Szanowni Państwo,

 

 

 

na kolejne ćwiczenia z prawa handlowego prosimy przygotować się do dyskusji w obrębie następujących zagadnień:

 

 

 1. Powstanie spółki z o.o.
 2. Spółka z o.o. w organizacji – pojęcie, charakter prawny, zasady funkcjonowania.
 3. Kapitał zakładowy spółki z o.o. – istota i funkcje; kapitał zakładowy a inne kapitały (fundusze) spółki.
 4. Tryb i sposoby podwyższenia kapitału zakładowego spółki z o.o.
 5. Podwyższenie kapitału zakładowego na mocy dotychczasowych postanowień umowy spółki.
 6. Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych oraz w drodze konwersji wierzytelności na udziały.  
 7. Tryb i sposoby obniżenia kapitału zakładowego.

 

Bardzo prosimy o również o przygotowanie rozwiązania następujących kazusów:

 

 1. Stowarzyszenie Bractwo Miłosierdzia i Archidiecezja Lubelska zawarły umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Hospicjum św. Józefa sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest prowadzenie hospicjum. Po zarejestrowaniu spółka złożyła wniosek o przyznanie jej statusu organizacji pożytku publicznego. Sąd rejestrowy odmówił uzasadniając to tym, że status taki nie może być przyznany spółce kapitałowej. Czy stanowisko sądu jest zasadne?
 2. W umowie 4Fan sp. z o.o. określono kapitał zakładowy w wysokości 10 000 000 zł., zaś wkłady wspólników miały być uiszczone w gotówce. Do wniosku o wpis zarząd spółki dołączył oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały w całości uiszczone na konto spółki. Sąd rejestrowy wezwał zarząd do złożenia wyciągu z konta spółki w terminie 7 dni, pod rygorem odmowy wpisu. Czy słusznie?
 3. W umowie Maxim sp. z o.o. Marek tytułem swojego wkładu ustanowił na rzecz spółki prawo użytkowania nieruchomości – działki nr 1345/43 położonej w Świdniku. Sąd rejestrowy odmówił rejestracji spółki z argumentacją, że użytkowanie nie może być wkładem wspólnika do spółki. Czy słusznie?
 4. Janusz jest wspólnikiem spółki z o.o. W umowie spółki zobowiązał się wnieść do spółki własność nieruchomości oznaczonej nr działki 234/3 położonej w Lublinie, na której posadowiona jest wiata magazynowa. Zarząd spółki złożył wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wpis spółki w dziale II KW jako właściciela tej nieruchomości. Sąd oddalił jednak wniosek o wpis argumentując, że do wniosku nie załączono umowy o skutku rozporządzającym pomiędzy wspólnikiem, a spółką, w związku z czym spółka nie stała się właścicielem nieruchomości. Czy stanowisko sądu jest trafne?
 5. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została zawarta 23 lipca 2008 r., a do KRS spółka została wpisana w dniu 10 sierpnia 2008 r. Angelika objęła w niej 150 udziałów o wartości 1 000 zł. każdy. Umową z dnia 30 lipca 2008 r. zobowiązała się przenieść na rzecz Mariana 25 udziałów w spółce. Czy umowa jest ważna?
 6. W spółce z o.o. w organizacji wspólnicy jednomyślną uchwałą ustanowili Jana pełnomocnikiem spółki. Jan chcąc nabyć dla spółki w organizacji nieruchomość udał się do notariusz Teresy, celem jej zakupu od Jerzego. Notariusz odmówiła dokonania czynności z uwagi na brak pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. W zażaleniu na odmowę dokonania czynności notarialnej Jan działając w imieniu spółki w organizacji, twierdzi, że pełnomocnik spółki w organizacji ustanowiony  jednomyślną uchwałą wspólników zastępuje zarząd, co wyklucza stosowanie przepisów o formie pełnomocnictwa. Ponadto wskazywał na praktyczne trudności w udzieleniu mu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego. Proszę ocenić zasadność zażalenia.
