Szanowni Państwo,

 

na kolejne ćwiczenia z prawa handlowego prosimy przygotować się do dyskusji w obrębie następujących zagadnień:

 

  1. Spółka jawna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.

  2. Powstanie spółki jawnej; przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną.

  3. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki jawnej.

  4. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jawnej.

  5. Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i obowiązków.

  6. Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej; zasady rozliczenia ze wspólnikiem występującym.

  7. Rozwiązanie spółki jawnej – pojęcie, przyczyny, skutki.

  8. Likwidacja spółki jawnej.

Uzupełniająco artykuł do przeczytania: P. Kędzierski, Zakres a sposób reprezentacji spółki jawnej, Monitor Prawa Handlowego 2014, Nr 3.

 

Do przygotowania kazusy:

 

 

1)

Kowalstwo artystyczne Kowal spółka jawna w Chełmie ma dwóch wspólników: Jana Kowala i Marię Kowal. Jan Kowal został pozwany przez ART spółkę akcyjną w Łodzi o zapłatę 35.000 złotych. Wierzytelność wynika z niezapłaconej faktury za wykonanie przez powodową spółkę na rzecz spółki jawnej usług projektowych.

Pozwany Jan Kowal broni się zarzutem braku biernej legitymacji materialnej, ponieważ dochodzone roszczenie przysługuje wobec spółki a nie wspólnika. Podnosi ponadto zarzut potrącenia wierzytelności, jakie spółce jawnej przysługują względem spółki akcyjnej z tytułu wynagrodzenia za wykonane dzieło w wysokości 40.000 złotych.

Powodowa spółka, odnosząc się do zarzutów, wskazała na nieograniczoną odpowiedzialność wspólników za długi spółki. Po drugie, nie zgodziła się z zasadnością zarzutu potrącenia, ponieważ pozwany nie jest uprawniony do jego zgłoszenia.Oceń zarzuty. Omów zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki jawnej.

 

2)

Wierzyciel dysponuje tytułem egzekucyjnym przeciwko Minizoo Piotr Chomik i wspólnicy spółce jawnej w Niedrzwicy Kościelnej oraz Piotrowi Chomikowi i Krzysztofowi Szczurowi. Pełnomocnik wierzyciela wniósł do sądu o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu w całości. Referendarz sądowy w wydziale gospodarczym nadał klauzulę wykonalności zgodnie z żądaniem i przyznał koszty postępowania w wysokości 120 złotych. Dłużnicy Piotr Chomik i Krzysztof Szczur wnieśli skargę na orzeczenie referendarza, kwestionując swoją odpowiedzialność za długi spółki. Czy odniesie ona skutek?

 

3) 

Spółka jawna, przed uzyskaniem wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, jako kupujący, zawarła umowę sprzedaży. Umowa w imieniu spółki podpisana została przez wszystkich jej wspólników.

Sprzedawca, ponieważ nie otrzymał zapłaty za dostarczony spółce towar, pozwał solidarnie o zapłatę wszystkich wspólników spółki jawnej.

Sąd pierwszej instancji uwzględnił powództwo.

Wszyscy pozwani wnieśli w tej sprawie apelacje, kwestionując swoją legitymację bierną i wskazując, że pozwanym w tej sprawie powinna być spółka jawna, która już przed wniesieniem pozwu w tej sprawie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

Oceń zasadność wniesionej apelacji. Czy spółka jest współodpowiedzialna za zobowiązania i ewentualnie na jakich zasadach?

 

 4)

W umowie spółki jawnej Rodzina i Przyjaciele Kowalscy i Nowakowie sp. jawna w Kraśniku, której wspólnikami są Adam Nowak, Maria Nowak, Tadeusz Kowalski, postanowiono, że do reprezentowania spółki niezbędne jest złożenie zgodnych oświadczeń woli przez Adama Nowaka i Tadeusza Nowaka, zaś Maria Nowak jest wyłączona od reprezentacji. Wniosek o rejestrację spółki został zwrócony przez referendarza jako wadliwie wypełniony: referendarz wskazał, że wspólnicy winni ujawnić także Marię Nowak jako uprawnioną do reprezentacji, ponieważ wyłączenie ma charakter wewnętrzny, nieskuteczny wobec osób trzecich.

 

Oceń decyzję referendarza.


 5)

Tomek i Romek wspólnicy spółki jawnej zgodzili się, aby Romek przeniósł własność swojego udziału w spółce na rzecz Zofii. Umowa spółki nie zawierała postanowień o rozporządzaniu udziałami. Romek i Zofia podpisali umowę sprzedaży udziału. Sąd rejestrowy oddalił wniosek o wpis zmiany wspólników, podając, że w celu przystąpienia nowego wspólnika w miejsce dotychczasowego powinno dojść do zmiany umowy spółki.

Oceń stan faktyczny, omów sposoby modyfikacji składu osobowego spółki jawnej.

 

6)

Krystyna i Bożena prowadziły zakład fryzjerski w formie spółki jawnej. Z uwagi na to, że interesy nie wiodły się, wspólniczki postanowiły zmienić przedmiot działalności i zacząć prowadzić restaurację. Zadecydowały jednak, że najpierw muszą sprzedać dotychczasowe przedsiębiorstwo. Pewnego dnia, Krystyna, za namową kolegi, zawarła z nim umowę sprzedaży przedsiębiorstwa w stosownej formie. Bożena, która nie cierpiała kolegi Krystyny, zakwestionowała skuteczność umowy, twierdząc, że Krystyna nie konsultowała z nią tej decyzji, a jest to wszak czynność, która przekracza zwykły zarząd. Kolega Krystyny, Wiesław zwrócił się do Ciebie o poradę.

 

 

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 31.10.2016, godz. 19:04 - Piotr Kędzierski