Szanowni Państwo,

 

na kolejne ćwiczenia z prawa handlowego prosimy przygotować się do dyskusji w obrębie następujących zagadnień:

 

 1. Krajowy Rejestr Sądowy – pojęcie i funkcje.
 2. Podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców.
 3. Podmioty wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społeczno – zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 4. Podmioty wpisywane do rejestru dłużników niewypłacalnych.
 5. Struktura i treść rejestru przedsiębiorców.
 6. Zasady postępowania rejestrowego.
 7. Pojęcie i rodzaje wpisów; wpis a postanowienie zarządzające wpis.
 8. Jawność formalna rejestru przedsiębiorców.
 9. Jawność materialna rejestru przedsiębiorców.
 10. Postępowanie przymuszające.
 11. Postępowanie rejestrowe. 
 12. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)- pojęcie, funkcje.
 13. CEIDG - zakres podmiotowy.
 14. CEIDG - zakres przedmiotowy. 
 15. Postępowanie w sprawie wpisu do CEIDG.
 16. Domniemania związane z wpisem do CEIDG. 

 

Na kolejne zajęcia, poza aktami prawnymi, które zwykle powinniście Państwo posiadać na ćwiczeniach ( tj. KC, KPC, KSH ) prosimy zaopatrzyć się w ustawę  z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) oraz Ustawę z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej ( t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) 

 

 

  

Prosimy o przygotowanie kazusu:

 

Spółka Sztukmistrze z Lublina sp. z o.o. w Lublinie wniosła w dniu 10 grudnia 2012 roku powództwo o ustalenie nieważności umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu 5 maja 2012 roku z Markiem. W uzasadnieniu pozwu wskazała, że w jej imieniu umowa podpisana została przez Jana, który w dniu 4 kwietnia 2012 roku został odwołany z funkcji prokurenta spółki. Pozwany wniósł o oddalenie powództwa, podnosząc że podpisując umowę najmu zapoznał się z aktualnym odpisem KRS, z którego wynikało, że Jan jest wpisany do rejestru jako prokurent samoistny. Ponadto wskazał, że powód nigdy nie kwestionował ważności zawartej umowy.

 

Wskaż problemy występujące w kazusie. Podaj właściwe przepisy. Zaproponuj rozwiązanie.

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2014, godz. 08:54 - Piotr Kędzierski