 7. W akcie notarialnym zawierającym umowę spółki nie ustanowiono pierwszego zarządu. Przed zarejestrowaniem spółki zgromadzenie wspólników bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, wybrało pierwszy skład zarządu. Sąd rejestrowy wezwał spółkę do usunięcia braku wnioksu przez ustanowienie zarządu jednomyślną uchwałą wspólników, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu oddalił wniosek o jej zarejestrowanie. Proszę ocenić zasadność stanowiska sądu rejestrowego.
 8. W akcie notarialnym zawierającym umowę spółki ustanowiono pierwszy zarząd. Po zarejestrowaniu spółki zgromadzenie wspólników bezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, zmieniło skład zarządu. Sąd rejestrowy odmówił zarejestrowania zmiany składu zarządu. W uzasadnieniu wyjaśnił, iż skoro pierwszy skład zarządu ustanowiony został w akcie notarialnym obejmującym umowę spółki, to zmiana osób wchodzących w skład zarządu wymaga także zmiany umowy spółki. Proszę ocenić zasadność stanowiska sądu rejestrowego.
 9. Zgromadzenie wspólników Magic sp. z o.o. dokonało zmiany umowy spółki w zakresie jej firmy w ten sposób, że firma miała brzmieć Magik sp. z o.o. Za uchwałą głosowała wymagana przez umowę większość 2/3 wszystkich wspólników przy sprzeciwie niewielkiej części z nich. Sąd rejestrowy odmówił wpisania zmiany agrumentując, że zmiana umowy spółki w organizacji wymaga jednomyślności wspólników. Czy to trafne stanowisko?
 10. Spółka z o.o. w organizacji zawarła szereg umów związanych z przygotowaniem przyszłej działalności gospodarczej. Umowę zakupu sieci komputerów za cenę 50 tys. zł. podpisali dwaj członkowie zarządu. Ponieważ spółka w organizacji nie zapłaciła należności sprzedawcy, ten zażądał jej zasądzenia solidarnie od spółki w organizacji i wszystkich członków zarządu. Czy zasadnie?
 11. W umowie Pro Profit Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarto postanowienie, że wszystkie udziały wspólników (każdy wspólnik może mieć ich więcej niż jeden) są równe, a dodatkowo są ponumerowane. Z kolei każdemu numerowi przyporządkowane jest zaświadczenie wystawione przez spółkę, które umowa określa jako „certyfikat uczestnictwa”. Certyfikat ten zawiera dane dotyczące spółki oraz numer dokumentu. Sąd rejestrowy wezwał spółkę do zmiany umowy, pod rygorem oddalenia wniosku o wpis wskazując, że na udziały w spółce z o.o. nie można wystawiać papierów wartościowych. Ponieważ spółka umowy nie zmieniła sąd odmówił wpisu. Czy słusznie?
 12. Piotr, Tomasz i Maria są wspólnikami Hipodrom sp. z o.o. Umowa spółki uprzywilejowuje co do dywidendy (w maksymalnym zakresie) wszystkie udziały w spółce. Sąd rejestrowy odmówił rejestracji stwierdzając, że taki przywilej nie jest dopuszczalny, ponieważ w istocie niczego nie zmienia. Oceń prawidłowość orzeczenia.
 13. Młyny i spichlerze Lubelszczyzny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zajmuje się przetwórstwem zbóż. Część jej wspólników to lokalni rolnicy – producenci zbóż. W umowie zastrzeżono, że każdy ze wspólników prowadzących gospodarstwo rolne zobowiązuje się do dostarczania spółce corocznie nie mniej niż 1000 q zboża w terminie do końca września każdego roku. W razie niewykonania tego obowiązku umowa zastrzega karę umowną w wysokości wartości 500 q żyta. Jeden ze wspólników Józef w czerwcu 2006 r. przekazał swoje gospodarstwo rolne następcy – synowi Marcinowi, który zmienił profil produkcji i zaczął produkować rzepak. W październiku 2007 r. spółka wezwała Józefa do dostarczenia wymaganej ilości żyta. W odpowiedzi na wezwanie Józef stwierdził, że nie jest w stanie spełnić świadczenia, ponieważ nie prowadzi już gospodarstwa. W następstwie tego spółka zażądała od niego zapłaty kwoty 265 000 zł. wraz z odsetkami od 1 października 2007 r. Ponieważ w wyznaczonym terminie Józef nie zapłacił spółka wystąpiła z powództwem do sądu gospodarczego, który wydał nakaz zapłaty. Józef przychodzi do Pana (Pani) z odpisem pozwu, nakazem zapłaty i pytaniem, co robić? Czy ma szansę wygrać ten proces?
