Chrystus dzisiaj zmartwychwstał jako Bóg, jako dobry, jako nieśmiertelny. Nie cierpiał z konieczności, nie został przymuszony do zejścia z niebios, nie otrzymał zmartwychwstania jako nieoczekiwanego dobrodziejstwa wyświadczonego wbrew nadziei, ale znał koniec wszystkich swoich dokonań i ze względu na niego dał im początek. (...) Zszedł w życie tutaj, aby zapoczątkować także wspaniałą drogę ku górze, pozwolił, żeby Jego człowieczeństwo umarło, aby zapowiedzieć zmartwychwstanie, bowiem nie jak jeden ze zwykłych ludzi odważnie ośmielił się przyjąć śmierć, nie wiedząc, co go czeka, ale jak Bóg przyjął na siebie to, co miało nadejść, świadomie i znając cel.

Grzegorz z Nyssy, Homilia na Paschę

 

 

Szanowni Państwo,

 

Prawda o Zmartwychwstaniu Chrystusa zmieniła losy świata! Syn Boży z miłości do każdego człowieka zdecydował się na wcielenie i w konsekwencji na śmierć, aby przez swoje zmartwychwstanie rozbudzić w nas nadzieję naszego zmartwychwstania.

 

W tym trudnym czasie pandemii, gdy wszyscy wciąż jesteśmy pogrążeni w niepewności i trosce o bliskich, życzę Państwu silnego przekonania o Jego miłości i solidarności z nami aż po Krzyż. Niech radość zmartwychwstania, którą znowu będziemy mieli szczęście przeżywać w Noc Paschalną, odnowi nasze serca, niech rozbudzi w nas nadzieję na zwycięstwo Dobra i ożywi w nas troskę o ludzi wokół nas. Mimo wszystkich ograniczeń życzę Państwu radosnego świętowania!

 

Marek Lechniak

Dziekan Wydziału Filozofii KUL

 

Wielkanoc 2021

 

 

In English

 

 

 

Christ has risen today as a good and immortal God. He did not suffer of necessity, He was not forced to come down from heaven, He did not receive the resurrection as an unexpected blessing against hope, but He knew the end of all His accomplishments and He gave them a new beginning for the sake of His resurrection. (...) He entered His life here to initiate a wonderful path upward, He allowed His humanity to die in order to announce His resurrection. He did not boldly accept death as one of the ordinary people, not knowing what awaited Him, but as God He consciously took what was to come upon Himself, knowing the purpose thereof.

 

Gregory of Nyssa, Homily on the Passover

 

 

 

 

The truth about the Resurrection of Christ changed the fate of the world! The Son of God, out of love for every human being, decided to incarnate and consequently to die; so that through His resurrection He would give us hope of our resurrection.

 

In this difficult time of the pandemic, when we are all still immersed in uncertainty and concern for our loved ones, I wish you a strong belief in His love and His solidarity with us up to the Cross. May the joy of the resurrection, which we will be lucky to experience again at Easter, renew our hearts, awaken hope in us for the victory of Good, and revive our concern for those around us. Despite all the limitations I wish you a happy celebration!

 

Marek Lechniak

Dean of the Faculty of Philosophy CUL


Easter 2021

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 15.04.2021, godz. 16:51 - Andrzej Zykubek