unnamed-2

 

 

 

 

I. Temat pracy

 • wniosek do Rady Instytutu Językoznawstwa o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej wprowadza się do systemu poprzez swoje konto na e-kulu, w zakładce WNIOSKI,

Instrukcja wprowadzania wniosku na e.kul

 • temat wprowadza się dwukrotnie w języku angielskim (jeśli praca jest pisana w tymże języku), według poniżej opisanych zasad, a następnie zatwierdza;

Zasady_pisowni_tytulow_prac_dyplomowych_w_jezyku_angielskim

 • Wniosek trafia następnie do Kierującego pracą, który sprawdza i akceptuje wniosek Studenta - UWAGA! Wnioski, które zawierają błędy interpunkcyjne (np. kropkę na końcu tytułu), literowe i inne, muszą zostać cofnięte do poprawy;
 • Zaakceptowany przez Kierującego pracą wniosek jest drukowany przez Sekretarzy ds. obsługi studenta;  
 • TERMINY: Zgodnie z § 38. p. 2 Regulaminu studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II tytuł pracy ustala kierujący pracą, opiniuje Rada Programowa, a zatwierdza Rada Instytutu Językoznawstwa KUL nie później niż na pół roku przed ostatnim dniem zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów.

 

Ważne: Student, który pisze pracę dyplomową pod kierunkiem innej osoby niż prowadzący seminarium, składa do Prodziekana ds. studenckich wniosek o zmianę kierującego pracą; po otrzymaniu decyzji w tej sprawie, Student może przystąpić do wypełniania wniosku na e-KUL;

 

Terminarz - terminy zostaną ogłoszone wkrótce

 

 

II. Zasady dyplomowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz wytyczne edytorskie (proszę kliknąć w link)

Zasady dyplomowania KUL

 

Ogólne zasady edytorskie

UWAGA: Należy dodać dodatkowo 0.5 cm do marginesów po stronie oprawiania, tzn. marginesy grzbietowe mają mieć w sumie 3 cm.

Wzór strony tytułowej

Dla naszego kierunku nagłówek powinien wyglądać następująco: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Językoznawstwa

 

(Na kierunku Filologia angielska, studia realizowane są jako studia I stopnia lub studia II stopnia.)

 

 

III. Recenzja pracy 

 • Recenzja pracy może mieć formę elektroniczną podpisaną odręcznie przez promotora i recenzenta, wg załączonego wzoru:

Wzór recenzji dyplomowej

 • Recenzję sporządza promotor oraz recenzent, a następnie przesyłają je drogą elektroniczną do sekretariatu WNH co najmniej 2 dni robocze przed proponowaną datą egzaminu dyplomowego.
 • Przed uruchomieniem procedury recenzenckiej praca powinna przejść weryfikację w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Oceny pracy dyplomowej dokonują kierujący pracą oraz recenzent.

IV. Procedura końcowa 

 • Student składa w sekretariacie Wydziału jeden egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony dla Archiwum Uniwersyteckiego, z zastrzeżeniem formatu wydruku: wydruk dwustronny, począwszy od spisu treści, w miękkiej okładce o klejonym grzbiecie.
 • Kierujący pracą oraz recenzent mają dostęp do pracy dyplomowej w wersji elektronicznej poprzez platformę e-kul. Na prośbę kierującego pracą lub recenzenta student składa w sekretariacie wydziału dodatkowe egzemplarze pracy dyplomowej w formie papierowej.

V. Terminy

 

Ostateczny termin składania prac dyplomowych do Sekretariatu Wydziału w roku akademickim 2022/23: terminy zostaną ogłoszone wkrótce

 

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego należy złożyć do Dziekana WNH nie później niż 7 dni przed proponowanym terminem egzaminu
 • w uzasadnionym przypadku Student ma prawo wnioskować do Dziekana WNH o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej nie później niż do - egzaminy dyplomowe odbywać się będą we wrześniu. Pozytywnie zaopiniowany przez Promotora wniosek Student przesyła drogą elektroniczną na adres sekretariatu WNH 
UWAGA! Niedotrzymanie któregokolwiek ze wskazanych terminów skutkować będzie odmową dopuszczenia do egzaminu dyplomowego lub brakiem zgody na późniejsze złożenie pracy i przesunięcie obrony na wrzesień.

 

VI. Egzamin dyplomowy 

 

Zgodnie z decyzją Rady Programowej Filologii angielskiej:

 

 • Egzamin dyplomowy kończący studia I i II stopnia składa się z trzech pytań, z których dwa opierają się na wcześniej sformułowanych tezach dyplomowych, a jedno dotyczy tematyki pracy dyplomowej.
 • Prowadzący seminarium proponuje zestaw 12 tez, które następnie zatwierdza Rada Instytutu Językoznawstwa. Lista tez przedstawiona jest studentom uczestniczącym w seminarium i zamieszczona na stronie Filologii Angielskiej KUL.
 • Podczas egzaminu student losuje dwie z proponowanych tez dyplomowych oraz odpowiada na pytanie od recenzenta dotyczące tematyki pracy dyplomowej.

 

Tezy egzaminacyjne w roku akademickim 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Eugeniusz Cyran
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2022, godz. 10:30 - Krzysztof Skórski