nowosad, www. Wejdź na stronę: Język i pismo w internetowej odmianie polszczyzny
M. Oracz, „Słowo o ślebodzie”. Język wartości w góralskich kazaniach ks. J. Tischnera
M. Zachara, „Kościół jest okrętem…” Metaforyka Katechizmu Kościoła Katolickiego
A. Zaborowska, „Piszę, żeby podziękować”. Język i styl Podziękowań w „Rycerzu Niepokalanej” (2003-2004)
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Zenona Leszczyńskiego:

M. Leśniak, Kręgi znaczeniowe słownictwa środowisk przestępczych na podstawie „Słownika tajemnych gwar przestępczych” Klemensa Stępniaka

Katedra Tekstologii i Edytorstwa

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Józefa Ferta:
A. Badach, W strefie zero. Bohaterowie opowieści obozowych a problem wartości. Tadeusz Borowski – Gustaw Herling-Grudziński – ks. kardynał Stefan Wyszyński
U. Brzyska, Religijne aspekty w twórczości poetyckiej Siedleckiej Grupy Literackiej „Witraż”
K. Deneka, Eros metafizyczny. Powieści Witkacego i Iwaszkiewicza
E. Grodecka, Milczenie i przemilczenia w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza
A. Marcinkiewicz-Łuszcz, Portret pisarza w „Notatniku” Anny Kamieńskiej
K. Nagowski, Różewicz – wydawca Różewicza
A. Pastucha, „Patronka naszej wiary” – antologia poezji maryjnej po r. 1978. Wstęp, wybór i opracowanie edytorskie
B. Rybińska, Romans z ojczyzną jako tworzywo literackie w poezji Jana Lechonia
A. Świąder, „Dramat umysłu spętanego przypadłościami charakteru”. „Judasz z Kariothu” Karola Huberta Rostworowskiego
A. Świstak, Doświadczenie obozu w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Aleksandra Sołżenicyna
E. Turkiewicz, Dziewczyna Leśmiana. Antologia
A. Wegiera, Stygmat cierpienia w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
M. Wołoszyn, „Sztuka uwodzenia” czytelnika, czyli Poetyka powieści Jerzego Pilcha
A. Zakrzewska, Opowieści obozowe Tadeusza Borowskiego i Imre Kertésza
M. Zyga, Marka Hłaski widowisko powieści (rozdział izraelski)
K. Żukowska, „Trudny bohater” Marka Hłaski. Małe formy prozatorskie z lat 1954-1958

PRACE MAGISTERSKIE UKOŃCZONE W ROKU 2006


Katedra Literatury Staropolskiej

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Hanusiewicz:
E. Albingier, Kształtowanie się poetyki gawędy w diariuszu Samuela Maskiewicza
I. Baryła, Obcość, dziwność, tajemnica w "Pamiętnikach" Jana Chryzostoma Paska
G. Kalamon, Kreacja poety we "Fraszkach" Jana Kochanowskiego
S. Kurzyp, Semantyka światła i ognia w „Roksolankach” Szymona Zimorowica
A. Łaskarzewska, Poetyckie obrazy ruchu w poematach epickich Stanisława Herakliusza Lubomirskiego („Tobiasz wyzwolony” i „Orfeusz”)
K. Szymula, Formy kolędowe w wybranych kancjonałach benedyktyńskich
J. Topor, Tradycja literacka w „Erotykach” Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego
M. Tyl, „Człowiek poczciwy” w „Źwierzyńcu” Mikołaja Reja, czyli „biografia bezimiennego bohatera”

Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Danuty Paluchowskiej:
A. Bembenek, Kazimierza Przerwy-Tetmajera świat „melodii mgieł nocnych”
K. Bieniek, Krzysztof Kamil Baczyński jako poeta religijny (inspiracje romantyczne)
Z. Bochra, Juliusz Kleiner – artysta słowa
W. Czuryło, Jadwiga i Aleksandra na zesłaniu
I. Giemza, "Ach, któryż jestem żywy...?" (Lozanna - Bronowice). Wspólnota lirycznej przestrzeni
J. Jancz, Lelewel filomatów
B. Mazuś, Powieść epistolarna w dwudziestoleciu przedromantycznym
K. Nowek, "(...) rad bym żył z polskiego chleba..." - "kulinaria" w twórczości Juliusza Słowackiego
A. Ożóg, Motywy rodzinne w twórczości K.K. Baczyńskiego
A. Rajch, Wizja gór w twórczości Kazimierza Przerwy-Tetmajera
A. Samulak, „Lamentnice” Stanisława Grochowiaka wobec żywiołów sentymentalnych
B. Woźnica, Choroba w „Listach do różnych adresatów” Zygmunta Krasińskiego
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Małgorzaty Łukaszuk-Piekary:

A. Bondyra, Melancholia w poezji Jerzego Lieberta
J. Hnidiuk, Poeci Lubelszczyzny. Od Czechowicza do współczesności
U. Janaczyk, "Stary Poeta" w poezji Czesława Miłosza
B. Jańczuk, Autoportret w korespondencji Brunona Schulza
A. Kolaszyńska, „W moim domu spojrzenia do dziś nie wyjaśnione zostały jeszcze…” Domy w poezji Ewy Lipskiej
M. Mojek, Święci cierpiący, samotni. Bohaterowie opowiadań Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
M. Oksiński, "Ja" liryczne wobec przestrzeni w poezji Józefa Czechowicza
A. Winnicka, Ody Czesława Miłosza

Katedra Literatury Współczesnej

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej:
E. Antoniuk, Nadprzyrodzoność w Tryptyku biblijnym Juliana Stryjkowskiego
E. Figura, Człowiek w „Szkicach piórkiem” Andrzeja Bobkowskiego
A. Flis, Literatura w poezji Tadeusza Różewicza (od „Płaskorzeźby” po „Wyjście”)
M. Greczkowska, Poezja i poeta w wierszach Ewy Lipskiej
E. Kap, Szatan w literaturze – na przykładzie utworów „Matka Joanna od Aniołów” J. Iwaszkiewicza i „W żółtej poczekalni dworcowej pod zegarem” A. Gołubiewa
R. Piątek, Zbigniew Herbert jako czytelnik
A. Raczyńska, Motyw drogi w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
D. Szafranek, Sztuka w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego


Katedra Literatury Porównawczej

Seminarium dra hab. Józefa Japoli:
A. Babska, „W tym szaleństwie jest metoda”. „Metodyka” szaleństwa w wybranych utworach Julio Cortazara, Kena Kasey’ego i Jerzego Krzysztonia

Katedra Teorii Literatury

Seminarium prof. dra hab. Edwarda Fiały:
J. Bednarz, Tożsamość narratora konkretnego w prozie Manueli Gretkowskiej
A. Chmura, Personalizm w dyskursie literaturoznawczym Władysława Panasa
A. Futyma, Sacrum i profanum w opowiadaniach Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
A. Gałkowska, Mit wiecznego powrotu w "Cyklu Wiedźmińskim" Andrzeja Sepkowskiego
A. Kasprzycka, Inicjacje w powieściach Andrzeja Szczypiorskiego
E. Morta, Edward Porębowicz jako krytyk literacki
A. Ostrowska, Problem literackości wybranych dzienników dzieci żydowskich okresu okupacji
B. Pacek, Sonet i peryferie wiersza w poezji Rafała Wojaczka
A. Sanetra, Proces indywiduacji w scenariuszach Krzysztofa Zanussiego. Próba interpretacji w kontekście teorii Carla Gustava Junga

