Kierownik laboratorium

dr hab. Elżbieta Stefaniak prof. KUL emelist@kul.pl

tel. 81 454 56 35

 

 

Pracownia Materiałów Kompozytowych i Biomimetycznych zajmuje się szerokim zakresem badań mających na celu mikroanalizę, identyfikację i charakterystykę metodami nieniszczącymi próbek stałych o złożonej budowie.

 

Zakres podejmowanych prac obejmuje m.in. tworzenie map rozkładu pierwiastków i związków w mikroobszarach w celu określenia miejsc kumulacji  i wzajemnych korelacji, analizę ilościową i jakościową pierwiastków śladowych w tkankach i mikrostrukturach na poziomie od 0,1 pg/g, badania strukturalne makro i mikroobiektów oraz ich identyfikację występujących faz mineralnych.

 

Badania prowadzone w Pracowni prowadzone są technikami ramanowską, podczerwieni (IR), mikroskopii elektronowej sprzężonej z analizą pierwiastków (SEM+EDS), dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) i spektrometrii mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną z systemem do laserowej ablacji (LA ICP MS). Skoncentrowanie w jednym laboratorium tak wielu technik oraz doświadczenie pracowników pozwala na szybkie i kompleksowe zbadanie złożonego materiału.

 

Obecnie Pracownia prowadzi wspólne badania z wieloma ośrodkami w kraju i na świecie w bardzo szerokim spektrum badań obejmujących:

 • analizę i identyfikację azbestów w materiałach budowlanych (we współpracy z firmami z kraju i zagranicy),
 • metody monitorowania włókien azbestu na składowiskach podziemnych (we współpracy z Politechniką Lubelską),
 • analizę zapełnienia kanalików zębinowych przez krystality nieorganiczne (we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie),
 • analizy ilościowe metali ciężkich w roślinach (we współpracy z UMCS w Lublinie),
 • analizę strukturalną syntezowanych nanowarstw (we współpracy z UMCS w Lublinie),
 • analizy składu warzyw z rejonów zanieczyszczonych emisją przemysłową (we współpracy z Ecolab, Francja),
 • badania organizmów morskich (we współpracy z Uniwersytetem w Dreźnie).

 

Pracownia dysponuje następującą aparaturą:

 • urządzeniami do przygotowania i obróbki próbek, tj. precyzyjną szlifierką, polerką i prasą do zatapiania próbek,
 • spektrometrem ramanowskim inVia firmy Renishaw, z laserami 513 i 785 nm, zestawem obiektywów 5x, 20x, 50x i 100x, posiadający system szybkiego mapowania FastTrack,
 • spektrometrem FTIR i FTRaman firmy Thermo, wyposażony w laser 1025 nm, stolik mikro, system ATR z kryształem diamentu,
 • mikroskopem elektronowym Vega LMU firmy Tescan z detektorem EDS firmy Oxford Instr.; z systemem zmiennej próżni, wyposażony jest w działo wolframowe, detektory LVSTD, SE i BSE; detektor EDS sprzężony z programem INCA umożliwia szeroki zakres analiz składu powierzchni próbek (linia, mapa),
 • dyfraktometrem rentgenowskim X’Pert z lampą Cu i systemem geometrii Bragga-Brentano, z kapilarą do skupienia wiązki 10 i 50 mikrometrów, detektorem paskowym i system cyfrowym do rejestracji i obróbki widm wraz z bazą danych,
 • spektrometrem mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną XSERIES2 firmy Thermo z systemem do laserowej ablacji New Wave 213 nm do analiz próbek stałych i systemem chromatografii jonowej do pomiarów specjacyjnych.

 

Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 23.02.2018, godz. 13:56 - Emil Zięba