RODZAJE PRAKTYK
Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów jaki się studiuje. Stypendium programu Erasmus przyznaje się w celu odbycia praktyki bezpośrednio związanej z przedmiotami przygotowującymi do wykonywania określonego zawodu. Nie może być to wyjazd naukowo-badawczy ani dydaktyczny (związany z uczestnictwem w zajęciach).

Praktyka może być praktyką:

  • obowiązkową - stanowi integralną część programu studiów w KUL. Student będzie miał zagwarantowane zaliczenie praktyki zrealizowanej w instytucji przyjmującej jako równoważnej z okresem praktyk w kraju.
  • nieobowiązkową - chociaż nie jest integralną częścią studiów w KUL zostanie uznana jako przynosząca odpowiednie efekty kształcenia (zdobycie dodatkowych kompetencji i umiejętności).