Katedra Dramatu i Teatru

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka:
A. Bukowska, Wokół „Śniegu” Stanisława Przybyszewskiego. Mity i recepcja
A. Dobosz, Postać artysty w polskiej dramaturgii modernistycznej (na wybranych przykładach)
P. Goździalski, Prus i Sienkiewicz o współczesnym teatrze
B. Jagodzińska, Kryzys rodziny w dramacie polskim w latach 1990-2004
K. Kistelska, Włodzimierz Wiszniewski – aktorstwo i teatr
J. Konieczna, Dziecko w wybranych dramatach Gabrieli Zapolskiej
A. Kosmala, „Duchy” Aleksandra Świętochowskiego wobec przemian dramaturgii Młodej Polski
J. Łakus, Dramaturgia Antoniego Szandlerowskiego
A. Nowak, Motyw ojca w dramatach młodopolskich
E. Nowak, Kryzys małżeński w dramaturgii Młodej Polski (S. Przybyszewski, J. Zuławski, L. Staff)
M. Nowosadko, Człowiek wobec śmierci w dramatach Zbigniewa Herberta
A. Olejnik, Kazimierza Brauna wybrane inscenizacje dramatów C. K. Norwida („Pierścień Wielkiej Damy”
w Teatrze Polskim w Warszawie oraz „Kleopatra i Cezar” w Teatrze im. J. Osterwy)
A. Pabis, Twórczość Zygmunta Sarneckiego wobec przemian dramatu Młodej Polski
A. Pietruczuk, Kabaret w Lublinie w okresie Młodej Polski
A. Pokryszka, Komedia na przełomie XIX i XX wieku a kryzys moralny jednostki (na wybranych przykładach)

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Romana Doktóra:
M. Cieślicka, „Julia i Adolf” Kropińskiego i „Nierozsądne śluby” Bernatowicza jako przykłady kształtowania się romansu sentymentalnego na początku XIX wieku
K. Golus, Moda wieku XVIII w Polsce oraz jej obraz w poezji oświeceniowej
K. Guz, Wzajemne relacje człowieka i przyrody w świetle poezji M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej
D. Kanadys, „Barbara Radziwiłłówna” Alojzego Felińskiego a prawda historyczna
R. Kiszczak, Związki Leopolda Staffa z powojennym życiem literackim w świetle twórczości lat ostatnich
E. Kowalska, Wizerunek Stanisława Augusta Poniatowskiego w poezji XVIII wieku
I. Kusiak, Gałczyński – Krasicki. Studium porównawcze wyobraźni poetyckiej
A. Malec, Motywy jasne w twórczości K. K. Baczyńskiego
A. Mieszkowska, Wizerunek kobiety w twórczości poetyckiej Anny Świrszczyńskiej
B. Niećko, Motyw anioła w powieściach Henryka Sienkiewicza
M. Pochylska-Zając, Komedia oświeceniowa jako zwierciadło obyczajów w XVIII wieku
A. Próchniak, Próba rehabilitacji zdrajcy w powieściach historycznych Władysława Lecha Terleckiego
Seminarium magisterskie dr. hab. Sławomira Jacka Żurka:

K. Aleksander, Wiedza o teatrze na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
U. Bąk, Tematyka żydowska na lekcjach języka polskiego w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej po reformie szkolnictwa w 1998 roku
I. Berendt, Egzamin maturalny z języka polskiego po reformie systemu szkolnictwa (1998-2005)
A. Dziak, Technologia informacyjna jako narzędzie nauczania języka polskiego na poziomie ponadgimnazjalnym
A. Kozimor, Projekt nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego do języka polskiego na tle wybranych dokumentów normalizujących polski system szkolnictwa w latach 1981-2005
M. Mleczek, Miejsce i rola filmu jako narzędzia dydaktycznego w edukacji polonistycznej w szkole ponadgimnazjalnej
B. Preidl, Warsztat interdyscyplinarny nauczyciela polonisty na przykładzie scenariuszy lekcji z kwartalnika „Zeszyty Szkolne”
E. Słowik, Cierpienie, starość, śmierć, czyli trudne tematy na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnzajalnej
A. Szczygielska, Edukacja polonistyczna w Wielkiej Brytanii