 14. W umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarte jest następujące postanowienie: „Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości 50% wartości nominalnej posiadanych udziałów. Wysokość i terminy dopłat oznaczane są w miarę potrzeby uchwałą zarządu. W razie zwłoki w uiszczeniu dopłaty wspólnik jest zobowiązany, niezależnie od zapłaty odsetek ustawowych, także do zapłaty kar umownych w wysokości 100 złotych za każdy dzień zwłoki. O zwrocie dopłat decyduje zarząd." Proszę ocenić wymienione postanowienia umowy i wskazać, czy są zgodne z prawem.
 15. Zgodnie z umową spółki z o.o. zbycie udziałów wymaga zgody spółki. Wspólnik Kazimierz zbył wszystkie posiadane przez siebie udziały na rzecz Heleny bez uzyskania zgody spółki. Oceń skuteczność umowy.
 16. Umowa spółki z o.o. „Omega-Bud", prowadząca działalność budowlaną, w której wspólnicy mogą mieć więcej udziałów, ogranicza zbycie udziałów w spółce w ten sposób, że zezwala na zbycie jedynie na rzecz osób mających uprawnienia do pełnienia funkcji kierowników robót, inspektorów nadzoru oraz będących architektami. Spadkobiercy Jana posiadającego w tej spółce 50 udziałów postanowili je sprzedać Jerzemu. Po dokonaniu transakcji nabywca zawiadomił zarząd spółki o nabyciu udziałów i zażądał wpisania do księgi udziałów. Zarząd spółki wezwał Jerzego do wykazania, że posiada uprawnienia opisane w umowie spółki, i po uzyskaniu przeczącej odpowiedzi odmówił uwzględnienia żądania. Czy stanowisko zarządu jest zasadne?
 17. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawiera postanowienie wyłączające możliwość wstąpienia do spółki spadkobierców zmarłego wspólnika. Umowa nie określa jednak warunków spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki. Zmarł jeden ze wspólników - Paweł. Zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę określającą warunki spłaty jego spadkobierców. Czy w opisanym stanie faktycznym wyłączenie spadkobierców zmarłego wspólnika jest skuteczne? Jaki wpływ na dziedziczenie i podział udziałów mogą mieć postanowienia umowy spółki?
 18. Tadeusz Witek jest wspólnikiem i jednocześnie członkiem rady nadzorczej spółki Magnus Instalacje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której posiada 1500 udziałów o wartości nominalnej 1 500 000 zł. Na jednej z imprez integracyjnych Witek „zapomniał się” z pracownicą działu technicznego panną Jolą. W następstwie tych zdarzeń sąd orzekł rozwód Witka z jego żona Elżbietą. W sprawie o podział majątku wnioskodawczyni Elżbieta Witek do podziału zgłosiła udziały w spółce, jak również domagała się, by udziały przyznać wyłącznie jej. Tadeusz Witek oponuje twierdząc, że po pierwsze udziały stanowią jego majątek osobisty, ponieważ nabył je częściowo za wygraną w Mulilotka, częściowo z wynagrodzenia za pracę i częściowo z darowizny, którą uzyskał od matki, a po drugie nawet gdyby uznać, że udziały stanowią majątek wspólny, to umowa spółki zawiera zastrzeżenie, że w przypadku gdy udziały objęte są wspólnością, wspólnikiem może być tylko jeden z małżonków. Zadanie: Panowie doradzają Elżbiecie Witek, Panie doradzają sądowi.
 19. Zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło jednomyślną uchwałę o zmianie umowy spółki przez wprowadzenie § 7 o następującej treści: „Kapitał zakładowy może być podniesiony do kwoty 100.000.000 zł. w terminie do końca 2010 r. w drodze uchwały zarządu, bez zmiany umowy spółki". Czy uchwała o tej treści może zostać zarejestrowana przez sąd rejestrowy?

 

mgr Michał Hałasa

mgr Piotr Kędzierski 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 30.11.2014, godz. 13:13 - Michał Hałasa