Szanowni Państwo,

 

na kolejne ćwiczenia z prawa handlowego proszę przygotować zagadnienia:

 

 1. Krajowy Rejestr Sądowy – pojęcie i funkcje.

 2. Podmioty wpisywane do rejestru przedsiębiorców.

 3. Podmioty wpisywane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społeczno – zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 4. Podmioty wpisywane do rejestru dłużników niewypłacalnych.

 5. Struktura i treść rejestru przedsiębiorców.

 6. Zasady postępowania rejestrowego.

 7. Pojęcie i rodzaje wpisów; wpis a postanowienie zarządzające wpis.

 8. Jawność formalna rejestru przedsiębiorców.

 9. Jawność materialna rejestru przedsiębiorców.

 10. Postępowanie przymuszające.

 11. Postępowanie rejestrowe. 

 12. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)- pojęcie, funkcje.

 13. CEIDG - zakres podmiotowy.

 14. CEIDG - zakres przedmiotowy. 

 15. Postępowanie w sprawie wpisu do CEIDG.

 16. Domniemania związane z wpisem do CEIDG. 

 

Z orzeczeń warto zapoznać się z: Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 lutego 2014 r., IV CSK 361/13.

 

Proszę przynieść ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

 

1) POLBUD sp. z o.o. w Lublinie pobrała z Centralnej Informacji KRS odpis pełny dotyczący spółki. Spostrzegła się, że nieaktualne dane dotyczące spółki nadal widnieją w rejestrze. Zwróciła się zatem do Przewodniczącego Wydziału Gospodarczego KRS o spowodowanie usunięcia tych danych jako już dawno nieaktualnych i wykreślonych. Czy słusznie?

 

2) Jan Kręty wniósł w dniu 10 grudnia 2014 roku powództwo o ustalenie nieważności umowy najmu lokalu użytkowego zawartej w dniu 5 maja 2014 roku z ORKA SA w Chełmie. W uzasadnieniu pozwu wskazał, że w imieniu spółki umowę zawarł Krzysztof Szczodry, który – jak się dowiedział powód, przeglądając akta rejestrowe – nie był członkiem zarządu. Krzysztof Szczodry został odwołany 30 kwietnia 2014 roku. Fakt ten został jednak wpisany do rejestru przedsiębiorców 20 maja 2014 roku. Pozwana spółka przyznała te okoliczności. Wniosła jednak o oddalenie powództwa, podnosząc że umowa dotychczas była bez zarzutu wykonywana. Oceń stan prawny. Podaj, jakimi zasadami rządzi się rejestr przedsiębiorców.

 

3) Pismem z dnia 5 czerwca 2018 roku GLOBAL sp. z o.o. w Zamościu wniosła o wpis zmiany umowy do rejestru przedsiębiorców. Zarządzeniem z dnia 15 czerwca 2018 roku referendarz zwrócił wniosek, wskazując, że wnioskodawca nie dołączył formularza KRS-Z3. Odpis zarządzenia wnioskodawca otrzymał 20 czerwca 2018 roku. W dniu 27 czerwca 2018 roku uzupełnił wniosek, przedstawiając formularz KRS-Z3. Referendarz w dniu 30 czerwca 2018 roku ponownie zwrócił wniosek, wskazując na błędy w wypełnieniu formularza KRS-Z3. Odpis zarządzenia doręczono wnioskodawcy 9 lipca 2018 roku. W dniu 17 lipca 2018 roku ponownie uzupełniono wniosek. Wniosek nie był obarczony już żadnymi brakami. Od jakiej daty wniosek wywołuje skutki?

 

 

4) Jan Ociężały, Krystyna Wartka EKSPRESEM sp. j. w Radomiu w dniu 10 marca 2018 roku zmienili przedmiot działalności spółki, ale nie wpisali tych danych do rejestru. W dniu 30 czerwca 2018 roku wspólnicy przy okazji wniosku o wpis zmiany adresu spółki dołączyli tekst jednolity umowy spółki, z którego wynikały dokonane zmiany. Referendarz sądowy wpisał zmianę adresu, jednocześnie powziął wątpliwość, co powinien zrobić, aby przymusić spółkę do ujawnienia zmiany przedmiotu działalności? Zaproponuj rozwiązanie.

 

Piotr Kędzierski

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 22.10.2018, godz. 21:47 - Piotr Kędzierski