Szanowni Państwo

Proszę o przygotowanie poniższych kazusów.

Dla zainteresowanych (szczególnie do omówienia z zagadnieniami reprezentacji sp. z o.o.):

  1. J.Grygiel, Wykorzystanie prokury do reprezentacji spółki komandytowej, której komplementariuszem jest osoba prawna nieposiadająca zarządu – glosa – V CZ 26/16, Monitor Prawniczy 2017, Nr 13
  2. A.Sokołowska, Zarząd spółki z o.o. będącej komplementariuszem spółki komandytowej nie może reprezentować spółki z o.o., a tym samym spółki komandytowej, w umowie z członkiem zarządu, Monitor Prawa Handlowego 2015, Nr 1. 

1) Anna Nowak, Adam Malinowski oraz Lesław Malinowski postanowili założyć spółkę komandytową o firmie w brzmieniu: „Malinowscy spółka komandytowa”. Anna została komandytariuszem, a Andrzej i Lesław zostali komplementariuszami. Po roku Anna poślubiła Adama, zmieniając nazwisko na Malinowska. Zmiana danych została zgłoszona do rejestru. Sąd wpisał zmianę. Jednocześnie sąd wezwał spółkę do zmiany firmy pod rygorem wykreślenia spółki z rejestru na mocy art. 12 ust. 3 ustawy o KRS.

 Oceń decyzję sądu. 

 

2) Mieczysław Poniewierski wytoczył powództwo przeciwko BUDGRA spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej w Garwolinie oraz BUDGRA spółce z o.o. (komplementariuszowi) oraz Janowi Celińskiemu (komandytariuszowi) o zapłatę kwoty 30.000 złotych. Na dzień wniesienia pozwu Jan Celiński, który w umowie spółki ma określoną sumę komandytową na kwotę 50.000 złotych, nie wniósł żadnego wkładu do spółki. Tuż po wytoczeniu powództwa wpłacił do spółki kwotę 40.000 złotych w gotówce. Sąd wyrokiem z dnia 20 sierpnia 2018 roku zasądził na rzecz Mieczysława Poniewierskiego kwotę 30.000 złotych solidarnie od spółki komandytowej, spółki z o.o. oraz Jana Celińskiego, uwzględniając tym samym powództwo w całości. Czy rozstrzygnięcie jest słuszne? Czy w razie uprawomocnienia się wyroku Mieczysław Poniewierski może domagać się od Jana Celińskiego świadczenia z wyroku w trybie przepisów o egzekucji?

 

3) Henryk jest wierzycielem BAK Barbara Kozłowska spółki komandytowej (w której komandytariuszami są Janusz Kozłowski i Edwin Kozłowski) z tytułu umowy zlecenia z dnia 1 czerwca 2018 roku. Wierzycielowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 50.000 złotych, które stało się wymagalne w dniu 14 sierpnia 2018 roku. Wspólnicy spółki komandytowej obniżyli Januszowi Kozłowskiemu sumę komandytową z 50.000 złotych do 10.000 złotych uchwałą o zmianie umowy z dnia 20 maja 2018 roku. Z kolei – tą samą uchwałą Edwinowi Kozłowskiemu podwyższono sumę komandytową z 5.000 złotych do 50.000 złotych. Nowe wysokości sum komandytowych zostały wpisane do rejestru 20 czerwca 2018 roku. Jaki jest zakres odpowiedzialności komandytariuszy względem Henryka?   

 

4) Komandytariusz „Jankowski i wspólnicy” sp. k. Filip umocowany do działania w imieniu spółki na podstawie pełnomocnictwa ogólnego podpisał umowę o roboty budowlane. Inwestycja dotyczyła budowy osiedla mieszkaniowego. Spółka miała przystąpić do prac najpóźniej 1.10.2016r. pod groźbą odstąpienia i zapłaty kary umownej w wysokości 500.000 złotych. Dnia 31.10.2016r., po stwierdzeniu braku aktywności spółki i po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, kontrahent odstąpił od umowy i zażądał zapłaty kary umownej. Spółka odmówiła twierdząc, że Filip nie był umocowany do zawarcia tej umowy. Kontrahent wystąpił przeciwko spółce i Filipowi o zasądzenie solidarnie kwoty 500.000 złotych. Proszę ocenić zasadność powództwa.

Czy Filip mógł zostać ustanowiony prokurentem spółki? Czy gdyby był prokurentem sytuacja prawna byłaby inna?

 

 

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2018, godz. 09:39 - Piotr Kędzierski