INFORMACJE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA PRAKTYKI W ROKU AKADEMICKIM 2016/17

 

INFORMATION ABOUT ERASMUS+ MOBILITY FOR TRAINEESHIPS IN THE ACADEMIC YEAR 2016/17 (English version - click here1)

   

Program Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) oprócz wyjazdu na część studiów do zagranicznej uczelni, daje studentom również możliwość wyjazdu na praktykę zawodową do przedsiębiorstwa lub innej instytucji za granicą.

 

PROFIL praktyk

Praktyka musi być związana z kierunkiem studiów. Stypendium programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) przyznaje się w celu odbycia praktyki bezpośrednio związanej z przedmiotami przygotowującymi do wykonywania określonego zawodu. Nie może być to wyjazd dydaktyczny (związany z uczestnictwem w zajęciach). Praktyka może stanowić część programu studiów (praktyka obowiązkowa) albo dawać możliwość zdobycia dodatkowych umiejętności (praktyka nieobowiązkowa). Student odbywa praktykę w pełnym wymiarze godzin. Językiem roboczym praktyki nie może być język polski.

 

KTO może ubiegać się o stypendium?

O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy:

 - są zarejestrowani jako studenci KUL na kierunku studiów stacjonarnych/niestacjonarnych prowadzących do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (z wyjątkiem studiów podyplomowych)

- są na ostatnim roku studiów I, II lub III stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich (stacjonarnych lub niestacjonarnych) i złożyli swoją aplikację podczas ostatniego roku studiów do dnia obrony pracy / złożenia egzaminu dyplomowego

-  znają wymagany język obcy na poziomie minimum B1 lub wyższym wskazanym w Letter of Intent

- mają średnią ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów aktualnego etapu studiów (I stopnia, II stopnia czy III stopnia) co najmniej 3,7

-  nie przebywają w momencie wyjazdu na urlopie dziekańskim lub zdrowotnym

-  ubiegają się o praktykę, której tematyka jest zgodna z kierunkiem studiów

- wyjazd na praktykę nie powinien kolidować z ukończeniem studiów w terminie przewidywanym w planie studiów.

 

 UWAGA!

Studenci mają możliwość wyjazdu na studia lub praktykę za granicą na okres nieprzekraczający 12 miesięcy łącznie w każdym cyklu studiów (licencjackich, magisterskich* lub doktoranckich), niezależnie od rodzaju mobilności (studia czy praktyka zawodowa) i liczby okresów mobilności – dlatego też studenci, którzy już wyjeżdżali na praktykę czy studia w ramach programu Erasmus/Erasmus+ na wcześniejszym poziomie studiów są również uprawnieni do wyjazdu na studia w bieżącej rekrutacji. Osoby, które wyjeżdżały na studia i praktykę Erasmus/Erasmus+ na aktualnym etapie studiów mogą aplikować o ponowny wyjazd na tym samym etapie, pod warunkiem że ich pobyt za granicą łącznie nie przekroczy 12 miesięcy.

 

*Studenci jednolitych studiów magisterskich (prawo, psychologia, teologia) mają możliwość wyjazdu na praktykę i studia do 24 miesięcy łącznie w trakcie całych studiów.

 

Studenci ostatniego roku studiów (nie planujący kontynuacji studiów) są uprawnieni do aplikowania o wyjazd na praktykę, którą mogą odbyć już jako absolwenci w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów tj. od dnia złożenia egzaminu dyplomowego (w tym przypadku student musi złożyć swoją aplikację do dnia obrony pracy/ złożenia egzaminu dyplomowego).

 

Do JAKICH INSTYTUCJI można wyjechać?

Instytucje zapewniające praktyki muszą znajdować się w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (28 krajów UE oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwajcaria, Turcja i była Republika Macedonii) i mogą być nimi:

 • zagraniczne instytucje np. przedsiębiorstwa/firmy, muzea, biblioteki, szpitale itp.
 • placówki naukowo-badawcze
 • organizacje non-profit
 • jednostki administracji nie prowadzące nauczania zagranicznych szkół wyższych np. biblioteki, działy finansowe, dziekanaty, działy współpracy z zagranicą
 • zagraniczne szkoły (podstawowe, gimnazjalne, średnie) dla studentów kierunków i specjalności pedagogicznych
 • polskie instytucje posiadające siedzibę za granicą, z zastrzeżeniem, że językiem roboczym będzie język inny niż język polski.

