Szanowni Państwo,

 

na kolejne ćwiczenia z prawa handlowego prosimy przygotować się do dyskusji w obrębie następujących zagadnień:

 

 1. Krajowy Rejestr Sądowy – pojęcie i funkcje.
 2. Podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców.
 3. Podmioty wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społeczno – zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
 4. Podmioty wpisywane do rejestru dłużników niewypłacalnych.
 5. Struktura i treść rejestru przedsiębiorców.
 6. Zasady postępowania rejestrowego.
 7. Pojęcie i rodzaje wpisów; wpis a postanowienie zarządzające wpis.
 8. Jawność formalna rejestru przedsiębiorców.
 9. Jawność materialna rejestru przedsiębiorców.
 10. Postępowanie przymuszające.
 11. Postępowanie rejestrowe. 
 12. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)- pojęcie, funkcje.
 13. CEIDG - zakres podmiotowy.
 14. CEIDG - zakres przedmiotowy. 
 15. Postępowanie w sprawie wpisu do CEIDG.
 16. Domniemania związane z wpisem do CEIDG. 

 

Na kolejne zajęcia, poza aktami prawnymi, które zwykle powinniście Państwo posiadać na ćwiczeniach ( tj. KC, KPC, KSH ) prosimy zaopatrzyć się w Ustawę  z 20.08.1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym ( tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 168, poz. 1186 ze zm.) oraz Ustawę z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej ( t. jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447) 

 

 

 

Na kolejne zajęcia prosimy przygotować kompletny wniosek o rejestrację spółki jawnej. W tym celu najrozsądniej będzie podzielić się na grupy tak, abyśmy na zajęciach dysponowali 4-6 wnioskami. Proszę też sporządzić umowę spółki jawnej przy założeniu, że każda z przygotowanych przez poszczególne grupy umów będzie różnić się sposobem reprezentacji (następujące warianty mogą być rozważane: wyłączenie niektórych wspólników od reprezentacji, wprowadzenie reprezentacji mieszanej, próba zróżnicowania reprezentacji  na samodzielną i łączną w zależności od czynności które mają być wykonywane).

 

 

 

Dodatkowo prosimy o przygotowanie rozwiązania kazusu:

 

 

 

W dniu 29 czerwca 2010r. Domy Handlowe sp. z o.o.  reprezentowana przez ówczesnego prezesa zarządu Andrzeja Sławka zawarła w formie aktu notarialnego z Atlanta Sp. z o.o. warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. Następnie w dniu 6 lipca 2010r. na podstawie uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Domy Handlowe Sp. z o.o. Andrzej Sławek został odwołany z funkcji prezesa zarządu, a w jego miejsce powołano Jerzego Romka. W dniu 25 lipca 2010 r. Andrzej Sławek, nie będąc już prezesem jednoosobowego zarządu Domy Handlowe sp. z o.o., reprezentował tę spółkę przy zawarciu z Atlanta Sp. z o.o. w  umowy sprzedaży użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku.

Następnie 10.01.2011r. Bud-System Sp. z o.o. w pozwie przeciwko spółkom będącym stronom w/w umowy wniosła o stwierdzenie jej nieważności i zasądzenia kosztów postępowania. W uzasadnieniu pozwu powódka wskazała, że przy zawarciu przedmiotowej umowy Domy Handlowe Sp. o.o. była reprezentowana przez odwołanego członka zarządu, a w związku z tym umowa jest nieważna na podstawie art. 39 § 1 i 58 § 1KC

Pełnomocnik Domy Handlowe Sp. z o.o. w odpowiedzi na pozew złożonej w trzech egzemplarzach w biurze podawczym Sądu Okręgowego w Lublinie, wniósł o oddalenie powództwa wskazując, że  sporna umowa nie jest nieważna, lecz dotknięta jest sankcją bezskuteczności zawieszonej.  

Podczas pierwszej rozprawy, pełnomocnik Atlanta Sp. z o.o. zakwestionował w całości argumentację prawno – merytoryczną powoda  i wniósł o oddalenie powództwa.

Jakie rozstrzygnięcie powinien wydać sąd I instancji??

Oceń powyższą sytuację w kontekście zasady  jawności materialnej wynikającej z ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

mgr Michał Hałasa

mgr Piotr Kędzierski

 

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2015, godz. 08:01 - Piotr Kędzierski