Kierownik laboratorium

dr hab. Agnieszka Ścibior cellbiol@kul.pl

tel. 81 454 56 15

https://pracownik.kul.pl/agnieszka.scibior/about
https://pracownik.kul.pl/agnieszka.scibior/curriculum_vitae

 

 

 

 

Pracownia Stresu Oksydacyjnego (PSO) specjalizuje się w badaniach z zakresu toksykologii komórkowej i doświadczalnej. Badania prowadzone są w dwóch modelach: in vitro (na wybranych komórkach ssaków) oraz in vivo (na zwierzętach laboratoryjnych - szczurach).

Główny nurt badań związany jest z badaniami z zakresu toksykologii wybranych pierwiastków.

 

Słowa kluczowe:

 • pierwiastki, interakcje, toksyczność/mechanizmy toksyczności, biomarkery
 • komórki, narządy, tkanki
 • stres oksydacyjny, status mineralny
 • apoptoza
 • toksykologia komórkowa/doświadczalna
 • chemia kliniczna

Stosowane techniki/metody badawcze:

 • mineralizacja mikrofalowa
 • absorpcyjna spektrometria atomowa
 • spektrofotometria UV-Vis
 • cytometria przepływowa
 • mikroskopia
 • potencjometria
 • technika immunoenzymatyczna (ELISA)

Główne kierunki badań naukowych:

 

 • badania nad toksycznością i mechanizmami toksycznego działania wanadu oraz selenu
 • badania nad interakcjami wanadu z magnezem oraz wanadu z selenem
 • badania nad możliwością wykorzystania magnezu w ograniczaniu toksycznego działania wanadu i łagodzeniu jego silnych własności pro-oksydacyjnych
 • poszukiwanie możliwie najczulszych markerów odpowiedzi organizmu na wanad
 • ocena cytotoksycznego działania wanadu na wybranych komórkach ssaków
 • ocena wpływu selenu na cytotoksyczne działanie wanadu w hodowli komórek ssaków
 • ocena wpływu galusanu epigallokatechiny na cytotoksyczne właściwości wanadu w hodowli komórek ssaków

 

Zakres badań realizowanych w Pracowni:

Badania płynów ustrojowych/tkanek pochodzenia zwierzęcego (model in vivo)

Badania hematologiczne z zastosowaniem analizatora hematologicznego ADVIA2120i z oprogramowaniem weterynaryjnym

1.

Morfologia krwi: CBC/6-DIFF/RET

2.

MCVr, RDWr, CHr, MCHCr, CHDWr

3.

Ocena dojrzałości RET (IFR-L, IRF-M, IFR-H)

4.

Pomiar odsetka procentowego krwinek hypo-i hyperchromicznych RBC (% HYPO, % HYPER)

5.

Pomiar odsetka procentowego mikrocytów i makrocytów (% MICRO, % MACRO)

Analiza płynów ustrojowych/tkanek w kierunku oceny stężenia wybranych parametrów biochemicznych z zastosowaniem analizatora biochemicznego BS-120

1.

TP, ALB, kwas moczowy, mocznik, kreatynina

2.

TIBC, BILI Direct, BILI Total, GLU

3.

ALP, ALT, AST, LDH, GGT, AMY, CK, CK-MB

4.

CHOL, LDL-C, HDL-C, TG

5.

Fe, Mg, Ca, P

Analiza płynów ustrojowych/tkanek w kierunku oceny stężenia wybranych parametrów biochemicznych z zastosowaniem analizatora biochemicznego XL-640

1.

Tf , FER

2.

CRP, homocysteina

3.

CysC, ACP, b2-mikroglobulina, cholinoesteraza

Analiza płynów ustrojowych w kierunku oceny stężenia jonów z zastosowaniem analizatora jonoselektywnego EasyLyte Na/K/Cl

1.

Na, K, Cl

Badanie ogólne moczu testem paskowym z zastosowaniem czytnika pasków moczu Laura Smart

1.

Białko, glukoza, urobilinogen, bilirubina, azotyny, ketony, krew, leukocyty, SG, pH

2.