Katedra Języka Polskiego

Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Władysława Makarskiego:
E. Bukowińska, Antroponimia pogranicza polsko-ruskiego w XIX w. na podstawie źródeł archiwalnych parafii Tarnoszyn
A. Burysh, Polszczyzna Mościsk w zróżnicowaniu społecznym
U. Czerwoniak, Język wierszy dla dzieci Joanny Kulmowej
M. Dziedziak, Język obrzędów wielkanocnych parafii Jurków na Limanowszczyźnie
A. Marciniewicz, Onomastyka „Chłopów” W. S. Reymonta
E. Mogielnicka, Części ciała istot żywych we frazeologii polskiej
A. Pawlas, Język wierszy dla dzieci J. Porazińskiej
J. Pniowska, Onomastyka powieści kresowych J. I. Kraszewskiego
A. Redlińska, Onomastyczne wyznaczniki przestrzeni w „Trylogii” H. Sienkiewicza
R. Rutkowska, Antroponimia w „Betlejem polskim” Lucjana Rydla
A. Siedlecka, Onomastyka powieści „Murdelio” Zygmunta Kaczkowskiego
R. Skwarek, Antroponimia i toponimia w „Złotej wolności” Zofii Kossak
K. Stankevich, „Polska pieśń ludowa we wsi Bystrzyca na Białorusi. Analiza językowo-stylistyczna”
K. Suszek, Językowy obraz przyrody w „Lecie leśnych ludzi” Marii Rodziewiczówny
K. Ukalska, Analiza językowo-stylistyczna „Balu w operze” Juliana Tuwima
A. Wieleba, Toponimia w „Na Skalnym Podhalu” Kazimierza Przerwy-Tetmajera
B. Wiśniewska, Językowy obraz świata ptaków w „Godach Życia” A. Dygasińskiego
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Władysławy Książek-Bryłowej:

K. Juszczak, Język prasowych reklam leków
J. Kosak, Wartościowanie człowieka w wybranych tomach "Słownika polszczyzny XVI wieku"
M. Pochwatka, Językowy obraz Żyda w twórczości Elizy Orzeszkowej
D. Zając, Nazwy osób na podstawie „Słownika polszczyzny XVI wieku”

Katedra Tekstologii i Edytorstwa

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Józefa Ferta:
A. Barbara-Brzozowiec, Poszukiwania "kobiety zupełnej" w pismach C. K. Norwida
A. Bryła, Śpiewnik poetycki Edawrda Stachury
K. Cybulska, Ja, czyli nikt. Proza Edwarda Stachury w perspektywie osobowej
A. Dąbrowska, Opowiadania Marka Hłaski w perspektywie popkultury. Związki z filmem amerykańskim lat czterdziestych i pięćdziesiątych
A. Dominik, "Szkice piórkiem" Andrzeja Bobkowskiego jako studium wartości
M. Gulajew, "Błogosławiona święta" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (edycja dzieła)
J. Kosińska, Literatura czy dokument? „Dziennik” Witolda Gombrowicza
M. Mazur, Różewiczowskie portretowanie rodziny
S. Modzelewska, Wybory moralne bohaterów Jerzego Andrzejewskiego
E. Naruszewicz, Jerzego Szaniawskiego intuicje moralne
A. Szwed, „Odsłoni czar w mej brzydocie”. Kategoria świata okaleczonego w twórczości Leśmiana
Z. Wielgosz, „Gołąb w słońcu” czyli ptasi świat w poezji Jana Twardowskiego
A. Żółw, Chaos czy kosmos? Nad zanotami Mirona Białoszewskego

 

PRACE MAGISTERSKIE UKOŃCZONE W ROKU 2007

 

Katedra Literatury Staropolskiej
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Hanusiewicz:
K. F. Wędrychowicz, Barokowe wiersze enumeracyjne