 

 Nie można odbywać praktyk w:

 

NA JAK DŁUGO?

 Od 3 do 5 miesięcy w okresie od 15 września 2016 do 15 września 2017 (aplikujący w ostatniej turze – 02.01.2017-06.03.2017 mogą rozpocząć praktykę od 01.04.2017)

 

 Ile wynosi STYPENDIUM?

 Wysokość stawek na 1 mies. w zależności od kraju wyjazdu:

 Grupa I – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy - 600 EUR

Grupa II – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja - 500 EUR

Grupa III – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry - 400 EUR

 Stypendium programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe (Mobilność edukacyjna: KA1-HE) nie zakłada pokrycia pełnych kosztów związanych z pobytem za granicą. Część kosztów własnych ponosi student.

 Uwaga! Studenci, którzy będą pobierali stypendium socjalne w KUL w semestrze poprzedzającym wyjazd Erasmus+ otrzymają dodatkowo 100 euro miesięcznie. Studenci niepełnosprawni również mogą wnioskować o dodatkowe wsparcie finansowe. Całkowite stypendium dla studentów ze stypendium socjalnym oraz studentów niepełnosprawnych pochodzi z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) i jest wypłacane w PLN.

 

 JAK ZNALEŹĆ odpowiednią dla siebie ofertę?

Studenci samodzielnie poszukują przedsiębiorstwa, w którym chcieliby odbyć praktyki. W tym celu student wysyła do wybranej instytucji List Intencyjny (letter_of_intent) oraz erasmus+ traineeships information 16 17, który wyjaśnia instytucji przyjmującej szczegóły praktyki. List Intencyjny instytucja przyjmująca musi sporządzić na papierze firmowym, podpisać i przesłać faksem, mailem (skan) lub pocztą na adres Sekcji Obsługi Wymian Międzynarodowych Działu Współpracy z Zagranicą (dalej SOWM).

Studenci KUL mogą skorzystać z bazy kontaktów zamieszczonej przez Sekcję Obsługi Wymian Międzynarodowych Działu Współpracy z Zagranicą KUL (SOWM) na e-kul w Moodle (lewe środkowe menu) - Erasmus – wyjazdy na praktyki – ‘baza kontaktów SOWM’ lub znaleźć instytucję przyjmującą przeglądając:

 

Jakie DOKUMENTY należy złożyć?

 • Formularz zgłoszeniowy dostępny w SOWM (p. 202, 203) i tutaj formularz_zgloszeniowy
 • CV w języku polskim i obcym (języku odbywania praktyki) wraz z kserokopiami dokumentów, potwierdzającymi informacje zawarte w CV (zalecana forma CV - patrz Moodle na platformie e-kul) - bez kserokopii podstawowych dokumentów, np. legitymacji, dowodu, paszportu, świadectwa maturalnego czy prawa jazdy
 • Zaświadczenie o znajomości wymaganego języka obcego (może to być międzynarodowy certyfikat zdanego egzaminu językowego, zaświadczenie ukończonego kursu językowego, zaświadczenie ze SPNJO - konieczne jest wskazanie poziomu kursu oraz oceny końcowej z egzaminu) – nie dotyczy studentów neofilologii oraz studentów kierunków oferowanych w języku angielskim (europeistyka, filozofia). Studenci nie posiadający zaświadczenia o znajomości języka obcego mają również możliwość aplikowania. Wszyscy aplikujący studenci będą uczestniczyć w rozmowie kwalifikacyjnej w języku obcym.
 • List motywacyjny w języku obcym - języku odbywania praktyk (adresowany do instytucji przyjmującej)
 • letter_of_intent podpisany na papierze firmowym przez instytucję przyjmującą

 

 Termin składania aplikacji: od 02.01.2017 do 06.03.2017 w SOWM, p. 202 i 203 (gmach główny KUL)

 

WAŻNE LINKI

Koordynatorzy KUL

ZASADY_rekrutacji i kryteria selekcji na praktyki -  dokument dostępny w Moodle  na e-kulu

Zasady wyjazdów na praktyki w ramach Erasmus+ w roku 2016-2017 - dokument dostępny w Moodle  na e-kulu

 

KONTAKT W KUL

Sekcja Obsługi Wymian Międzynarodowych
Dział Współpracy z Zagranicą
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
mgr Renata Kras  marczak@kul.pl tel. 81 445-41-83
mgr Agnieszka Gleń, glen@kul.pl tel. 81 445-41-81