Szanowni Państwo,
na kolejne ćwiczenia z prawa handlowego prosimy przygotować się do dyskusji w obrębie następujących zagadnień:

 1. Zmiany składu osobowego spółki jawnej; przeniesienie ogółu praw i obowiązków.
 2. Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej; zasady rozliczenia ze wspólnikiem występującym.
 3. Rozwiązanie spółki jawnej – pojęcie, przyczyny, skutki.
 4. Likwidacja spółki jawnej.
 5. Spółka partnerska – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
 6. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej.
 7. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej.
 8. Przyczyny rozwiązania spółki a przyczyny wystąpienia partnera.

 

Prosimy także przygotować umowę spółki jawnej odpowiadającą wymaganiom przewidzianym w art 25 ksh. oraz uwzględniającą  poniższe okolicznosci:

 

 1. Umowa powinna być zawarta przez 4 wspólników.
 2. Przedmiotem  działalności spółki jest: sekcja 33, 41,42,43 PKD
 3. Wspólnicy zobowiązują się wnieść do spółki wkłady pieniężne i niepieniężne.
 4. Jeden ze wspólników wnosi do spółki tytułem wkładu przedsiębiorstwo.
 5. Udział kapitałowy każdego ze wspólników jest różny.
 6. Spółka posiada zmodyfikowany  ( w stosunku do wskazanego w art. 29 ksh ) sposób reprezentacji.
 7. Umowa spółki zawiera klauzulę wyłączającą jednomyślność wspólników w każdym wypadku.
 8. Wspólnicy postanawiają przeznaczyć część zysku za 4 kolejne lata obrotowe  na cele inwestycyjne.
 9. Wspólnicy uczestniczą w stracie proporcjonalnie do wartości wniesionych wkładów.
 10. Wspólnik, który wniósł do spółki tytułem wkładu przedsiębiorstwo nie uczestniczy w stracie.
 11. Umowa spółki posiada zapisy regulujące przystąpienie oraz ustąpienie wspólnika ze spółki.
 12. Umowa spółki zawiera klauzule następstwa.
 13. Umowa spółki przewiduje,  że w  wypadku likwidacji, likwidatorami stają się wspólnicy mający prawo prowadzenia spraw i reprezentacji spółki.
 14. Wspólnicy w umowie spółki ustanawiają prokurenta  w osobie Jana Kowalskiego.

 

 Na kolejnych zajęciach może odbyć się wejściówka obejmująca swym zakresem materiał omówiony na wykładzie oraz ćwiczeniach poświęconych instytucjom  spółki cywilnej i spółki jawnej.

 

mgr Michał Hałasa

mgr Rafał Ostrowski

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 12.11.2011, godz. 10:58 - Michał Hałasa