Mikroalbuminuria

Analiza płynów ustrojowych/tkanek w kierunku oceny stężenia/aktywności wybranych parametrów biochemicznych metodą immunoenzymatyczną (ELISA) z zastosowaniem czytnika mikropłytek Synergy 2 z płuczką i wytrząsarką mikropłytkową

1.

Markerów stresu oksydacyjnego

2.

Markerów nefrotoksyczności

3.

Markerów anemii

4.

Markerów stanu zapalnego

5.

Transporterów metali

Analiza płynów ustrojowych/tkanek w kierunku zawartości pierwiastków metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z zastosowaniem spektrometru absorpcji atomowej Z-2000 w wersji TANDEM

1.

Mg, Ca, Na, K, Fe, Cu, Zn (technika płomieniowa: F-AAS)

2.

V, Fe, Cu, Cr (technika elektrotermiczna: ET-AAS)

Mineralizacja mikrofalowa materiału biologicznego (płyny ustrojowe/tkanki) z zastosowaniem 12-stanowiskowego mineralizatora mikrofalowego Speedwave Four

Badania in vitro (na wybranych hodowlach komórkowych ssaków)

Ocena cytotoksyczności

1.

Test z resazuryną / test MTT (ocena aktywności mitochondriów), oznaczenia z zastosowaniem czytnika mikropłytek Synergy 2

2.

Test pochłaniania czerwieni obojętnej określający integralność błon lizosomalnych, oznaczenia z zastosowaniem czytnika mikropłytek Synergy 2

3.

Test z błękitem trypanu oceniający integralność błony komórkowej

4.

Test z sulforodaminą B określający całkowitą zawartość białka w komórce, oznaczenia z zastosowaniem czytnika mikropłytek Synergy 2

Identyfikacja apoptozy

1.

Barwienie oranżem akrydyny i bromkiem etydyny (analiza morfologii i zliczanie wybarwionych komórek w mikroskopie fluorescencyjnym)

2.

Test oceniający uszkodzenie błon mitochondriów: uwalnianie cytochromu c (oznaczenia techniką ELISA z zastosowaniem czytnika mikropłytek z płuczką i wytrząsarką mikropłytkową)

3.

Oznaczanie wybranych markerów apoptozy (Bcl-2, Bax, p53) techniką ELISA z zastosowaniem czytnika mikropłytek Synergy 2 z płuczką i wytrząsarką mikropłytkową

4.

Oznaczanie aktywności enzymatycznej kaspazy-3 z wykorzystaniem fluorogenicznego substratu Ac-DEVD-AMC (acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-7-amido-4-metyl-coumarin) dla kaspazy 3 z zastosowaniem czytnika mikropłytek Synergy 2

5.

Identyfikacja ilościowa komórek apoptotycznych metodą cytometrii przepływowej z zastosowaniem cytometru przepływowego MACSQuant Analyzer 10

Badanie stresu oksydacyjnego

1.

Oznaczanie stężenia H2O2 metodą kolorymetryczną i fluorymetryczną z zastosowaniem czytnika mikropłytek Synergy 2

2.

Oznaczanie glutationu całkowitego metodą kolorymetryczną z zastosowaniem czytnika mikropłytek Synergy 2

3.

Oznaczanie aktywności wybranych enzymów antyoksydacyjnych metodą kolorymetryczną z zastosowaniem czytnika mikropłytek Synergy 2

4.

Test z dwuoctanem dwuchlorofluoresceiny w pomiarach fluorymetryczych przy zastosowaniu czytnika mikropłytek Synergy 2

Inne

1.

Ocena morfologii komórek przy użyciu mikroskopu z kontrastem fazowym

2.

Wyznaczanie wartości IC50 w programie GraphPad Prism

 

Współpraca:

Pracownia współpracuje z jednostkami naukowymi w zakresie badań związanych z toksykologią komórkową i doświadczalną.

