Dwoje kolejnych zajęć będzie poświęconych następującym zagadnieniom:

 1. Spółka partnerska – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
 2. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki partnerskiej.
 3. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej.
 4. Przyczyny rozwiązania spółki a przyczyny wystąpienia partnera.
 5. Spółka komandytowa – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
 6. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowej.
 7. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności komandytariusza.
 8. Prawa i obowiązki komandytariusza.
 9. Spółka komandytowo-akcyjna – pojęcie, charakter prawny, zastosowanie gospodarcze.
 10. Prawa i obowiązki komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej.
 11. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej.
 12. Rada nadzorcza i walne zgromadzenie w spółce komandytowo-akcyjnej.

 

Kazusy do przygotowania:

 1. Notariusze Barbara i Teresa zawarły umowę spółki partnerskiej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. W paragrafie pierwszym umowy określiły, że firma spółki brzmi: „Barbara Kowalska i partnerka. Rejenci”. Barbara wniosła o rejestrację spółki do sądu rejestrowego w Lublinie. Postanowieniem z dnia 18 września 2018 roku sąd rejestrowy oddalił wniosek o rejestrację z powodu uchybień związanych z formą umowy spółki. Oceń decyzję sądu.
 2. Adwokaci Mytnik&Mytnik spółka partnerska w Lublinie wniosła o zasądzenie od Janusza Lechonia kwoty 20.000 złotych wynagrodzenia za świadczenie usług prawnych przy obsłudze jego przedsiębiorstwa. Janusz wniósł o oddalenie powództwa, podnosząc że tylko jeden z partnerów – adwokatów wykonywał prace na jego rzecz i zresztą robił to wadliwie. Janusz jako ewentualny podniósł zarzut potrącenia roszczenia powoda z wierzytelnością, jaka mu przysługuje wobec pracującego na jego rzecz adwokata w wysokości 50.000 złotych z tytułu rozliczeń umowy o produkcję mebli, jakie adwokat zamówił dla siebie w celu wyposażenia domu. Sąd oddalił powództwo z powodu braku legitymacji czynnej po stronie powodowej. Oceń stan prawny. Czy zarzut potrącenia mógł się ostać?
 3. Aplikant adwokacki Jędrzej odbywający praktykę w kancelarii prowadzonej w formie spółki partnerskiej, której wspólnikami są r.pr. Karol i adw. Piotr (patron Jędrzeja), prowadził sprawę jednego z klientów kancelarii. W I instancji zapadł wyrok niekorzystny dla klienta. Wyrok się uprawomocnił, ponieważ pełnomocnik przekroczył termin do wniesienia apelacji – w konsekwencji apelacja została odrzucona. Klient uważa, że sprawa była do wygrania w apelacji, ponieważ sąd nie odniósł się do zarzutu przedawnienia. Żąda odszkodowania. Od kogo będzie mógł się go domagać?
 1. W dwunastoosobowej spółce partnerskiej „DentalLux Malinowski i partnerzy. Stomatolodzy.” wspólnicy na zebraniu w dniu 1.9.2016 roku podjęli uchwałę o pozbawieniu partnera Jana, nieudolnego i cieszącego się złą opinią dentysty, prawa reprezentacji. Uchwała została podjęta 6 głosami „za” przy obecności 9 partnerów. Sąd rejestrowy wpisał pozbawienie do rejestru w dniu 15.9.2016 r. Ogłoszenie w MSiG miało miejsce 20.9.2016 roku. W dniu 7.10.2016 roku Jan zawarł umowę sprzedaży sprzętu medycznego. Spółka zakwestionowała ważność tej umowy. Jan uważa jednak, że bezprawnie, tj. niezgodnie z przepisami został pozbawiony prawa reprezentacji i w dalszym ciągu pozostaje umocowany do działania w imieniu spółki. Oceń stan prawny.
 2. Zgodnie z umową spółki partnerskiej „Kogut i partnerzy Lekarze i pielęgniarki" zajmującej się prowadzeniem szpitala w spółce winien być powołany zarząd składający się z trzech osób. Wspólnicy powołali w skład zarządu osoby spoza grona partnerów oraz „Real Estate Management" spółkę z o.o., której przedmiotem działalności jest zarządzanie innymi podmiotami. Sąd rejestrowy wezwał do zmiany składu osobowego zarządu, wskazując na jego niedopuszczalność. Czy słusznie?
 3. Miejskie śmieci sp. z o.o. w Lubartowie pozwała spółkę Eskulap. Kowalski i partnerzy – lekarze specjaliści oraz jej trzech partnerów o zapłatę kwoty 20.000 złotych za wywóz nieczystości. W spółce jeden z partnerów – Adam Kowalski zgodził się w umowie spółki odpowiadać za jej zobowiązania tak, jak wspólnik spółki jawnej. W odpowiedzi na pozew Adam, honorowo, uznał powództwo za spółkę i za siebie, natomiast wniósł o oddalenie powództwa wobec pozostałych partnerów, którzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki. Jaki wyrok zapadnie?

 

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2018, godz. 21:43 - Piotr Kędzierski