Szanowni Państwo,na kolejne zajęcia proszę przygotować w grupach 3-5 kompletnych wniosków o rejestrację spółki jawnej (wypełnione formularze + umowa spółki + załączniki).

Oprócz tego proszę przygotować poniższe kazusy.

 

Uzupełniająco artykuł do przeczytania: P. Kędzierski, Zakres a sposób reprezentacji spółki jawnej, Monitor Prawa Handlowego 2014, Nr 3.

 

KAZUSY

 

  1. W umowie spółki PHU Siłacze M. Pudzian i wspólnicy spółka jawna w Kraśniku zawarto klauzulę o możliwości przeniesienia członkostwa. Spółka liczyła 3 wspólników: Mariusza, Krzysztofa i Aleksandra. Aleksander postanowił zbyć swój udział na rzecz Małgorzaty. W tym celu zawarł umowę w formie pisemnej, w której przeniósł na rzecz Małgorzaty swój udział. Po zawarciu umowy okazało się, że spółka jest zadłużona, a Aleksander był zobowiązany do zapłaty na rzecz kontrahentów spółki 20.000 złotych, a na rzecz samej spółki 5.000,00 złotych z tytułu udziału w stracie. Na dodatek wyszło na jaw, że Aleksander był wyłączony od reprezentacji i teraz spółka nie uznaje kompetencji Małgorzaty do działania w imieniu spółki. Oceń stan faktyczny. Jakie prawa i obowiązki przysługują Małgorzacie? Czy Aleksander odpowiada za zobowiązania spółki i zobowiązania wobec spółki?

  2. W umowie spółki OMEGA Nowakowie spółce jawnej w Zamościu postanowiono, że Maria i Wacław będą mieli łączną reprezentację dwuosobową, zaś Zenon będzie wyłączony od reprezentacji. Spółkę wpisano do KRS, ujawniając informację o reprezentacji spółki. W dniu 4 lipca 2018 roku Maria z Zenonem podpisali umowę o wykonanie mebli dla Kultowe meble sp. z o.o. w Poznaniu. Wacław zakwestionował umowę, wskazując że została ona podpisana wbrew ustalonym zasadom reprezentacji. Spółka z o.o. odpowiedziała, że umowa jest ważna, ponieważ wszyscy wspólnicy z mocy prawa mają prawo reprezentacji.

    Wskaż, w jaki sposób spółka jawna jest reprezentowana w obrocie i jakie są ograniczenia reprezentacji?

  3. Wspólnicy nowo zawiązanej spółki jawnej pod firmą M., T. Poczciwi „Usługi porządkowe” sp. j. w Radomiu jeszcze przed wpisaniem spółki do KRS, tj. w dniu 1 marca 2018 roku, zakupili na poczet nowej działalności 100 mopów do sprzątania. Spółka została wpisana 10 marca 2018 roku do rejestru przedsiębiorców. Sprzedawca, ponieważ nie otrzymał zapłaty za dostarczony spółce towar, w dniu 15 czerwca 2018 roku pozwał solidarnie o zapłatę wszystkich wspólników spółki jawnej. Sąd pierwszej instancji uwzględnił powództwo. Wszyscy pozwani wnieśli w tej sprawie apelacje, kwestionując swoją legitymację bierną i wskazując, że pozwanym w tej sprawie powinna być spółka jawna, która już przed wniesieniem pozwu w tej sprawie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Oceń zasadność wniesionej apelacji. Czy spółka jest współodpowiedzialna za zobowiązania i ewentualnie na jakich zasadach?

  4. PAX SA w Rykach pozwała wszystkich wspólników „U Mileny” Siostry Kowalskie sp. j. we Włodawie o zapłatę 20.000 złotych z tytułu niezapłaconej ceny sprzedaży półproduktów gastronomicznych na rzecz spółki. Wyrokiem z dnia 6 sierpnia 2017 roku sąd rejonowy zasądził solidarnie od wszystkich pozwanych cenę sprzedaży. Jedna z sióstr Kowalskich wniosła apelację, podnosząc, po pierwsze, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki dopóki egzekucja z majątku spółki nie okaże się bezskuteczna, a po drugie, że spółce przysługuje wierzytelność wobec powoda na kwotę 50.000 złotych z tytułu kary umownej za opóźnienie w dostawie produktów. Powód w odpowiedzi na apelację, wskazał, że zarzuty są spóźnione i w obliczu przepisów k.s.h. niezasadne. Jaki wyrok może zapaść w II instancji?

  5. Piotr S., działając w imieniu spółki jawnej, której jest wspólnikiem, pozwał Daniela K. o zapłatę 10.000 złotych z tytułu długów wobec spółki. Daniel K. nie kwestionował długu. Przed sądem podał jedynie, że Piotr S. winien jest mu „tę samą kwotę” i nie czuje się w obowiązku, by płacić na rzecz „jego spółki”. Oceń zasadność zarzutu.

  6. Wierzyciel dysponuje tytułem egzekucyjnym – wyrokiem z dnia 24 czerwca 2018 roku przeciwko Minizoo Piotr Chomik i wspólnicy spółce jawnej w Niedrzwicy Kościelnej. Sprawa o zapłatę toczyła się od 7 stycznia 2017 roku. W toku postępowania ze spółki odszedł wspólnik Krzysztof Szczur. Wierzyciel w dniu 1 września 2018 roku wystąpił o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko Piotrowi Chomikowi i Krzysztofowi Szczurowi oraz innym wspólnikom, wskazując że egzekucja z majątku spółki nie przyniesie rezultatu, albowiem w innej sprawie stwierdzono brak majątku spółki. Referendarz sądowy odmówił nadania klauzuli wykonalności przeciwko Krzysztofowi Szczurowi, ponieważ nie jest on już wspólnikiem spółki. Czy referendarz postąpił prawidłowo? Czy mógł nadać klauzulę przeciwko Piotrowi Chomikowi? 

  7. Krystyna i Bożena prowadziły zakład fryzjerski w formie spółki jawnej. Z uwagi na to, że interesy nie wiodły się, wspólniczki postanowiły zmienić przedmiot działalności i zacząć prowadzić restaurację. Zadecydowały jednak, że najpierw muszą sprzedać dotychczasowe przedsiębiorstwo. Pewnego dnia, Krystyna, za namową kolegi, zawarła z nim umowę sprzedaży przedsiębiorstwa w stosownej formie. Bożena, która nie cierpiała kolegi Krystyny, zakwestionowała skuteczność umowy, twierdząc, że Krystyna nie konsultowała z nią tej decyzji, a jest to wszak czynność, która przekracza zwykły zarząd. Kolega Krystyny, Wiesław zwrócił się do Ciebie o poradę.

  8. W dniu 1 lipca 2016 roku Wojciech wypowiedział umowę spółki jawnej na koniec 2016 roku. Pozostali wspólnicy nie mogli porozumieć się co do kontynuowania działalności. Do dnia 31 grudnia 2016 roku nie podjęli żadnej decyzji, prowadząc cały czas przedsiębiorstwo. W dniu 10 stycznia 2017 roku Wojciech zgłosił do sądu rejestrowego rozwiązanie spółki i wskazał między innymi siebie jako likwidatora spółki. Referendarz sądowy postanowił dokonać wpisu. Pozostali wspólnicy wnieśli skargę na orzeczenie referendarza, wskazując po pierwsze, że spółka milcząco została przedłużona, a pod drugie, że Wojciech wystąpił ze spółki i nie może być jej likwidatorem. Oceń decyzję referendarza.

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2018, godz. 17:52 - Piotr Kędzierski