 1. Współpraca z Katedrą Zdrowia Publicznego, Dietetyki i Chorób Cywilizacyjnych Wydziału Medycznego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
 2. Współpraca z Kliniką Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku oraz z Zakładem Transplantologii Klinicznej UM w Lublinie.
 3. Współpraca z 1 Wojskowym Szpitalem Klinicznym / UM w Lublinie
 4. Instytut Nauk Biologicznych UMCS
 5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

 

Wybrane publikacje

 1. Ścibior A., Kurus J. 2019. Vanadium and oxidative stress markers - in vivo model: a review. Med. Chem., [IF5-letni3.519; MNiSW201640], doi: 10.2174/0929867326666190108112255, in press

 

 1. Ścibior A., Adamczyk A., Gołębiowska D., Kurus J. 2018b. Evaluation of lipid peroxidation and the level of some elements in rat erythrocytes during separate and combined vanadium and magnesium administration. Biol. Int., 293: 1-10 [IF5-letni3.308; MNiSW201630]

 

 1. Ścibior A., Gołębiowska D., Adamczyk A., Kurus J., Staniszewska M., Sadok I. 2018a. Evaluation of lipid peroxidation and antioxidant defense mechanisms in the bone of rats in conditions of separate and combined administration of vanadium (V) and magnesium (Mg). Biol. Int., 284: 112-125 [IF5-letni3.308; MNiSW201630]

 

 1. Ścibior A. 2016. Vanadium (V) and magnesium (Mg) - In vivo interactions: A review. Biol. Int., 258: 214-233 [IF5-letni3.308; MNiSW201630]

 

 1. Ścibior A., Llopis J., Holder A.A., Altamirano-Lozano M. 2016. Vanadium Toxicological Potential versus Its Pharmacological Activity: New Developments and Research. Med. Cell. Longev., vol. 2016: 7612347 [IF20164.593; MNiSW201630]

 

 1. Ścibior A., Adamczyk A., Mroczka, R., Niedźwiecka I., Gołębiowska D., Fornal E. 2014. Effects of vanadium (V) and magnesium (Mg) on rat bone tissue: bone mineral status and micromorphology. Consequences of V-Mg interactions. Metallomics, 6: 2260-2278 [IF5-letni847; MNiSW201630]

 

 1. Ścibior A., Adamczyk A., Gołębiowska D., Niedźwiecka I., Fornal E. 2014. The influence of combined magnesium and vanadate administration on the level of some elements in rats’ tissues: V-Mg interactions and the role of iron essential protein DMT-1 in the mechanism underlying altered tissues iron level. Metallomics, 6: 907-920 [IF5-letni847; MNiSW201630]

 

 1. Ścibior A., Gołębiowska D., Adamczyk A., Niedźwiecka I., Fornal E. 2014. The renal effects of vanadate exposure: potential biomarkers and oxidative stress as a mechanism of functional renal disorders – preliminary studies. BioMed Res. Int., numer specjalny: Prooxidant Mechanisms in Toxicology (POMT), vol. 2014, 1-15 [IF2016476; MNiSW201625]

 

 1. Ścibior A., Gołębiowska D., Niedźwiecka I. 2013. Magnesium can protect against vanadium-induced lipid peroxidation in the hepatic tissue. Med. Cell. Longev., numer specjalny: Lipid Peroxidation Products in Human Health and Disease (LPPHHD), vol. 2013, 1-11 [IF20164.593; MNiSW201630]

 

 1. Ścibior A., Gołębiowska D., Niedźwiecka I., Adamczyk A. 2013. Inhibitory and stimulating effect of magnesium on vanadate-induced lipid peroxidation under in vitro Indian J. Exp. Biol.,51: 721-731 [IF20151.165; MNiSW201620]

 

 1. Ścibior A., Adamczyk A., Gołębiowska D., Niedźwiecka I. 2012. Effect of 12-week vanadate and magnesium co-administration on chosen haematological parameters as well as on some indices of iron and copper metabolism and biomarkers of oxidative stress in rats. Toxicol. Pharmacol., 34: 235-252 [IF5-letni2.405; MNiSW201625]

 

 1. Ścibior A., Zaporowska H. 2010. Effects of combined vanadate and magnesium treatment on erythrocyte antioxidant defence system in rats. Toxicol. Pharmacol., 30: 153-161 [IF5-letni2.405; MNiSW201625]

 

 1. Ścibior A., Zaporowska H., Niedźwiecka I. 2010. Lipid peroxidation in the kidney of rats treated with V and/or Mg in drinking water. Appl. Toxicol., 30: 487-496 [IF20163.159; MNiSW201630]

 