Katedra Literatury i Kultury XVIII Wieku
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Romana Doktóra:
M. A. Chmielowska-Cięciwa, Ignacy Hołowiński - zapomniany pisarz romantyczny
E. B. Gadalska, Obraz przyrody w wybranych utworach Ignacego Krasickiego
K. Gąbka, Nowele paraboliczne w pozytywizmie
S. J. Górak, Obraz starej panny w literaturze pozytywizmu
K. A. Górska, Twórczość poetycka Andrzeja Misiury
M. Kowalska, Literacki wymiar „Dzienników powojennych " Z. Nałkowskiej i M. Dąbrowskiej
A. M. Marzec, Obyczaje sfer wyższych w „Opisie obyczajów za panowania Augusta III" i w „Pamiętnikach" Kajetana Koźmiana
D. M. Mika, Obraz rzeczywistości w „Pięknych dwudziestoletnich" Marka Hłaski i „Szpetnych czterdziestoletnich" Agnieszki Osieckiej
M. M. Taras, Obraz Stanów Zjednoczonych w polskiej prozie współczesnej na wybranych przykładach
A. Wójtowicz, Obraz miłości w prozie Adolfa Rudnickiego

 

Katedra Literatury Oświecenia i Romantyzmu
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Darusza Seweryna:
K. Duszyca, Topika mistyczna w późnych dramatach Juliusza Słowackiego
P. J. Kaptur, Demonologia ludowa w twórczości polskich romantyków
M. A. Litwiniuk, Romantyczne wizje Italii
E. K. Lubińska, Zbrodnia i kara w twórczości Adama Mickiewicza okresu wileńsko-kowieńskiego
A. Położynska, Motyw śmierci w późnej twórczości Juliusza Słowackiego
K. B. Rzedzicka, Historiozofia „Króla - Ducha"
M. Stefańczyk, Obraz nocy w twórczości Adama Mickiewicza

Katedra Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski
Seminarium magisterskie dr. hab. Jakuba A. Malika:
A. Kowalczyk, Kerygmat w „Lalce" Bolesława Prusa
J. Sałata, Humor w „Lalce" Bolesława Prusa
E. J. Korgul, Poetyka i pragmatyka tekstów piosenek rockowych na przykładzie twórczości Kazika Staszewskiego i Katarzyny Nosowskiej

 

Katedra Literatury Współczesnej
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Mirosławy Ołdakowskiej-Kuflowej:
A. P. Giżka, Portret rodziny w „Gnoju" Wojciecha Kuczoka
G. Głąb, O świętości spowiedzi w twórczości Władysława Jana Grabskiego
K. A. Górska, Autobiografizm w prozie Mariusza Wilka
A. Porębska, Sacrum w poezji Jana Polkowskiego
P. P. Prasuła, Listy Konstantego Aleksandra Jeleńskiego do matki, Teresy ze Skarżynskich Jeleńskiej (1939-1945)
A. M. Szadkowska, Gustawa Herlinga-Grudzinskiego obserwacje na temat Kościoła i religii w „Dzienniku pisanym nocą"

 

Katedra Literatury Porównawczej
Seminarium prof. dr. hab. Józefa Japoli:
D. Cieniuch, "Wszystko powstaje ze swego przeciwieństwa". Konfrontacja i kontrast w tekstach o charakterze
autobiograficznym Bohumila Hrabala
A. Kościelak, Poezja Philipa Larkina
K. M. Kucharczyk, Dystopijna rzeczywistość w „Roku 1984" Georga Orwella
I. Wójtowicz, „Człowiek w twórczości Antoine de Saint-Exupery'ego

 

Katedra Teorii Literatury
Seminarium prof. dra hab. Edwarda Fiały:
T. Albingier, Świat ambiwalentny w prozie Wiesława Myśliwskiego
K. Kasprzak, Doświadczenie czasu i przestrzeni w wybranych powieściach Tadeusza Konwickiego
P. Komar, Malarskie inspiracje w poezji Jacka Kaczmarskiego
B. E. Królikowska, Inspiracje muzyczne w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza
G. Mazur, Sacrum w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza
W. M. Sawa, Problem wolności w prozie Marka Hłaski
A. K. Soboń, Schematy narracyjne w prozie Janusza Olczaka
A. Szmulik, O modelu krytyki literackiej w ujęciu Mariana Stali
K. M. Szpilarewicz, Femme fatale w polskiej powieści współczesnej: S. Chwin, A. Libera, J. Pilch

 

