Kryteria uprawniające do ubiegania się o stypendium:
Studenci KUL ubiegający się na wyjazd na praktykę w ramach programu Erasmus muszą spełnić następujące kryteria formalne:
- być oficjalnie zarejestrowani jako studenci KUL na kierunku studiów prowadzącym do uzyskania dyplomu studiów pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, chodzi tu o studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (nie dotyczy studiów podyplomowych)
- wcześniej nie korzystać z wyjazdu na praktykę Erasmusa.

Uwaga!   Studenci, którzy wyjeżdżali w latach wcześniejszych na studia w ramach programu Erasmus, są również uprawnieni do wyjazdu na praktykę

Kryteria selekcji kandydatów:
- dobra znajomość języka umożliwiająca aktywny udział w działalności instytucji przyjmującej,
- średnia ocen ze wszystkich zaliczonych semestrów studiów (co najmniej 3,7),
- zgodność tematyki praktyk z kierunkiem studiów,
- dodatkowe wymagania zgłoszone przez konkretną instytucję przyjmującą na praktykę  w liście intencyjnym.

Dodatkowo ze wszystkimi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w języku obcym. Terminy oraz lista osób na rozmowę zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń przy SOWM oraz przesłane emailowo. Rozmowa zostanie przeprowadzona przez pracowników Instytutów Filologii KUL oraz pracowników Działu Współpracy z Zagranicą (posiadających odpowiednie kwalifikacje do weryfikacji kompetencji językowych).

 

ZASADY REKRUTACJI I KRYTERIA SELEKCJI w roku 2010/2011.doc