 1. Ścibior A., Zaporowska H., Wolińska A, Ostrowski J. 2010. Antioxidant enzyme activity and lipid peroxidation in the blood of rats co-treated with vanadium (V+5) and chromium (Cr+3). Biol. Toxicol., 26: 509-526 [IF20162.333; MNiSW201625]

 

 1. Ścibior A., Zaporowska H., Niedźwiecka I. 2009. Lipid peroxidation in the liver of rats treated with V and/or Mg in drinking water, Appl. Toxicol., 29: 619-628 [IF20163.159; MNiSW201630]

 

 1. Ścibior A., Zaporowska H. 2007. Effects of vanadium (V) and/or chromium (III) on L- ascorbic acid, glutathione as well as iron, zinc and copper levels in rat liver and kidney. Toxicol. Environ. Health, Part A, 70 (8): 696-704 [IF20162.731; MNiSW201625]

 

 1. Ścibior A., Zaporowska H., Ostrowski J., Banach A. 2006. Combined effect of vanadium(V) and chromium(III) on lipid peroxidation in liver and kidney of rats. Biol. Int., 159 (3): 213-222 [IF5-letni3.308; MNiSW201630]

 

 1. Ścibior A., Zaporowska H., Ostrowski J. 2006. Selected haematological and biochemical parameters of blood in rats after subchronic administration of vanadium and/or magnesium in drinking water. Environ. Contam. Toxicol., 51 (2): 287-295 [IF20162.467; MNiSW201625]

 

 1. Zwolak I. 2019. The role of selenium in arsenic and cadmium toxicity: an updated review of scientific literature. Trace Elem. Res., https://doi.org/10.1007/s12011-019-01691-w, in press [IF2017 - 2.361; MNiSW2016 - 15]

 

 1. Zwolak I, Gołębiowska D. 2018. Protective activity of pyruvate against vanadium-dependent cytotoxicity in Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells. Ind. Health, [IF5-letni -1.899;MNiSW2016 - 25]

 

 1. Zwolak I. 2016. Comparison of three different cell viability assays for evaluation of vanadyl sulphate cytotoxicity in a Chinese hamster ovary K1 cell line.  Ind. Health, 32:1013-25 [IF5-letni - 1.899; MNiSW2016 - 25]
 2. Zwolak I. 2015. Increased cytotoxicity of vanadium to CHO-K1 cells in the presence of inorganic selenium.  Environ. Contam. Toxicol., 95: 593-598, [IF5-letni - 1.429;MNiSW2016 – 20]

 

 1. Zwolak I. 2015. Comparison of five different in vitro assays for assessment of sodium metavanadate cytotoxicity in Chinese hamster ovary cells (CHO-K1 line).  Ind. Health,31: 677-90 [IF5-letni - 1.899; MNiSW2016 – 25]

 

 1. Zwolak I. 2014. Vanadium carcinogenic, immunotoxic and neurotoxic effects: a review of in vitro studies.  Mech. Methods, 24: 1-12 [IF5-letni - 1.573;MNiSW2016 - 15]

 

 1. Zwolak I, Zaporowska H. 2012. Selenium interactions and toxicity: a review. Cell Biol. Toxicol., 28: 31-46 [IF5-letni -626;MNiSW2016 - 25]

 

 1. Zwolak I, Zaporowska H. 2009. Preliminary studies on the effects of zinc and selenium on vanadium-induced cytotoxicity in vitro. Acta Biol. Hung. 60: 55-67 [IF5-letni -581;MNiSW2016 - 15]

 

Aparatura, którą dysponuje Pracownia:

