Prace doktorskie, magisterskie i licencjackie
napisane pod kierunkiem Zenona E. Roskala:

 

Prace doktorskie

 

 • Ks. Paweł Niewinowski, Filozofia przyrody w systemie współczesnej edukacji przyrodniczej (publiczna obrona 16 XII 2011 r.)
 • Dariusz Saj, Nauka w kontekście innych dziedzin kultury w ujęciu Carla Sagana (publiczna obrona 18 V 2016 r.)
 • Jan Grzanka, Mariana Smoluchowskiego filozofia nauki i filozofia przyrody (publiczna obrona 8 XI 2017 r.)

 

Wybrane prace magisterskie

 

 • ks. Łukasz Michoń, Filozoficzne interpretacje metody obrazowania rezonansem magnetycznym (2014);
 • Jacek Szarzyński, Rola zasady kopernikańskiej w wybranych rozwiązaniach paradoksu Fermiego (2014).
 • Maurycy Kępa, Obserwacyjne kontra eksplanacyjne kryterium istnienia desygnatów terminów teoretycznych na przykładzie odkrycia neutrin, 2013;
 • G. Górski, Filozoficzne interpretacje paradoksu Fermiego-Harta, 2011;
 • D. Saj, Filozoficzne wątki w pracach naukowych Mieczysława Subotowicza, 2009;
 • M. Nowak, Prognostyczna funkcja klasyfikacji na przykładzie układu okresowego pierwiastków, 2007;
 • M. Oleszek, Źródła kosmologii Giordana Bruna, 2007;
 • Ł. Dylda, Zdzisława Augustynka koncepcja czasu i jej recepcja w filozofii przyrody, 2007;
 • M. Nowosad, Recepcja astronomii ptolemejskiej w średniowiecznej nauce arabskiej w ujęciu George’a Saliby i Régisa Morelona, 2007;
 • A. Harasimowicz, Doktryna wieczności świata w greckiej filozofii przyrody a nietzscheańska koncepcja wiecznego powrotu, 2006;
 • I. Pączek, Koncepcje materii w ujęciu polskich neotomistów, 2006;
 • D. Kotylak, Hansa Reichenbacha koncepcje czasu, 2005;
 • M. Skorska-Sierotko, George’a Sartona koncepcja humanizacji przyrodoznawstwa, 2004;
 • M. Ciesielski, Geometryczne trudności w unifikacji mechaniki kwantowej i ogólnej teorii względności, 2003;
 • A. Długosz, Argumentacja za kulistością Ziemi w czasach przedkopernikańskich, 2003,

 

Wybrane prace licencjackie

 

 • Wiktoria Ziembińska, Przyrodnicza koncepcja Multiversu a filozoficzna koncepcja Wielości Światów, 2013;
 • ks. Adam Ziółkowski, Alberta Einsteina koncepcja praw przyrody, 2012;

 • Jacek Szarzyński, Michała Gryzińskiego model atomu wodoru, 2010;

 • Maurycy Kępa, Argumenty za geosferyzmem w kontekście współczesnej wiedzy przyrodniczej, 2010;
 • Paweł Wąsik, Predykcja upadku meteoroidu 2008 TC3, 2010;

 

Wybrane zrecenzowane prace magisterskie

 

 • M. Cegłowski,  Wyjaśnianie kosmicznych koincydencji w ramach Finalnej Zasady Antropicznej (prom. ks. dr D. Dąbek, 2011);
 • M. Kołodziej, Hipoteza Wielu Wszechświatów jako wyjaśnienie kosmicznych koincydencji (prom. ks. dr D. Dąbek, 2011);
 • M. Capała, Niestworzoność Wszechświata w świetle zasad zachowania (prom. ks. dr D. Dąbek, 2011)
 • P. Dziadkowiec, The Notion of Emergence in Samuel Alexander’s Thought (promotor ks. abp prof. dr hab. J. Życiński) 2009;
 • W. Stroczyńska, Geneza logicyzmu w pracach Bertranda Russella, (prom. dr L. Gruszeczki) 2006;
 • K. Sapko, Zakaz tortur i nieludzkiego traktowania – rozwój problematyki w świetle współczesnej ochrony praw człowieka (prom dr. K. J. Wroczyński) 2006.
 • K. Kieruczenko, Definicje osobliwości w relatywistycznych modelach kosmologicznych (prom. ks. dr hab. J. Turek, prof. KUL) 2004;
 • H. Demczuk, Uogólniona przyczynowość w fizyce w ujęciu Czesława Białobrzeskiego i Stanisława Mazierskiego (prom. ks. prof. dr hab. Z. Hajduk);
 • M. Budzyń, Alberta Einsteina ekspandujące modele Wszechświata (prom. ks. dr hab. J. Turek, prof. KUL) 2003;
 • J. Chruściel, Ernesta Macha krytyka podstaw mechaniki newtonowskiej, (prom. ks. dr hab. J. Turek, prof. KUL) 2001;
 • J. Michniowski, Kosmologiczny model Kurta Gödla i jego filozoficzne implikacje (prom. ks. dr hab. J. Turek, prof. KUL) 1995;
 • J. Poznański, Samoorganizacja układów fizycznych w ujęciu Ily’i Prigogine’a (prom. dr hab. H. Piersa, prof. KUL) 1995;
 • L. Białoń, Współczesne interpretacje dualizmu korpuskularno-falowego (prom. dr hab. H. Piersa, prof. KUL) 1994;
 • L. Jurczyńska, Nominalizm Hartry Fielda w filozofii matematyki (prom. ks. prof. dr hab. Z. Hajduk) 1994.

 

Wybrane zrecenzowane  prace doktorskie, habilitacyjne etc.

 

 • Recenzja dorobku naukowego dr hab. Anny Lemańskiej (UKSW) w przewodzie profesorskim zlecona przez CKK (2014),
 • Recenzja dorobku naukowego i pracy habilitacyjnej dra Jacka Rodzenia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) zlecona przez Radę Naukową  Instytutu Historii Nauki PAN (2014),
 • Recenzja pracy doktorskiej Y. Pavaiba, Idee rosyjskiego kosmizmu naukowo-filozoficznego (ss. 256) napisanej w Katedrze Historii Filozofii w Polsce pod kierunkiem ks. dra hab. S. Janeczka, prof. KUL (2009),
 • Recenzja pracy doktorskiej Roberta Powella nt. The Definition of the Babylonian Zodiac and the influence of Babylonian astronomy on the subsequent defining of the Zodiac (ss. 203), napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. K. Rudnickiego w Instytucie Historii Nauki PAN (2005).

 

Autor: Zenon E. Roskal
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2018, godz. 11:19 - Zenon Roskal