Katedra Dramatu i Teatru
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Wojciecha Kaczmarka:
A. Bernatek, Dramaty Stanisława Brzozowskiego wobec modernistycznej antropologii
A. K. Bujas, „Dybuk" Szymona Anskiego w teatrze współczesnym
E. B. Fiała, Aktor w Teatrze Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka na przykładzie twórczości scenicznej
Elżbiety Wojciechowskiej
U. Kasprzak, "Teatr, który śpi". Wokół historii Teatru Starego w Lublinie (1822-2005)
K. Kołodziejczyk, Motywy paschalne w wybranych dramatach Stanisława Wyspiańskiego
A. J. Margas, Dramaturgia polska po 1995 wobec kryzysu człowieka
J. K. Masłysz, Motyw snu i śnienia w krótkich formach prozatorskich okresu pozytywizmu
E. Orzechowska, Dramaturgia Bolesława Leśmiana w świetle koncepcji jego teatru
M. A. Szajda, Relacja człowieka do Boga w dramaturgii Karola Wojtyły
M. W. Świst, Święte i grzeszne. Postacie kobiece w wybranych dramatach modernistycznych
M. Wieczorek, Problem tożsamości bohatera w wybranych dramatach Stanisława Przybyszewskiego
A. Wszoła, Aktor w teatrze Karola Wojtyły

 

Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Sławomira Jacka Żurka:
M. A. Bajan, Interdyscyplinarny charakter szkolnej polonistyki. Przegląd publikacji dydaktycznych ogłoszonych na
łamach „Warsztatów Polonistycznych" w latach 1992-2001
K. K. Bester-Choma, Pozytywizm po reformie szkoły polskiej z 1998 r.
D. Cybul, „Uczeń jako kreator listy lektur na lekcjach języka polskiego w szkole ponadgimnazjalnej - analiza
dokumentów oświatowych i studium empiryczne
E. A. Kalita, Autorytet nauczyciela polonisty we współczesnej szkole. Studium przypadku
P. Kalwiński, Koncepcja, model i metody nauczania języka polskiego w Prywatnym Gimnazjum i Liceum im. ks. K.
Gostyńskiego
M. Mazurek, Wizerunek Żyda w zbiorze Elizy Orzeszkowej „Z jednego strumienia"
K. Skrzypiec, Kształcenie i wychowanie przez baśń na lekcjach języka polskiego w szkole podstawowej

 

Katedra Języka Polskiego
Seminarium magisterskie prof. dr. hab. Władysława Makarskiego:
M. Brzozowska, Księdza Jana Twardowskiego językowy obraz „Ogrodów"
I. Bukowska, Mikrotoponimia gminy Nielisz w województwie lubelskim
M. Ferens, Nazwy wybranych zwierząt w toponimii polskiej
A. Janiszewska, Język liryki bożonarodzeniowej Kaspra Miaskowskiego
L. Lypska, Paremia polsko-ukraińska: studium porównawcze
S. Przybylewska, Analiza językowo-stylistyczna „Hymnów" Jana Kasprowicza
D. Puziuk, Językowy obraz miłości w „Listach 1922-1926" Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
M. Rękas, Język wybranych tekstów humorystycznych Adolfa Nowaczyńskiego
I. Sadowska, Język w listach do żony Stanisława Ignacego Witkiewicza
Ł. Sar, Gwara wsi Chwałowice w województwie mazowieckim
A. M. Woźniacka, Język wierszy dla dzieci Juliana Tuwima

 

Seminarium magisterskie prof. dr hab. Władysławy Książek-Bryłowej:
J. M. Badowska, Język czteroletniego chłopca. Studium przypadku
A. M. Kowalska, Językowy obraz nagrobków Wacława Potockiego
K. Marzec, Lingwistyczne aspekty dysleksji rozwojowej. Studium przypadku
B. Pastuszak, Frazeologizmy w poezji księdza Jana Twardowskiego
K. Sawczuk, Struktura językowa felietonów Daniela Passenta drukowanych w „Polityce"
M. E. Solak-Małecka, Rozwój mowy dziecka od jednego roku do trzech lat. Studium przypadku

