unnamed-2

 

 

 

 

I. Temat pracy

 • wniosek do Rady Instytutu Językoznawstwa o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej wprowadza się do systemu poprzez swoje konto na e-kulu, w zakładce WNIOSKI,
 • temat wprowadzamy dwukrotnie w języku angielskim (jeśli praca jest pisana w tymże języku), a za podpisanie się pod tłumaczeniem odpowiada albo promotor albo student,
 • wydrukowany wniosek, opatrzony 3 podpisami, składa się w sekretariacie FA (C-942, dotyczy to studiów dziennych) lub w sekretariacie WNH (studia zaoczne).
 • podpisy na wszystkich dokumentach urzędowych należy składać długopisem w kolorze niebieskim.
 • TERMINY: Zgodnie z § 38. p. 2 Regulaminu studiów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II tytuł pracy ustala kierujący pracą, opiniuje Rada Programowa, a zatwierdza Rada Instytutu Językoznawstwa KUL nie później niż na pół roku przed ostatnim dniem zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów.

II. Zasady dyplomowania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz wytyczne edytorskie (proszę kliknąć w link)

Zasady dyplomowania KUL

 

Ogólne zasady edytorskie

UWAGA: Należy dodać dodatkowo 0.5 cm do marginesów po stronie oprawiania, tzn. marginesy grzbietowe mają mieć w sumie 3 cm.

Wzór strony tytułowej

Dla naszego kierunku nagłówek powinien wyglądać następująco: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Nauk Humanistycznych
Instytut Językoznawstwa

 

(Na kierunku Filologia angielska, studia realizowane są jako studia I stopnia lub studia II stopnia.) 

III. Recenzja pracy 

 • Recenzja pracy może mieć formę elektroniczną podpisaną odręcznie przez promotora i recenzenta, wg załączonego wzoru:

Wzór recenzji dyplomowej

 • Recenzję sporządza promotor oraz recenzent, a następnie przesyłają je drogą elektroniczną do sekretariatu WNH co najmniej 2 dni robocze przed proponowaną datą egzaminu dyplomowego.
 • Przed uruchomieniem procedury recenzenckiej praca powinna przejść weryfikację w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA). Oceny pracy dyplomowej dokonują kierujący pracą oraz recenzent.

IV. Procedura końcowa 

 • Student składa w sekretariacie Wydziału jeden egzemplarz pracy dyplomowej przeznaczony dla Archiwum Uniwersyteckiego, z zastrzeżeniem formatu wydruku: wydruk dwustronny, począwszy od spisu treści, w miękkiej okładce o klejonym grzbiecie.
 • Kierujący pracą oraz recenzent mają dostęp do pracy dyplomowej w wersji elektronicznej poprzez platformę e-kul. Na prośbę kierującego pracą lub recenzenta student składa w sekretariacie wydziału dodatkowe egzemplarze pracy dyplomowej w formie papierowej.

V. Terminy

 

Ostateczny termin składania prac dyplomowych do Sekretariatu Wydziału w roku akademickim 2020/21: _______________. 

 

 • Wg Regulaminu studiów, Dziekan ds. Studenckich, na uzasadniony wniosek studenta, złożony w ww. terminie i zaopiniowany przez kierującego pracą, może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej, nie dłużej niż do trzech miesięcy od ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze studiów.
 • W przypadku uzyskania zgody na późniejszą obronę, pracę dyplomową należy złożyć nie później niż do TRZECH miesięcy od ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w ostatnim semestrze (roku) studiów, z zastrzeżeniem, iż w każdym przypadku komplet dokumentów oraz PRACA musi trafić do dziekanatu najpóźniej 7 dni przed wyznaczoną datą egzaminu dyplomowego.

 

Podanie o obronę wrześniową w roku akademickim 2020/21 należy składać do____________. 

 

VI. Egzamin dyplomowy 

Zgodnie z decyzją Rady Programowej Filologii angielskiej:

 

 • Egzamin dyplomowy kończący studia I i II stopnia składa się z trzech pytań, z których dwa opierają się na wcześniej sformułowanych tezach dyplomowych, a jedno dotyczy tematyki pracy dyplomowej.
 • Prowadzący seminarium proponuje zestaw 12 tez, które następnie zatwierdza Rada Instytutu Językoznawstwa. Lista tez przedstawiona jest studentom uczestniczącym w seminarium i zamieszczona na stronie Filologii Angielskiej KUL.
 • Podczas egzaminu student losuje dwie z proponowanych tez dyplomowych oraz odpowiada na pytanie od recenzenta dotyczące tematyki pracy dyplomowej.

 

Tezy egzaminacyjne w roku akademickim 2020/2021

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Eugeniusz Cyran
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2020, godz. 17:50 - Magdalena Chudak