 1. Aparatura do mineralizacji materiału biologicznego i oznaczania pierwiastków:
 • ciśnieniowy mineralizator mikrofalowy z 12-stanowiskowym rotorem i monitoringiem temperatury oraz ciśnienia czujnikiem bezkontaktowym w każdym naczyniu z możliwością obserwacji przebiegu i odczytu (Berghof), model: Speedwave Four
 • spektrometr absorpcji atomowej z dwoma atomizerami (atomizacja płomieniowa / atomizacja elektrotermiczna w kuwecie) (Hitachi), model: Z-2000 w wersji TANDEM
 1. Aparatura do oznaczeń z zakresu chemii klinicznej:
 • automatyczny analizator jonoselektywny (Medica), model: EasyLyte Na/K/Cl
 • automatyczny analizator biochemiczny (Mindray), model: BS-120
 • automatyczny analizator biochemiczny z wyposażeniem (ERBA Diagnostics Mannheim GmbH), model: XL640
 • czytnik pasków do analizy moczu (ERBA Lachema), model: Laura Smart
 1. Aparatura do badań hematologicznych:
 • analizator hematologiczny z oprogramowaniem weterynaryjnym (Siemens), model: ADVIA 2120i
 • sumator do szpiku z wyposażeniem, model: SH 12/24
 1. Aparatura do oznaczeń parametrów biochemicznych techniką ELISA:
 • wielodetekcyjny czytnik mikropłytek (BioTek) umożliwiający pomiar absorbancji, fluorescencji, luminescencji i fluorescencji polaryzacyjnej, model: Synergy 2
 • płuczka mikropłytkowa (BioTek), model: Elx50
 • wytrząsarka mikropłytkowa z termostatem (Elmi Laboratory Equipment), model: DTS-4
 1. Aparatura do oznaczeń metodą cytometrii przepływowej:
 • cytometr przepływowy (Miltenyi Biotec), model: MACSQuant Analyzer 10
 1. Aparatura do badań in vitro:
 • inkubator CO2 z komorą z litej miedzi (Thermo Fisher Scientific), model: HERAcell 150i Cu
 • komora laminarna (Thermo Fisher Scientific), model: HERAsafe KS 12
 • badawczy mikroskop odwrócony (Olympus), model: Olympus IX73 z oprogramowaniem do analizy obrazu - CellSens Dimension
 1. Inne:
 • dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS (Hitachi), model: U-2900, z przystawką termostatującą (Hitachi), model: 2J1-0104 i termostatem cyrkulacyjnym (Julabo), model: ED-5
 1. Wyposażenie Zwierzętarni:
 • system klatek indywidualnie wentylowanych (IVC) dla szczurów z wyposażeniem (Green Line, Tecniplast)
 • szafy wentylowane (Scanbur), modele: Scantainer Z-11E
 • stacja wymiany klatek, model: CS5 Evo Plus
 • klatki metaboliczne dla szczurów z przystawką chłodzącą (Tecniplast)
 • stolik operacyjny z podstawą i kontrolerem temperatury (RWD Life Sciences)
 • lampa/lupa powiększającą z podstawą (Circus LUXO) i dodatkowymi soczewkami (4x i 6x)
 • precyzyjna waga z oprogramowaniem do ważenia zwierząt laboratoryjnych (szczurów) (Sartorius), model: CUBIS MSU 12012S-1CE-DO
 1. Sprzęt pomocniczy:
 • homogenizator ultradźwiękowy (Hielscher Ultrasonics GmbH), model: UP 50H
 • homogenizator mechaniczny z końcówką do homogenizacji kości (PRO Scientific Inc.), model: BioGen PRO200
 • waga analityczna (Radwag), model: XA 100 3Y.A
 • wagi precyzyjne (Radwag), modele: PS 210 R.2 i PS 2500 3.Y
 • wirówka z chłodzeniem (Thermo Fisher Scientific), model: Heraeus Megafuge 11R wyposażona w rotor kątowy, rotor mikrolitrowy hermetyczny i rotor do płytek mikrotitracyjnych
 • system oczyszczania wody (Hydrolab), model: HLP Spring 5R
 • termostat cyrkulacyjny (Thermo Fisher Scientific), model: Haake DC10-P5/U
 • zamrażarka głębokiego mrożenia (Thermo Fisher Scientific) z wyposażeniem do organizacji i przechowywania materiału biologicznego, model: HFU 486 Basic
 • chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna (Liebherr), model: LCv 4010
 • suszarka laboratoryjna (SlavisLab), model: TC240
 • łaźnia wodna z wytrząsarką (Memmert), model: WNB 14, SV1422
 • łaźnia olejowa (Memmert), model: ONE 45
 • dejonizator (Labopol), model: Polwater DL-100 V717
 • destylator, model: DEM-20
Autor: Emil Zięba
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2019, godz. 10:24 - Emil Zięba