 

Seminarium magisterskie dr hab. Bożeny Matuszczyk:
M. J. Baran, "Miej oczy otwarte i nie daj się zwieść". - Charakterystyka stylistyczno-pragmatyczna tekstów zespołu ARMIA
U. I. Binkowska, „Twój język wyznacza twoje granice...". Język i styl slangu młodzieżowego
D. Gajc, „Na własne oczy". Język i styl reportażu prasowego (na przykładzie "Polityki" 2005/2006)
A. K. Jakubaszek, „Człowiek z charakterem". Język polityki Andrzeja Leppera
K. Z. Jeleń, Językowy obraz polityki w felietonach prasowych z lat 2005-2006
E. A. Kowalczyk, „Zawsze starałem się łączyć, a nie dzielić". Prezydencki język Aleksandra Kwaśniewskiego (na podstawie przemówień 1999-2005)
A. Kulik, Język i styl komentarzy politycznych w tygodniku „Polityka" z lat 2005-2006
A. Łyżeń-Tokarz, Świat po śmierci Jana Pawła II. Językowy obraz na podstawie prasy codziennej
A. Majewska-Koza, Leksykalne środki perswazji w „Świętokrzyskich kazaniach radiowych" (1999-2003)
P. M. Mazurek, „Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach". Język i styl wpisów do internetowych ksiąg kondolencyjnych po śmierci Jana Pawła II
I. U. Zmysło, „Ja nie mówię do pana, ministrze Kaczyński, nie do Rokity". Stylistyczno-pragmatyczna analiza programu „Siódmy dzień tygodnia"

 

Katedra Tekstologii i Edytorstwa
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Józefa Ferta:
P. P. Bordzoł, Nowelistyka Włodzimierza Zagórskiego
S. M. Brańka, Miasto i wieś w twórczości Cypriana Norwida
A. Jędrych, Motywy ludowe w poezji Józefa Czechowicza
Ł. Klimek, "[...] człowiek jest natury pielgrzymiej". Homo viator w twórczości Cypriana Norwida
J. N. Molik, Oblicza miłości w poezji ks. Jana Twardowskiego
K. J. Nepelska, Publicystyka literacka Walerii Marrene Morzkowskiej
D. M. Niedziałkowska, "Arw" Stanisława Czycza w perspektywie edytorskiej. Jak wydać „dzieło niemożliwe"?
B. M. Robecka, Poetyckie pejzaże dwudziestolecia międzywojennego. Skamander
E. M. Zgierska, Północne opowieści Mariusza Wilka, czyli „inny świat" od nowa

 

Katedra Krytyki Literackiej
Seminarium magisterskie prof. dr hab. Małgorzaty Łukaszuk-Piekary:
A. S. Domoradzka, „Ból albo nicość - nie ma trzeciego stanu". Krajobrazy cierpienia w poezji Zygmunta Krasińskiego i Aleksandra Wata
E. Dzięgiel, Ład liryczny w poezji Rafała Wojaczka
A. Koczułap, „...bym senny sam snem był...". Motyw snu w poezji Aleksandra Wata
M. Krzywda, „- dziennika nigdy nie pisałem...". "Listy do matki" Juliusza Słowackiego jako powieść autobiograficzna
A. Książek, Barwy natury w poezji Bolesława Leśmiana
M. Książek-Murawska, „O co walczymy spleceni". Motyw walki Jakuba z Aniołem w polskiej liryce dwudziestolecia
międzywojennego. Kontynuacje i konteksty współczesne
L. Onak, Dialogiczność w „Dzienniku" Witolda Gombrowicza
M. Peroń, "Ślad dłoni szukający...". Posągi, kamienie, kształty w poezji Zbigniewa Herberta
P. J. Spyra, „(...) bije zegar z kukułką trwogi." Złe kołysanki Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

 

Autor: agjar
Ostatnia aktualizacja: 01.11.2015, godz. 19:18 - Agnieszka Jarosz